Študentské organizácie

Abecedný zoznam študentských organizácií pôsobiacich na Slovensku.

AIESEC

AIESEC sa zaoberá neformálnym vzdelávaním, osobným rozvojom a rozvojom líderského potenciálu v mladých ľuďoch prostredníctvom dobrovoľníckych a medzinárodných stáží. Prepája nielen mladých ľudí s neziskovým sektorom, malými a strednými podnikmi a veľkými firmami, ale aj rôzne kultúry medzi sebou.

AIESEC Comenius University

AIESEC sa snaží o rozvoj líderskej potenciálu u mladých ľudí cez medzinárodné stáže a prácou na týchto projektoch.

AMOS

Organizovanie spoločenských aktivít v rámci internátu M. Uhra.

Board of European Students of Technology – Európska rada študentov technických univerzít (BEST)

BEST Bratislava je študentská nezisková organizácia pôsobiaca na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. BEST Bratislava je jedna z 95 lokálnych BEST skupín pôsobiacich v 32 krajinách Európy. Medzi naše hlavné aktivity patrí organizovanie softskill tréningov – Tréning day, organizovanie technických súťaží EBEC a organizovanie letného kurzu pre študentov technických škol z celej Európy. Vznikli sme pred 25 rokmi a odvtedy prinášame všetkým študentom STU doplnkové vzdelanie.

Časopis Atteliér

Publikovanie článkov na webovom portáli a v časopise Atteliér: spoločenské, študentské, ekologické, politické a lifestylové témy

Centrum národov Slovensko

CNS je študentský spolok, nezávislá, nezisková mimovládna organizácia založená v roku 2006, ktorá sa svojimi aktivitami, či už vo forme prednášok, debát alebo workshopov snaží podporovať, šíriť a napĺňať ciele Organizácie spojených národov v Slovenskej republike.

CHEM – Spolok študentov FCHPT STU

CHEM vznikol za účelom združovať aktívnych študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Otvára im možnosti osobnostného rastu a rozvoja tímových zručností žiadaných na trhu práce. Zabezpečuje im to najmä prostredníctvom organizácie podujatí spojených s propagáciou fakulty a spestrením študentského života na fakulte.
Jeho hlavnými cieľmi sú:
1. priblíženie možností praxe počas štúdia a po jeho ukončení študentom fakulty (ChemDay)
2. integrácia nových študentov fakulty do školského aj mimoškolského života (Úvod do štúdia)
3. podpora propagácie fakulty, chémie, vedy a potravinárstva (účasť na Noci výskumníkov)
4. zvýšenie záujmu o štúdium na fakulte (miniErasmus)
5. priblíženie štúdia na fakulte potenciálnym budúcim študentom (ChemSchool)
6. vytváranie komunity talentovaných a proaktívnych študentov na fakulte
7. organizácia podujatí na rozvoj mimoškolského života (Beánia chemikov, Športový deň Mladej Gardy)

Debatný klub UPJŠ

Debatný klub UPJŠ združuje študentov a študentky univerzity so záujmom o debatu, rozvíjanie rečníckych schopností a kritického myslenia.

Debatný spolok Právnickej fakulty UK

Spolok sa zameriava na rozvíjanie rétorických a argumentačných schopností študentov a na otváranie aktuálnych spoločenských tém.

Digital Marketing Club

Vzdelávame študentov a pripravujeme ich na prax v oblasti online marketingu a podnikania. Organizujeme odborné prednášky, workshopy, konferencie, obedy so známymi podnikateľmi a vytvárame prostredie pre študentov, aby mohli získavať praktické skúsenosti na reálnych projektoch poskytovaním online služieb firmám.

Erasmus Student Network (ESN EU Bratislava)

Erasmus Student Network (ESN) je nezisková študentská organizácia a v súčasnosti má zastúpenie v 42 krajinách. Členovia ESN, dobrovoľníci, ponúkajú zahraničným študentom pomoc, usmernenie a informácie pri ich integrácii v krajine, ktorú si zvolili pre strávenie svojho Erasmus pobytu. Lokálne sekcie však poskytujú aj informácie domácim študentom, ktorí sa chystajú stráviť svoj Erasmus v zahraničí, a v spolupráci s univerzitou propagujú mobilitu.

