O nás

Študentská rada vysokých škôl je jediný orgán združujúci a zastupujúci študentov všetkých vysokých škôl na Slovensku. ŠRVŠ je ustanovená zákonom o vysokých školách a má o.i. kompetencie v oblasti pripomienkovania rôznych dokumentov v gescii ministerstva školstva. Medzi tieto dokumenty patrí napr. Metodika rozdelenia štátnej dotácie verejným vysokým školám, rozhodnutie ministerstva školstva o zrušení vysokej školy, návrh ministra na vymenovanie predsedu a členov Akreditačnej komisie a.i. Ďalej sa ŠRVŠ zúčastňuje na tvorbe a pripomienkovaní rôznych kľúčových dokumentov v oblasti školstva ( 2016/2017 – dokument Učiace sa Slovensko) a návrhov zákonov (2016 – návrh novely zákona o vysokých školách a návrh nového zákona o zabezpečovaní kvality)

Študentská rada vysokých škôl pomáha študentom vysokých škôl a univerzít vždy, keď vyvstáva problém so samosprávnymi orgánmi na vysokej škole, keď sú študenti oberaní o práva (2017 – snaha rektora odobrať kompetencie študentskej časti akademického senátu pri voľbe člena správnej rady univerzity). Zástupcovia študentov na jednotlivých vysokých školách/univerzitách sa na nás obracajú vždy, keď majú pocit, že ich práva nie sú dodržiavané alebo sa ich nemôžu domôcť u vedenia.

Študentská rada vysokých škôl sa venuje rôznym oblastiam – priority vo volebnom období 2016 – 2018  sú pre Predsedníctvo ŠRVŠ nasledovné:

  • Sociálna oblasť – dofinancovanie rekonštrukcie internátov a podpora bývania študentov, vyriešenie problémov cestovania a čerpania zliav medzi dvoma stupňami štúdia, zľavy doktorandov, eliminácia problémov sociálnych štipendií
  • Akademické záležitosti – prepájanie študentských organizácii, vzdelávanie zástupcov študentov v akademických senátoch o právach a spôsoboch hájenia záujmov študentov, zabezpečovanie kvality vysokých škôl (Quality Assurance)
  • Zahraničie – participácia na aktivitách European Students Union (ESU)