Sociálne poistenie

Podľa zákona č. 555/2007 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1. 1. 2008 novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, sa doktorand v dennej forme doktorandského štúdia  nepovažuje za zamestnanca. Nie je poistený ako zamestnanec a vysoká škola sa nepovažuje na účely sociálneho poistenia za jeho zamestnávateľa, neodvádza zaňho zo štipendia poistné do sociálnej poisťovne a ak je doktorand aj v II. pilieri dôchodkového systému, tak sociálnej poisťovňa neuhrádza ani príspevky na jeho osobný dôchodkový účet do II. piliera. Ak chce byť doktorand poistený, musí sa rozhodnúť, ktorý druh sociálneho poistenia si bude dobrovoľne platiť.

Pre jednotlivé druhy dobrovoľného poistenia je možné rozhodnúť sa samostatne, napríklad je možné zvoliť si len dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Ak sa doktorand rozhodne pre niektorý druh dobrovoľného poistenia, prihlási sa do sociálnej poisťovne ako dobrovoľný platiteľ prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO). Ak sa doktorand nerozhodne pre uvedené dobrovoľné poistenia, nebude mať nárok na zodpovedajúce dávky zo sociálneho poistenia.

Netýka sa to nároku na invalidný dôchodok za podmienok určených v zákone o sociálnom poistení. Ak sa doktorand mladší ako 26 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky stane invalidným, bude mať nárok na invalidný dôchodok aj v prípade, ak nebol dobrovoľne dôchodkovo poistený podľa zákona sociálnom poistení.