Erasmus Student Network UMB BB

patríme k najväčšej študentskej organizácii v Európe. Naším heslom je študenti pomáhajú študentom. My, dobrovoľníci, sa snažíme pomôcť zahraničným študentom s takmer všetkým možným. Na to, aby naša organizácia dobre fungovala, má každý člen určité práva a povinnosti. „Buddy“ pomáha zahraničnému študentovi už pred jeho samotným príchodom. Každý semester prichádzajú desiatky zahraničných študentov do nášho mesta, kde spolu s univerzitou im poskytujeme nie len kvalitné štúdium, ale snažíme sa priblížiť našu kultúru, krajinu, zvyky či lifestyle. ESN ponúka širokú škálu rôznych aktivít pre zahraničných študentov, pretože sa snažíme zaujať každého. Keďže svetom prechádza vlna globalizácie, kde sa kultúry miešajú a spájajú, pracujeme na pestrých udalostiach, ktoré prinášajú zábavu, vzdelanie ale aj porozumenie či rešpektovanie.

Esport STUBA

Študentská esportová organizácia založená na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Cieľom organizácie je zlepšovať esportove prostredie na univerzite a poskytovať zázemie hráčom, ktorí študujú na STU.

Esport STUBA prináša mimo iného i výsledkový servis tímov STU v rôznych univerzitných ligách či offline turnajoch.

Euroatlantické centrum

Organizácia prednášok, diskusií, konferencií a projektov zameraných na bezpečnostnú politiku a medzinárodné vzťahy

European goegraphy association – Bratislava

Sme pobočkou europskej asociacie geografov, organizujeme menšie medzinarodne eventy na Slovensku, navštvujeme geografov a fakulty z iných európskych miest, zúčastnujeme sa medzinarodnych geografických kongresov v Európe

FMK TV

študentská fakultná televízia

Folklórny súbor Ekonóm

Folklórny súbor (hudobná, tanečná a speváčka zložka)

Folklórny súbor GYMNIK, FTVŠ UK

folklórny súbor, ľudové tance

Globsec Academy Center

GAC je študentskou stopu organizácie Globsec, tematicky pôsobí v oblasti medzinárodných vzťahov, organizuje debaty a vzdelávacie workshopy, sprostredkováva stáže. Pôsobí na Fakulte politických vied a MV, UMB, BB.

Hit UCM Trnava

Volejbalové družstvo žien – extraliga a 1. liga žien

HÖK- Študentská samospráva

Fungujeme na všetkých troch fakultách, máme svoje hlavné vedenie ale sme rozdelení aj v jednotlivých fakultách. Organizujeme pestré akcie pre našich študentov, umelecké, športové aktivity. Okrem toho spolupracujeme so študentskou radou z Maďarska.

IAESTE Slovakia

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme. IAESTE vzniklo v roku 1948, pričom Československo bolo jednou zo zakladajúcich krajín. Na Slovensku pôsobí IAESTE Slovakia od roku 1993.

IRŠ Rapeš

– vysielanie vlastných rozhlasových a hudobných relácií
– organizovanie študentských párty
– ozvučovanie univerzitných podujatí
– nahrávanie a mastering vo vlastnom štúdiu
– rozvoj študentského života v rámci internátov

IRŠ TLIS

IRŠ je internátne rozhlasové štúdio fungujúce nepretržite od roku 1981. Jeho náplňou je tvorba kvalitného rozhlasového vysielania zameraného na alternatívnu hudobnú scénu, študentský život a oblasť kultúry a umenia.

IVSA Slovakia

Organizácia študentských aktivít vzdelávacieho a voľnočasového charakteru, medzinárodných študentských výmen v rámci IVSA Global

Klub digitálneho marketingu

KDM združuje šikovných študentov fakulty manažmentu, ktorí sa navzájom, ale aj v rámci ostatných študentov, vzdelávajú v špecifických oblastiach digitálneho marketingu. Títo študenti sa aktívne podieľajú na propagácii fakulty.

Rada ubytovaných študentov

Zastupovanie ubytovaných študentov, udržiavanie poriadku na internáte.

