Tlačová správa: Výsledky prieskumu medzi študentmi vysokých škôl a návrhy ŠRVŠ na skvalitnenie dištančnej metódy štúdia

0
3988
Sprievodca výučbou počas COVID-19 (viac na srvs.eu/covid-19)
Sprievodca výučbou počas COVID-19 (viac na srvs.eu/covid-19)

Študentská rada vysokých škôl zmapovala prostredníctvom anonymného dotazníku stav a priebeh dištančnej výučby na vysokých školách a vydala Sprievodcu výučbou počas COVID-19, v ktorom oznamuje zistenia ako aj navrhuje spôsoby skvalitnenia výučby počas tohto neľahkého obdobia. 

Študentská rada vysokých škôl vykonala v období 20. – 26. marca 2020 prieskum zameraný na spokojnosť a skúsenosti študentov s priebehom dištančnej (vzdialenej) metódy výučby na slovenských vysokých školách. 

Prieskum ŠRVŠ bol vykonaný na relevantnej vzorke študentov a vyplynuli z neho znepokojivé závery, reflektujúce nepripravenosť vysokých škôl na prechod z prezenčnej na dištančnú metódu vzdelávania. Za najproblematickejšie ŠRVŠ považuje využívanie najmä pasívnych metód výučby, teda predovšetkým samoštúdium a nedostatočná komunikácia, obzvlášť pri otázkach týkajúcich sa ubytovania,  absolvovanie semestra (zápočty, skúšky) a ukončenia štúdia (záverečné práce, štátnice). Okrem poukázania na nedostatky, prináša ŠRVŠ rôzne návody na skvalitnenie vzdelávacieho procesu na základe príkladov dobrej praxe zahraničných, ale i slovenských vysokých škôl.

Napriek tomu by sme chceli oceniť všetkých vyučujúcich, ústavy, katedry, fakulty a vysoké školy, ktoré vyvinuli maximálne úsilie plnohodnotne nahradiť prezenčnú výučbu, vytvárajú množstvo materiálov a ochotne odpovedajú na otázky svojich študentov. Nielen základné a stredné školy totiž bojujú s prekážkami pri sprístupnení vzdelávania, s problémami bojujú aj vysoké školy. 

Študentom nezáleží len na absolvovaní skúšok, ale najmä na nadobudnutí vedomostí, zručností a kompetencií. Preto ŠRVŠ považuje za nevyhnutné, aby napriek mimoriadnej situácii mali všetci študenti prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, uznané nadobudnuté vzdelanie (spolu s hodnotením zohľadňujúcim dané okolnosti), ako aj možnosť dokončiť letný semester 2020 s čo najmenšími posunmi v harmonograme. Ďalej je potrebné zabezpečiť prístup študentov k jasným informáciám a pokynom zo strany vyučujúcich a vysokých škôl a docieliť zastúpenie študentov pri rozhodnutiach, týkajúcich sa riešení a postupu v  krízovej situácií. 

Mimoriadna situácia, na druhú stranu, prináša možnosti zdokonaliť sa v digitalizácii mnohých vnútorných aj vonkajších procesov, ale aj na skvalitnenie výučby ako takej.  Študentská rada vysokých škôl bude aj naďalej pozorne monitorovať vývoj a progres vysokých škôl v oblasti vzdelávania a vyslovuje nádej, že je možné, aby naše vysoké školy aj naďalej poskytovali špičkové vzdelávanie.

Kompletný dokument Sprievodca výučbou počas COVID-19 nájdete na stránke srvs.eu/covid-19/

Predsedníctvo ŠRVŠ

V Bratislave 29.3.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here