Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
3681

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 14.1.2022 na zasadnutí v Novej Dubnici.

Prezenčná výučba

Valné zhromaždenie ŠRVŠ: 

  1. bezpodmienečne presadzuje, aby kompetentné orgány riešili možnosti návratu všetkých študentov k plnohodnotnému prezenčnému vzdelávaniu.
  2. konštatuje, že je nutné neustále mapovať stav pandémie na vysokých školách a na základe toho vyhodnocovať situáciu a najbezpečnejšiu formu výučby.
  3. poveruje predsedníctvo ŠRVŠ aby aktívne riešilo otázku návratu študentov k prezenčnej výučbe s relevantnými partnermi s dôrazom na dodržanie protiepidemických opatrení

Metodika financovania verejných vysokých škôl na rok 2022

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. žiada politickú reprezentáciu o navýšenie rozpočtu na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl.
  2. dlhodobo vníma a upozorňuje na podfinancovanie vysokých škôl na Slovensku, čo má priamy vplyv na chod univerzít. Návrh financovania verejných vysokých škôl na rok 2022 prehlbuje tento problém, zvlášť v súčasnosti, kedy hrozba inflácie a zvýšenie cien energií ovplyvnia ceny ubytovania  na internátoch a chod univerzít, čo môže viesť k likvidácií univerzít a zvýšeniu ekonomickej záťaže študentov. Zníženie financovania verejných vysokých škôl bude mať vplyv na odliv študentov, čo je v rozpore s programovým vyhlásením Vlády SR. 
  3. sa ohradzuje a nesúhlasí so spôsobom, že bol návrh metodiky predložený na pripomienkovanie v neskorom termíne.
  4. opätovne žiada o včasnejšie informovanie o pripravovanej metodike.
  5. upozorňuje na hrozbu likvidácie spoločensky potrebných unikátnych študijných programov.

Študentská samospráva

Valné zhromaždenie ŠRVŠ presadzuje, aby mala študentská samospráva jasné miesto v pripravovanej novele vysokoškolského zákona, a to tak, aby efektívne zastupovala potreby študentov. ŠRVŠ konštatuje, že najefektívnejší spôsob ako zakotviť študentskú samosprávu do novely vysokoškolského zákona, je prenechať konkrétnu formu študentskej samosprávy na zriadenie fakultou, podľa potrieb študentov.

V Novej Dubnici 14.1.2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here