Rada ubytovaných študentov Hliny

Rada ubytovaných študentov UZ Hliny, zástupca ubytovaných študentov, poradný orgán riaditeľa UZ, komunikácia so študentmi pri riešení problémov pri prevádzke UZ.

Rádio Aetter

Študentské rozhlasové vysielanie

Rádio X

Rádio X je študentské rádio, vysiela pre študentov a aj jeho tím tvoria študenti. Je to médium pôsobiace na Žilinskej univerzite. Okrem 24 hodinového prúdu hudby ponúka od pondelka do štvrtka v moderovanom vysielaní svojim poslucháčom zaujímavý program. Zameriava sa predovšetkým na dianie na Žilinskej univerzite, internátoch na Veľkom Diele a samozrejme aj v samotnom meste Žilina a jeho okolí. Pestrá programová štruktúra je tvorená živými koncertmi kapiel, ktoré hrajú priamo v priestoroch rádia, ale aj rôznymi reláciami, ktoré sú „šité priamo na mieru“ pre poslucháčov (študentov).

Už v prvom roku fungovania sa éter Rádia X rozrástol na celkovo osem vysielacích okruhov. Okrem hlavného vysielacieho okruhu má aj 7 žánrovo zameraných: Dance X, Alternative X, Metal X, DNB X, Chillout X, Folklore X a Oldies X, tie však nemajú moderovanú časť vysielania.

Rádio X má vlastné nahrávacie štúdio. Vznikajú v ňom reklamy, zvukové nahrávky, koncerty a zároveň slúži aj ako „trénovací“ priestor pre začínajúcich moderátorov či technikov.

Členmi Rádia X sú študenti Žilinskej univerzity, ktorí svoju činnosť v rádiu berú ako ďalšiu možnosť osobného a profesionálneho rozvoja. Mnoho súčasných členov vďaka svojim začiatkom práve v Rádiu X pracuje v profesionálnych médiách, či už v rádiu alebo v televízií. Iní sa zasa venujú službám v oblasti reklamy, čo im taktiež umožnili ich začiatky v Rádiu X.

Ďalšou činnosťou, ktorú vykonávajú moderátori, redaktori a technici Rádia X je ozvučovanie a moderovanie rôznych podujatí na ŽU, ktoré organizuje buď priamo rádio alebo iná študentská organizácia, prípadne univerzita.

Rádioklub Omega

Rádioamatéri, vysielanie na krátkych vlnách, technická činnosť…

Slovak Students for Liberty

Slovak Students for Liberty združuje študentov a mladých ľudí, ktorí sa venujú témam slobody individuálnej aj ekonomickej, vzdeláva o týchto témach a buduje novú generáciu lídrov.

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie

Naša organizácia združuje študentov a absolventov psychológie s cieľom organizovania podujatí pre laickú a odbornú verejnosť v rámci zvyšovania povedomia o psychologických témach a celkovo mentálnom zdraví.

Slovenský spolok študentov farmácie

Študentská organizácia reprezentujúca slovenských študentov farmácie na národnej a medzinárodnej úrovni, ktorej hlavným cieľom je zlepšenie mimoškolských aktivít na našej fakulte a podpora budúcich farmaceutov v ich osobnostnom a profesionálnom rozvoji.

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

Našu činnosť môžeme rozdeliť do 4 kategórií: 1. osveta – akcie pre verejnosť, vzdelávanie v oblasti prevencie chorôb ústnej dutiny a priľahlých oblastí, rôzne školenia a prednášky + charitatívne zbierky
2. vzdelávanie – organizovanie prednášok a workshopov s cieľom starať sa o osobnostný rast budúcich zubných lekárov, organizujeme aj pomerne veľký kongres s vyše 170 účastníkmi, v zubárskom svete už má skvelé meno a patrí k naj na Slovensku
3. zahraničie – organizujeme stáže na Slovensku pre zahraničných študentov a zároveň sprostredkujeme stáže pre našich členov, najviac spolupracujeme s krajinami: Taliansko, Poľsko, Fínsko, Taiwan, Malajzia, Chorvátsko, Izrael. Taktiež sa zúčastňujeme medzinárodných valných zhromaždení skrz členstvo v European Dental Students Association ako aj International Association of Dental Students. Okrem stáží majú naši študenti možnosť zúčastňovať sa mnohých ďalších medzinárodných projektov
4. kultúra – klasika čo k študentskému životu patrí – bigbrother party (prvákovica, kde každý prvák dostane svojho staršieho mentora), maškara & ďalšie iné tématické zubárovice, pubquizy, bowlingový turnaj, rôzne turnaje v hrách na xboxe, vianočný večierok …

