Stanovisko Predsedníctva ŠRVŠ k novele zákona o vysokých školách

0
3256

Predsedníctvo ŠRVŠ na svojom zasadnutí dňa 26.10.2021 jednomyseľne prijalo tieto uznesenia: 

  1. Predsedníctvo ŠRVŠ odsudzuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (“ministerstvo školstva”) vo vzťahu ku kontaktnej pracovnej skupine zloženej z reprezentácií vysokých škôl. 
  2. Predstavená novela zákona o vysokých školách obsahuje zmeny, ktoré neboli predmetom žiadnej z diskusií kontaktnej pracovnej skupiny. Jedná sa predovšetkým o nakladanie s majetkom vysokých škôl, výber/voľbu dekana a zmenu v spôsobe financovania vysokých škôl. 
  3. Predsedníctvo ŠRVŠ je pripravené pokračovať v odbornej diskusií k novele vysokoškolského zákona, avšak iba za podmienok, že ministerstvo školstva zohľadní a bude akceptovať výstupy kontaktnej skupiny, a to v súlade s princípmi akademickej samosprávy.
  4. ŠRVŠ bude naďalej hájiť záujmy študentov a presadzovať také zmeny, ktoré prispejú ku kvalite vysokoškolského prostredia. Bude viesť diskusie s odbornou verejnosťou, ako aj so zástupcami študentov na všetkých úrovniach vysokých škôl.  
  5. ŠRVŠ predloží po zasadnutí Valného zhromaždenia ŠRVŠ konkrétne zásadné pripomienky k novele vysokoškolského zákona.
  6. Predsedníctvo ŠRVŠ záverom pripomína, že ak chce politická reprezentácia riešiť problém odchodu mladých ľudí do zahraničia, je nevyhnutné rozpočet pre vysoké školy navýšiť a nie ho každoročne znižovať.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here