Študentský preukaz – využívanie študentských zliav

0
2897

Študentský preukaz, bežne známy aj ako ISIC,  je v zmysle zákona o vysokých školách jedným z dokladov o štúdiu, konkrétne : „Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola.“[1]

Táto zákonná definícia sa však v praxi stretáva s mnohými otázkami a nezrovnalosťami, a to hlavne v otázke možnosti využívania poskytovaných zliav študentmi počas letných prázdnin a v období prechodu z jedného stupňa štúdia na druhý.

Pre správne pochopenie systému študentských zliav musíme študentský preukaz „rozdeliť“ na niekoľko samostatných častí:

  1. I
    1. ISIC – zľavy poskytované na základe vizuálu ISIC a prolongačnej známky ISIC (Niektoré ISIC zľavy sú poskytované na základe elektronickej kontroly platnosti preukazu, hlave internetové obchody). Len málo zo študentov si je vedomých, že zľavy, ktoré využívajú v kinách, divadlách, komerčných obchodoch, kníhkupectvách, pri vybavovaní nového paušálu na mobil a podobne, sú zľavami nezávislými od zliav pre študentov garantovaných štátom. Sú dohodnuté zmluvami medzi konkrétnou firmou a CKM SYTS a následne poskytované výhradne s platnou ISIC kartou (teda nie automaticky všetkým študentom vysokých škôl). Prolongačná známka ISIC slúži na predĺženie platnosti preukazu na ISIC zľavy[2]. Jej cena je 10 EUR (možná vyššia suma na niektorých školách znamená, že cena zahŕňa aj iné poplatky, nezávislé od prolongačnej známky) a platnosť preukazu sa ňou predlžuje vždy do 30 septembra. Čiže napríklad na známku ISIC 09/2016 platia ISIC zľavy do konca septembra 2016, bez ohľadu na to, či študent medzičasom ukončil štúdium. Využívanie zliav ISIC sa teda striktne viaže na status denného študenta v čase zakúpenia preukazu ISIC alebo známky ISIC, nie na vek držiteľa preukazu.  V prípade, že sa študent rozhodne nezakúpiť si  polongačnú známku ISIC, bude mu na zápise aktivovaná karta v podobe NO ISIC, čo v preklade znamená, že študent bude mať nárok len na zľavy poskytované štátom a že jeho ISIC bude vyradený z medzinárodnej databázy študentov a prestane mať nárok na ISIC zľavy doma a v zahraničí.
  2. TransData – zľavy poskytované štátom na dopravu. TransData je spoločnosť, ktorá vykonáva úlohu sprostredkovateľa medzi všetkými dopravcami, ktorí poskytujú zákonné zľavyštudentom.[3] Uvedená časť poskytovaných zliav je určená na základe zákona o vysokých školách, v zmysle ktorého je študentom osoba zapísaná na štúdium a tento status stráca dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky (a v ďalších zákon stanovených prípadoch)[4]. Platnosť zliav na dopravu, ktoré sú jedným z najčastejších nezrovnalostí, je v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len ministerstvo) nasledovná:

„Začiatok platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 1. septembra. Ak ide o novoprijatého študenta, ktorý sa na štúdium zapísal v priebehu príslušného akademického roka, začiatok platnosti preukazu študenta je deň zápisu na štúdium.

Koniec platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 30. septembra kalendárneho roku, v ktorom končí príslušný akademický rok. V akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, je koniec platnosti preukazu študenta 30. júna príslušného akademického roku; ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť preukazu študenta sa predlžuje podľa prvej vety. Preukaz študenta stráca platnosť pred dátumom podľa odseku 2 v prípade poškodenia alebo straty, pri skončení alebo prerušení štúdia podľa § 69 ods. 3 zákona. Ak sa študent zapíše po prerušení štúdia, platnosť preukazu sa obnovuje ku dňu takého zápisu.“[5]

V zmysle uvedeného, v prípade, že študent cestuje na zápis na štúdium v septembri a dopravca mu odmietne uznať študentskú zľavu z dôvodu, že čip na karte platí len do 31.augusta, môže študent takýto postup dopravcu reklamovať s odvolaním sa na usmernenie ministerstva.

Problém nastáva pri študentoch, ktorí ukončili I. alebo II. stupeň štúdia. V tomto prípade sa praktické skúsenosti študentov rôznia. Záväzne sa študent môže dovolávať nároku na zľavu na dopravu len do úspešného vykonania štátnej záverečnej skúšky. Hneď následne po štátnej skúške má vysoká škola povinnosť „vymazať“ študenta, resp. absolventa z databázy študentov. Ak by teda vysoké školy striktne plnili túto povinnosť, už večer po vykonaní štátnej skúšky by si mal čerstvý absolvent zakúpiť celý lístok, výnimku predstavujú dopravcovia, ktorí majú vo svojich predpisoch neskorší dátum a dopravcovia, ktorí si overujú platnosť preukazu len vizuálne(napr. Regiojet ).

Spoločnosť TransData v ostatnej dobe spustila novú web stránku, kde si študent sám môže skontrolovať platnosť svojho preukazu a kde si môže veľmi jednoducho skontrolovať, či v zmysle svojej karty ešte môže využívať zľavy na dopravu.[6]

Otvorenou otázkou stále ostávajú študenti doktorandského štúdia; študenti, ktorí ukončili I. resp. II. stupeň štúdia a celkovo všetci slovenskí študenti, ktorí chcú využívať svoje študentské zľavy na dopravu aj v Českej republike. Uvedené otázky budú v najbližšom období jednou z priorít ŠRVŠ, ktorá verí, že sa konečne podarí odstrániť v praxi nerovnaké zaobchádzanie s jednotlivými skupinami slovenského študenstva.[1] § 67 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších právnych predpisov

[3] Bližšie pozri na: http://www.transdata.sk/

[4] § 65 – 66 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších právnych predpisov

[6] Bližšie pozri na: http://www.transcard.sk/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here