Spolok košických študentov farmácie

Vzdelávacie aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity, osveta, publikačné aktivity, zahraničné aktivity (kongresy, výmenné pobyty), …

Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

športová činnosť

STUBA Green Team

www.sgteam.eu

Študentská rada MTF STU

Organizovanie záujmových, vedomostných, spoločenských a športových aktivít.

Študentská rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Študentská rada PF UPJŠ organizuje v spolupráci s vedením fakulty akcie pre študentov aj zamestnancov fakulty (ples, Prírodovedecké dni, Mikulášske a Vianočné večierky, sústredenie prvákov, diskusie,…). Robíme dobrovoľnícke akcie každý semester. Snažíme sa zisťovať názory/postrehy/problémy študentov a riešiť to s vedením.

Študentská rada Trnavskej univerzity v Trnave

Hlavným cieľom Študentskej rady je zastupovať, obhajovať a organizovať študijné, odborné, sociálne, športové, kultúrne a spoločenské záujmy študentov Trnavskej univerzity v Trnave.

Študentská rada UCM

Študentská rada UCM je od roku 2014 reprezentatívnym orgánom študentov na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zameriavame sa na riešenia problémov, s ktorými sa každodenne potýkajú študenti univerzity. Pracujeme na zlepšovaní života študentov, napríklad zariadenie študentských miestností a študentských zón. Pre študentov organizujeme aj rôzne eventy a workshopy, Zapadni na svojej fakulte, Semestrovica, Univerzitovica, Deň študentsva, Gaudeamus a iné. Informujeme študentov o aktuálnom dianí a zároveň zdieľame ich názory s vedením univerzity.

Študentská televízia í-Téčko

í-Téčko je študentská televízia patriaca pod Žilinskú univerzitu v Žiline. Celý náš produkčný tím tvoria jej študenti; sídlime na internátoch Veľký Diel (blok G) a tvoríme obsah podľa nášho gusta – rôzne záujmové relácie, spravodajské príspevky z pôdy univerzity, internátov, menzy, ale aj mesta Žilina.

Študentský Cech Strojárov

Sme študentská organizácia, ktorá pôsobí na Slovenskej technickej univerzite, konkrétne na Strojníckej fakulte a na internáte Mladá Garda.
Našimi hlavnými činnosťami je organizovanie podujatí ako Májovica, Beánia Strojárov, Vianočné ladenie, Prvákovica, JobFórum, rôzne kariérne prednášky a veľa iných. Taktiež participujeme na organizácii podujatí Strojníckej fakulty ako napríklad DOD alebo Ping Pong bez bariér a pomáhame jej s propagáciou.
Okrem toho vydávame najstarší univerzitný časopis na Slovensku – ŠKRT. Na Mladej Garde spravujeme fitness centrum Herkules&Diana, workoutové ihrisko, prerobili sme a spravujeme 3 študovne, 2 bicykliarne, herňu a požičovňu techniky (vysávače, notebooky, nabíjačky ) a taktiež na Mladej Garde, na blokoch A-E spravujeme internet (Internetový klub Mladá Garda )

Študentský klub Rusalka

Divadlo, literárne stretnutia, preklady, diskusie

Študentský parlament Ekonomickej univerzity, o.z.

