Stravovanie študentov

Príspevok na stravovanie sa poskytuje účelovo a len verejným vysokým kolám. Výška zálohového príspevku na jedlá (študentom dennej formy vrátane doktorandov) sa poskytuje úmerne v závislosti od počtu vydaných jedál v období od 1. januára do 31. októbra  predchádzajúceho kalendárneho roka (pre rok 2018 z metodiky delenia štátnej dotácie pre verejné vysoké školy je to od 1. Januára 2017 do 31. Októbra 2017). Korekcia na skutočnú potrebu sa vykonáva podľa požiadaviek vysokých škôl, najmenej 2x ročne.

Príspevok na stravovanie na hlavu študenta sa od 1. januára kalendárneho roka určuje vo výške 1,0 € a možno ho aplikovať iba v prípade, keď hodnota jedla je najmenej 1,5 €, pričom príspevok študenta na jedlo musí byť minimálne 50 % z rozdielu ceny jedla a výšky príspevku poskytnutého ministerstvom (táto hranica je stanovená pre prípad, že vysoká škola by zo svojich zdrojov tiež̌prispievala na jedlo študentom).

Okrem toho systém poskytovania jedál študentom musí byť transparentný a kontrolovateľný, aby umožňoval preukazné zúčtovanie príspevku.

Príspevok sa poskytuje formou preddavku maximálne na dve teplé jedlá v jeden deň vydané denným študentom v stravovacom zariadení vysokej školy, respektíve v zmluvnom zariadení. Za stravovacie zariadenie na tieto účely sa nepokladá bufet alebo obdobné zariadenie, nie je teda možné uplatniť príspevok pri nakúpe potravín systémom ako sa využívajú „gastrolístky“.