Ubytovanie študentov

V súčasnej dobe je podpora študentov vo forme štátnej dotácie na ubytovanie poskytovaná nepriamo len tým študentom, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch a od ich počtu sa odvíja aj celková výška dotácie, ktorá je pridelená príslušnej vysokej škole.

Príspevok na ubytovanie sa poskytuje:

  • vysokým školám, ktoré vlastnia študentské domovy,
  • vysokým školám, ktoré majú uzatvorené zmluvy na ubytovanie študentov s inými ubytovacími zariadeniami.

Na účely výpočtu výšky príspevku pozostáva príspevok na ubytovanie z dvoch častí, a to:

  • z príspevku na prevádzku študentských domovov vysokých škôl
  • z príspevku na ubytovaného študenta (na ubytovaných)

 Príspevok na prevádzku obsahuje: prostriedky na mzdy zamestnancov, príspevky na odvody do poistných fondov z zamestnancov a v rámci príspevku na prevádzku študentských domovov aj finančné prostriedky na prevádzkové náklady študentských domovov vo výške  ku * 32 € ročne na každé lôžko v študentskom domove pridelené študentovi (vrátane doktorandov v dennej forme štúdia), kde ku je koeficient náročnosti údržby z intervalu 1,0 až 2,5, pričom tento koeficient sa určuje na základe  tabuľky (vid metodika delenia štátnej dotácie).

Príspevok na ubytovaného študenta sa poskytuje vysokej škole vo výške 7€/ubytovaného študenta/mesiac počas jeho ubytovania (najviac 10 mesiacov). Verejná vysoká škola, ktorá má uzatvorenú zmluvu s ubytovacím zariadením, v ktorom sú ubytovaní študenti, musí o príspevok požiadať ministerstvo a k žiadosti priložiť predmetnú zmluvu.