Tlačová správa: Podporujeme zefektívnenie fungovania vysokých škôl, avšak pri zachovaní akademickej samosprávy

0
2730
Zdroj fotografie: www.minedu.sk

Od začiatku septembra pokračovala diskusia pracovnej kontaktnej skupiny zriadenej na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo školstva“), zloženej zo zástupcov Študentskej rady vysokých škôl („ŠRVŠ“), Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Klubu dekanov a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Predstavená novela zákona o vysokých škôl prináša viacero sľubných riešení problémov v súčasnom vysokoškolskom prostredí. Zmena funkčných miest pre vysokoškolských učiteľov, skrátenie dĺžky externého štúdia, deregulácia fakúlt s možnosťou úpravy orgánov a procesov podľa špecifík daných súčasť sú určite významné zmeny, ktoré boli predmetom diskusií na stretnutiach pracovnej skupiny. Nakoľko však bolo potrebné z dôvodu napĺňania Plánu obnovy a odolnosti SR začať legislatívny proces, tak sa členovia pracovnej skupiny dohodli na pokračovaní a vylepšovaní materiálu, ktorý bol dnes predstavený ministerstvom školstva, počas trvania medzirezortného pripomienkového konania. Návrh novely vysokoškolského zákona nie je finálnym výsledkom rokovaní, predstavuje materiál, ktorý na základe priebežného vyhodnocovania pripomienok pracovnou skupinou bude vylepšený tak, aby garantoval zavedenie vylepšení súčasného systému pri zachovaní akademickej samosprávy vysokých škôl.

ŠRVŠ od začiatku vyzýva na zodpovednú, vecnú a racionálnu diskusiu a bude v tom pokračovať aj naďalej. Zdôrazňuje však, že samospráva vysokých škôl je pilierom, ktorý je potrebné rešpektovať pri akýchkoľvek zmenách vo vysokoškolskej legislatíve.

Spôsob voľby rektora je otázka, ktorá od februára 2021 veľmi jasne dominuje vo verejnej diskusii. Zmena spôsobu voľby, ktorú by mali spoločne vykonávať akademický senát a správna rada je jednou z možností zapojenia externých aktérov pri zachovaní rozhodujúceho slova akademickej obce vysokej školy. Je potrebná dohoda na pomere členov akademického senátu a správnej rady, ako aj vyriešenie spôsobu nominácií členov správnej rady. Je nevyhnutné nastaviť systém tak, aby neboli členovia správnej rady politickými nominantami vykonávajúcimi vôľu aktuálneho ministra školstva, odvolávaní vždy po výmene vlády.

Pri posilňovaní kompetencií správnych rád je dôležité, aby mal akademický senát stále rozhodujúce slovo pri nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom vysokej školy. ŠRVŠ sa bude dôsledne zasadzovať, aby bolo nakladanie s majetkom vysokých škôl pod kontrolou akademických senátov.

ŠRVŠ aj naďalej požaduje navýšenie rozpočtu pre vysoké školy na rok 2022 o nateraz stiahnutých 27 miliónov eur. Ak politici myslia vážne snahu zlepšiť slovenské vysoké školstvo, musí tomu zodpovedať aj financovanie vysokých škôl, nielen diskusia o legislatívnych zmenách. Inak je to signál pre mladých ľudí, že sa o nich vláda nezaujíma a nech si idú študovať do zahraničia.

V priebehu najbližších dní iniciuje ŠRVŠ rôzne verejné aj neverejné diskusie, kde si vypočuje názory študentov na predkladaný text novely, pričom oficiálne pripomienky ako jedna z reprezentácií vysokých škôl predloží po zasadnutí Valného zhromaždenia ŠRVŠ.

V Bratislave 22.10.2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here