ŠP EU v Bratislave aktívne spolupracuje s vedením univerzity, zastupuje študentov v rôznych celouniverzitných komisiách a vytvára podmienky na organizovanie voľnočasových aktivít pre študentov univerzity. Tak formálneho charakteru ako sú rôzne diskusie, workshopy ako i menej formálneho charakteru ako je Beánia, Beh, Bál, Lámavica a podobné. Rovnako sa snaží prinášať aktuálne informácie, odpovedať a reflektovať na potreby študentov vo vzťahu k vedeniu univerzity a jej jednotlivým súčastiam. V súčasnosti sa zameriava aj na organizáciu podporných ECO aktivít a nadviazanie spolupráce medzi jednotlivými zamestnávateľmi v oblasti uplatnenia absolventov univerzity.

Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU

ŠPEaI pôsobí na fakultách Fei a Fiit STU. Organizujeme rôzne podujatia, súťaže a eventy napr. beániu, Feistival, darovanie krvi, turnaje. Organizujeme prednášky a workshopy, na ktorých sa prezentujú naši partneri z praxe. Taktiež spravujeme posilňovňu Junák a pingpongové stoly na internáte Mladosť. Radi privítame nové nápady na zlepšenie študentského života a sme vhodným miestom pre sebarealizáciu študentov.

Študentský parlament Fakulty aplikovaných jazykov

Pomoc študentom a organizovanie školských akcií

Študentský parlament Fakulty hospodárskej informatiky

Spríjemňovanie prostredia pre študentov na fakulte, riešenie problémov študentov, komunikácia s vedením a mnoho ďalších

Študentský parlament Fakulty medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave

Členmi Študentského parlamentu sú jednotliví zástupcovia z každého ročníka FMV, ktorí chcú produktívne a v prospech študentov FMV využiť svoj voľný čas. Medzi hlavné činnosti patrí:
– riešenie problémov, pripomienok a návrhov s vedením fakulty,
– informovanie študentov o udalostiach na fakulte a univerzite,
– organizácia študentských zábavno/diskusných akcií (Face2Face, Mystery Hunt, Queez),
– organizácia celouniverzitných akcii (Beánia, Lámavica)
– rozdeľovanie ubytovania

Študentský parlament Fakulty verejnej správy v Košiciach

Sme dobrovoľná organizácia s právnou subjektivitou, ktorá zastupuje študentov Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Organizujeme kultúrno-spoločensko-športové a vzdelávacie akcie pre našich študentov. Snažíme sa presadzovať záujmy, názory alebo problémy študentov voči vedeniu fakulty.

Študentský parlament NHF, o.z.

ŠP NHF je organizácia pôsobiaca na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá aktívne spolupracuje s vedení fakulty na zlepšovaní vyučovacieho procesu, hľadá možné riešenia študijných procesov, komunikuje aktívne so študentami a snaží sa hľadať riešenia na ich podnety a pod. . Rovnako sa podieľa na organizácií rôznych voľnočasových aktivít ako sú rôzne diskusie na odbornú tematiku, workshopy alebo i voľnočasové podujatia ako je napríklad Beh EUBA, Turistika s vedením NHF a členmi ŠP NHF, Vianoce na NHF, Káva s dekankou NHF a mnoho ďalších. Rovnako aktívne ŠP NHF aktívne spolupracuje s celouniverzitným ŠP EU v Bratislave, aby spoločne dokázali reflektovať na potreby študentov fakulty, tak i celej univerzity ako celku.

Študentský parlament Obchodnej fakulty

Pomoc študentom s problémami, prideľovanie ubytovania, organizácia podujatí pre študentov, pomoc s činnosťou na fakulte, informovanie študentov.

Študentský rozhlas Košice – ŠtuRKo

ŠtuRKo je študentské rádio pôsobiace pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré vzniklo na základoch Rádia Univerzita. V súčasnej podobe vysiela od roku 2006. Vysielacie a nahrávacie štúdio sídli na univerzitných internátoch na Medickej 6.

Poslaním ŠtuRK-a je rozvíjať jazykové, komunikačné, technické a kreatívne schopnosti študentov univerzity a vychovalo už nejdeného profesionála. V súčasnosti pôsobí v rádiu 15 členov. Počet sa často mení, pretože na začiatku každého semestra organizuje Študentský Rozhlas Košice konkurz. Môžu sa ho zúčastniť študenti všetkých fakúlt bez ohľadu na zameranie. Uchádzači sú prijímaní na pozície moderátora, redaktora, vysielacieho a postprodukčného technika, dramaturga, DJ-a alebo fotografa.

