Výzva na podávanie návrhov do Výkonnej Rady Slovenskej akreditačnej agentúry

0
1930

Študentská rada vysokých škôl vyzýva akademickú obec a odború verejnosť na podávanie kandidátok na post člena/členky Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo („výkonná rada”) na základe zákona č. 269/2018 Z. z. („zákon”). Návrh na kandidáta/kandidátku môže podať člen/členka akademickej obce niektorej vysokej školy alebo odbornej verejnosti.

Študentská rada vysokých škôl na základe § 7 ods. 2 zákona podáva jeden návrh na člena/členku výkonnej rady. Študentská rada podáva návrh na:

Jedného člena výkonnej rady, ktorý spĺňa podmienky podľa § 7 ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

a) je bezúhonná

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

c) má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

d) pôsobí v čase podania návrhu na vymenovanie alebo pôsobila počas predchádzajúcich 15 rokov najmenej

1. päť rokov vo funkcii profesora na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky

2. päť rokov vo funkcii profesora alebo v obdobnej funkcii na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

3. päť rokov ako výskumný pracovník s vedeckou hodnosťou „doktor vied“

4. päť rokov ako riadiaci výskumný pracovník v odbornej, vedeckej alebo v umeleckej inštitúcii v zahraničí

5. desať rokov ako samostatný umelecký pracovník v odbornej, vedeckej alebo v umeleckej inštitúcii v zahraničí

6. desať rokov ako akademický zamestnanec vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo

7. desať rokov v riadení v právnickej osobe

Návrh na kandidáta sa podáva elektronicky, na e-mail srvs@srvs.sk do 03. 02. 2023, 20:00. V návrhu je potrebné uviesť, ktorý bod z § 7 ods. 5 zákona daná osoba spĺňa. Na návrhy, ktoré sú nekompletné podľa tohto oznamu a ktoré budú doručené po termíne podľa predchádzajúcej vety, sa neprihliada.

Povinné prílohy k návrhu na kandidáta/kandidátku:

  • –  štruktúrovaný životopis,
  • –  motivačný list,
  • –  čestné vyhlásenie kandidáta, že spĺňa náležitosti podľa zákona,
  • –  súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov,
  • – súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou v prípade, ak ho navrhuje iná osoba.

Predsedníctvo ŠRVŠ na svojom zasadnutí 04. 02. 2023 skontroluje všetky náležitosti návrhov na kandidátov a v prípade splnenia potrebných náležitostí pozve kandidátov na verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční na zasadnutí Valného zhromaždenia ŠRVŠ dňa 10. 02. 2023 so začiatkom o 15:00 v Bratislave v priestore Auditória Maxima na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Zasadnutie je verejné.
Priebeh prezentovania kandidátov/kandidátiek a následné hlasovanie o kandidátoch/kandidátkach bude prebiehať podľa Rokovacieho poriadku ŠRVŠ. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom návrhov na kandidátov/kandidátky a podávaní návrhov je možné sa informovať na srvs@srvs.sk.

Zobraziť návrh na kandidáta/kandidátku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here