Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
7428

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 11.2.2022 na online zasadnutí.  

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. odsudzuje nátlakové akcie niektorých členov zamestnaneckých častí akademických obcí na zástupcov študentov v orgánoch akademickej samosprávy a v ŠRVŠ za účelom presadenia osobných postojov voči legislatívnemu návrhu novely vysokoškolského zákona, ktorá je predložená na rokovaní v NR SR („návrh novely“).
 2. vyjadruje podporu návrhu novely, so zreteľom na výhrady uvedené v bodoch č. 3 a 4.
 3. zotrváva na nesúhlase s určovaním minimálnych kritérií na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov vyhláškou zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo školstva“). Táto zmena je v jasnom rozpore so zodpovednosťou vysokých škôl za kvalitu poskytovaného vzdelávania v rámci reformy zabezpečovania kvality ako aj s poslaním Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
 4. žiada o ponechanie minimálneho študentského zastúpenia v akademických senátoch na úrovni minimálne 1/3.
 5. deklaruje, že návrh novely zlepší vysokoškolské prostredie pre študentov niektorými konkrétnymi zmenami, ktoré pocítia študenti:
  a. možnosť zavedenia študentskej samosprávy na fakultnej úrovni podľa potrieb študentov a príslušných zvyklostí.
  b. určenie pomerného školného podľa absolvovaných kreditov za nadštandardné štúdium.
  c. študijné programy musia zohľadňovať zahraničnú mobilitu a študenti si nebudú musieť dorábať už nahradené predmety.
  d. zjednotenie dĺžky externej a dennej formy štúdia.
  e. účasť študentského zástupcu (bez hlasovacieho práva) na transparentnejších výberových konaniach na pozície vysokoškolských učiteľov.
  f. vytvorenie nového štipendia pre študentov, ktoré bude vyplácané z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.
 6. nesúhlasí s vyjadreniami o politizácií vysokých škôl a zrušení samosprávy na vysokých školách a fakultách návrhom novely.
 7. oceňuje zavedenie transparentnejšej voľby rektora s povinným zverejňovaním oznamu o vyhlásení volieb a určením lehôt, ako aj zapojenie správnej rady (1/5 z volebného zhromaždenia) do volebného procesu.
 8. vyzýva Vládu SR a Ministerstvo financií SR, aby ukončili dlhoročné obdobie nesplnených sľubov politikov o prioritizácií vzdelávania a aby dofinancovali vysoké školstvo. Vysoké školy budú mať vzhľadom na minuloročný a tohtoročný pokles financií spojený so zvýšenými nákladmi na energie problém poskytnúť kvalitné vzdelávanie a nieto ešte naplniť ciele novely.
 9. deklaruje, že ŠRVŠ v každom štádiu procesu prípravy návrhu novely posudzovala plusy a mínusy vždy aktuálneho znenia a k nim sa vyjadrovala. V období, keď ŠRVŠ videla hrozby v návrhu novely, jasne proti takému zneniu vystúpila, spoluorganizovala pochod Za slobodné univerzity, cez predsedu ŠRVŠ bola členom petičného výboru v petícií Za zachovanie akademickej samosprávy a podnikala rôzne ďalšie kroky. Aktuálne však zástupcovia študentov považujú  návrh novely za kompromisný v oblastiach riadenia a významne pro-študentský.
 10. žiada o pokračovanie v diskusií k novele zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorý bol Legislatívnou radou vlády SR z návrhu novely odstránený.
 11. vyjadruje podporu doterajším krokom Predsedníctva ŠRVŠ a zaväzuje Predsedníctvo ŠRVŠ, aby konalo v súlade s týmito uzneseniami a záujmami študentov aj naďalej.

11.2.2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here