Sociálna podpora pre študentov zo zákona

Dotácie na sociálnu podporu študentov zo štátneho rozpočtu verejným vysokým sa poskytuje podľa zákonu č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 89 ods. 8 zákona, ktorý uvádza:

 „ Dotácia na sociálnu podporu študentov vychádza z nárokov študentov podľa § 96 zákona a pri nenárokových položkách sociálnej podpory z možností štátneho rozpočtu. Na časť dotácie vychádzajúcu z nárokov študentov podľa § 96 zákona má vysoká škola právny nárok. “

Pokiaľ ide o formy sociálnej podpory, v § 94 zákona sa uvádza: „Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou a nepriamou formou.

 • Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá
 • sociálne štipendiá
 • motivačné štipendiá
 • Nepriamou formou sociálnej podpory sú iné služby
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • finančná podpora a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností a univerzitných pastoračných centier.

 

Okrem dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám, zabezpečuje štát iné formy podpory študentov:

 • zdravotné poistenie
 • zľavu na dopravu
 • študentská karta ISIC
 • daňový bonus