Zdravotné poistenie doktoranda

Zákon 594/2007 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení doplňuje, že doktorandi sa považujú za poistencov štátu a podľa § 11 ods. 8 písm. u) platí poistné za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia štát, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie III. stupňa alebo nedovŕšil vek 30rokov.

Aby štát zaplatil za doktoranda poistné na zdravotné poistenie, musí splniť všetky podmienky uvedené v zákone:
a) denná forma štúdia,
b) dodržanie štandardnej dĺžky štúdia,
c) nezískanie už vzdelania 3. stupňa,
d) nedovŕšenie veku 30 rokov.

Osoba, ktorá nespĺňa jednu z podmienok uvedených v písmenách a) až d), sa nepovažuje za osobu, za ktorú zaplatí poistné štát.

Doktorand podľa zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách, už nie je považovaný za zamestnanca. Znamená to, že nie je poistený ako zamestnanec, vysoká škola sa nepovažuje za jeho zamestnávateľa, zo štipendia sa neplatí poistné na zdravotné poistenie. Doktorand  je študent a teda má postavenie poistenca štátu, a to rovnako ako študenti vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa. Po dovŕšení 30. roku života sa stáva samoplatcom, bez ohľadu nato, že je študentom III. stupňa štúdia.