Dotácia na ubytovanie

V súčasnej dobe je podpora študentov vo forme štátnej dotácie na ubytovanie poskytovaná nepriamo len tým študentom, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch (bez rozdielu na stupeň štúdia) a od ich počtu sa odvíja aj celková výška dotácie, ktorá je pridelená príslušnej vysokej škole.
Príspevok na ubytovanie sa poskytuje:

  1. a) vysokým školám, ktoré vlastnia študentské domovy,
  2. b) vysokým školám, ktoré majú uzatvorené zmluvy na ubytovanie študentov s inými ubytovacími zariadeniami.

Na účely výpočtu výšky príspevku pozostáva príspevok na ubytovanie z dvoch častí, a to:

a) z príspevku na prevádzku študentských domovov vysokých škôl,

b) z príspevku na ubytovaného študenta (na ubytovaných)

Príspevok na prevádzku obsahuje: prostriedky na mzdy zamestnancov, príspevky na odvody do poistných fondov z zamestnancov a v rámci príspevku na prevádzku študentských domovov aj finančné prostriedky na prevádzkové náklady študentských domovov vo výške KU * 32 € ročne na každé lôžko v študentskom domove pridelené študentovi (vrátane doktorandov v dennej forme štúdia), kde KU je koeficient náročnosti údržby z intervalu 1,0 až 2,5, pričom tento koeficient sa určuje na základe tabuľky (viď metodika delenia štátnej dotácie).

Príspevok na ubytovaného študenta sa poskytuje vysokej škole vo výške 7€/ubytovaný študent/mesiac počas jeho ubytovania (najviac 10 mesiacov). Verejná vysoká škola, ktorá má uzatvorenú zmluvu s ubytovacím zariadením, v ktorom sú ubytovaní študenti, musí o príspevok požiadať ministerstvo a k žiadosti priložiť predmetnú zmluvu.