Štipendiá

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

Sociálne štipendium priznávajú jednotlivé vysoké školy v Slovenskej republike svojim študentom na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  §96 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.

Sociálne štipendium môže byť priznané študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy), v študijnom programe druhého stupňa (magisterské a inžinierske programy) alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo). Administratívne zabezpečuje toto štipendium patrí pod gesciu MŠVVaŠ.

Mesačná výška sociálneho štipendia je od 10 eur po 275 eur v akademickom roku 2017/2018. Konkrétna výška sociálneho štipendia závisí od spoločne posudzovaných osôb a ich celkového príjmu. Konkrétnu situáciu je možné konzultovať na vysokej škole / fakulte. Na výšku sociálneho štipendium vplýva aj skutočnosť, či študent študuje viac ako 30 km od miesta trvalého pobytu.

Bližšie info

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ

Motivačné prospechové štipendium

Finančné prostriedky vysokým školám na tieto štipendiá poskytuje účelovo MŠVVaŠ (metodika delenia štátnej dotácie), ale priznáva ho príslušná VŠ za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, podľa Štipendijného poriadku danej VŠ resp fakulty.

 Motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch (max. do výšky 1000€)

Finančné  prostriedky vysokým školám na tieto štipendiá poskytuje účelovo MŠVVaŠ (metodika delenia štátnej dotácie). Dotácia je odvodená od počtu študentov vo vybranom študijnom odbore (v prípade učiteľských študijných programoch vo vybraných predmetoch, a to polovičným počtom), v dennej forme štúdia, ktorí sú zohľadňovaní pri určení dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, ktorých KAP (Koeficient aplikovateľnosti v praxi) je viac ako 0,95 (zoznam odborov s prideleným KAP v metodike delenia štátnej dotácie pre verejné vysoké školy). Prerozdelenie tohto štipendia je podľa Štipendijného poriadku danej VŠ resp fakulty.

 Motivačné jedno-rázové štipendium (na základe finančných zdrojov VŠ resp fakulty)

Finančné prostriedky na tieto štipendiá poskytuje samotná fakulta zo svojho rozpočtu, zo štipendijného fondu a priznáva ho príslušná VŠ za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, podľa Štipendijného poriadku. Štipendijný fond danej vysokej školy resp. fakulty je tvorený podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách §16a z rôznych finančných prostriedkov vysokej školy. Okrem týchto spôsobov sa podľa §92 ods. 20, najmenej 20 % príjmov zo školného je príjmom štipendijného fondu verejnej vysokej školy.

Rozpis dotácií pre verejné vysoké školy pre daný rok