O nás

Študentská rada vysokých škôl je jediný orgán združujúci a zastupujúci študentov všetkých vysokých škôl na Slovensku. ŠRVŠ je ustanovená zákonom o vysokých školách a má o. i. kompetencie v oblasti pripomienkovania rôznych dokumentov v gescii ministerstva školstva. Medzi tieto dokumenty patrí napr. Metodika rozdelenia štátnej dotácie verejným vysokým školám, rozhodnutie ministerstva školstva o zrušení vysokej školy, návrh ministra na vymenovanie predsedu a členov Akreditačnej komisie a.i. Ďalej sa ŠRVŠ zúčastňuje na tvorbe a pripomienkovaní rôznych kľúčových dokumentov v oblasti školstva ( 2016/2017 – dokument Učiace sa Slovensko) a návrhov zákonov (2016 – 2018 návrh novely zákona o vysokých školách a návrh nového zákona o zabezpečovaní kvality). ŠRVŠ sa ďalej významne podieľa na zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, o. i. volí dvoch členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Študentská rada vysokých škôl pomáha študentom vysokých škôl vždy, keď vyvstáva problém so samosprávnymi orgánmi na vysokej škole, keď sú študenti oberaní o práva (2017 – snaha rektora odobrať kompetencie študentskej časti akademického senátu pri voľbe člena správnej rady univerzity). Zástupcovia študentov na jednotlivých vysokých školách/univerzitách sa na nás obracajú vždy, keď majú pocit, že ich práva nie sú dodržiavané alebo sa ich nemôžu domôcť u vedenia.

Študentská rada vysokých škôl sa venuje rôznym oblastiam – priority vo volebnom období 2016 – 2018 sú pre Predsedníctvo ŠRVŠ nasledovné:

  • Sociálna oblasť – dofinancovanie rekonštrukcie internátov a podpora bývania študentov, vyriešenie problémov cestovania a čerpania zliav medzi dvoma stupňami štúdia, zľavy doktorandov, eliminácia problémov sociálnych štipendií
  • Akademické záležitosti – prepájanie študentských organizácii, vzdelávanie zástupcov študentov v akademických senátoch o právach a spôsoboch hájenia záujmov študentov, zabezpečovanie kvality vysokých škôl (Quality Assurance)
  • Zahraničie – participácia na aktivitách European Students Union (ESU)