ŠtuRKo vysiela prostredníctvom internetového stream-u na stránke www.sturko.sk. Poslucháči majú na výber z relácii Pod Prúdom, Trojka, ShowFashion a RetroParáda. Vysielanie prebieha od utorka do štvrtka, v čase od 18:00 do 22:00. Súčasťou každej relácie sú aj krátke správy z prostredia univerzity.

Študentský Rozhlas Košice úzko spolupracuje s rôznymi univerzitnými inštitúciami. Poskytuje technickú a zvukovú podporu pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

TEDI Bears

Združenie hráčov elektronických športov.

TEDI Games

Združuje študentov so záujmom o vývoj hier.

University Dance Center

Tanečná škola University Dance Center vznikla v roku 2012, ako projekt študentskej organizácie StudentsWay OZ. Prvé hodiny prebiehali na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, vďaka čomu sa slovíčko „university“ dostalo aj do samotného názvu projektu. Neznamená to však, že naša škola je len pre vysokoškolákov. Dvere majú otvorené všetci, ktorí majú chuť hýbať sa, dať si do tela alebo sa poriadne vyblázniť. Vďaka veľkému záujmu o pohybové a tanečné kurzy, sa naša škola University Dance Center rozšírila na celé Slovensko a v súčasnosti pôsobí v 9 mestách na Slovensku

Univerzitné divadlo KU

Študentské divadlo pôsobiace na Vysokej škole KU v Ružomberku

Univerzitné divadlo THE.ART.RE

Snažíme sa o vytvorenie podmienok na fungovanie študentskej kultúry na univerzite. Hlavne sme sa v poslednom období venovali získaniu priestoru, kde by sa divadelné predstavenia a ďalšie menšie kultúrne podujatia mohli realizovať. Ale sme v prvom rade divadlo a robíme divadlo 🙂

Univerzitný folklórny súbor Trnafčan

Univerzitný folklórny súbor Trnafčan pôsobiaci pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave bol založený v roku 1984 a nadviazal na tradície Travského regiónu. Do roku 2002 sa predstavoval pod názvom FS Dudváh Trnava. Súboru sa podarilo v roku 2010 nadviazať úzku spoluprácu s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a 01. 07. 2015 sa na základe zriaďovacej listiny vydanej vtedajším rektorom univerzity Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc. mim. prof. stal oficiálne univerzitným súborom. Súbor sa úspešne prezentuje ako na domácich folklórnych festivaloch (Myjava, Trnava, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Lysá pod Makytou, Máriková…), tak i v zahraničí (Česká republika, Sicília, Sardínia, Grécko, Portugalsko, Mexiko…). Súbor sa taktiež zúčastňuje aj na súťažiach tancov a tvorivých choreografií ( Akademický Zvolen, Šaffova ostroha…). Aj keď sa súbor svojou činnosťou zameriava na kultúrne dedičstvo Trnavského regiónu, veľkú časť jeho repertoáru tvoria aj tanečné, hudobné a spevácke interpretácie ľudových tradícií pochádzajúce z ostatných regiónov Slovenska. Tanečnú i spevácku zložka sprevádza cimbalová muzika.

Vocalatté

Spevácky zbor

Združenie študentov stavebnej fakulty STU v Bratislave

– zastupovanie študentov v študentských samosprávach vrámci fakulty a univerzity
– predseda združenie je členom vedenia fakulty
– zastupovanie študentov v komisiách fakulty a univerzity (ubytovacia komisia, disciplinárna komisia, Rada športu a ďalšie)
– príprava a realizácia spoločenských udalostí ( Ples fakulty a párty pre študentov)
– príprava a realizácia vzdelávacej činnosti pre študentov (vzdelávacie víkendy, prednášky a workshopy)
– príprava a realizácia oddychových udalostí ( Dvojbodka pred semestrom, Bodka za semestrom, Vianočný punč)
– príprava a realizácia turnajov (Šachový turnaj, pokrový turnaj a športový deň)
– zoznamovacia akcia pre novo nastupujúcich prvákov (zoznamovák – prvákovica)