Študentská rada vysokých škôl na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

0
2206

Dňa 19. mája 2015 sa uskutočnilo 71. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len SRK) v priestoroch hotela LUX v Banskej Bystrici. Na toto zasadnutie bola prizvaná aj Študentská rada vysokých škôl v osobe predsedníčky, Jany Šmelkovej.

Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Akreditačnej komisie, Rady vysokých škôl a Asociácie doktorandov Slovenska. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) bolo na zasadnutí zastúpené generálnym riaditeľom prof. Plavčanom a riaditeľom Jozefom Jurkovičom.

Bohatý program zasadnutia predurčoval  jeho ukončenie až v poobedňajších hodinách, a to spoločným obedom v priestoroch hotela. Po úvodných formalitách, nasledovaných informáciami z prezídia a jeho činnosti, ako aj činnosti celej konferencie nasledovali správy a novinky zo strany ministerstva. Jedným z najdôležitejších bodov programu,  po ktorom nasledovala dlhá diskusia, bola otázka následného postupu slovenských vysokých škôl po ukončení komplexnej akreditácie. Napriek tomu, že k tejto problematike vydalo ministerstvo aj „manuál“, búrlivá diskusia iniciovala zorganizovanie spoločného stretnutia zástupcov škôl a ministerstva, ktorá má dopomôcť vysokým školám k pochopeniu a správnej implementácii výsledkov komplexnej akreditácie. Konkrétny dátum následného stretnutia však určený nebol. SRK ďalej schválilo prijatie Akčného plánu, nevyhnutného na začatie čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Rovnako boli v tajných voľbách schválené návrhy ministerstva na vymenovanie troch členov Akreditačnej komisie, ako aj jej podpredsedu.

Do programu konferencie boli pridané aj ďalšie body, ktoré znova otvorili otázku financovania vysokého školstva a problematiku verejného obstarávania. Pri otázke financovania vyvíja SRK ďalší tlak na ministerstvo so žiadosťou o medziročné navyšovanie objemu financií pre vysoké školy minimálne o 5% (20 mil. eur). Otázka verejného obstarávania je, ako sa ukázalo, veľkým problémom na všetkých vysokých školách, zvlášť od účinnosti novely zákona, ktorou sa zavádza tzv. elektronické trhovisko. SRK prijalo na podnet Klubu kvestorov uznesenie, ktorým by sa, zjednodušene, vysoké školy vyňali z povinnosti obstarávať tovary a služby prostredníctvom trhoviska.

Na konferencii bol následne odprezentovaný súčasný stav IKT na slovenských vysokých školách, ako aj možnosť spolupráce slovenských vysokých škôl s ELSEVIER (nákupom ich licencií), ktorú SRK aj na tento rok podporila. V bode Rôzne informoval prof. Mičieta, rektor UK o aktuálnom probléme, ktorý vyvstáva z dôvodu existencie vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. Konkrétne ide o požiadavku na minimálnu obytnú plochu internátnych izieb, ktorú internáty postavené pred rokom 2008 nespĺňajú. SRK prijala na vyriešenie situácie uznesenie, v ktorom žiada ministerstvo, aby spolu s SRK apelovali na Ministerstvo zdravotníctva so žiadosťou o výnimku z predmetnej vyhlášky pre internáty vybudované alebo zrekonštruované pred jej účinnosťou. Zo strany ŠRVŠ je takýto postup nateraz akceptovateľný, nakoľko v prípade striktného dodržiavania uvedenej vyhlášky by došlo k úbytku ubytovacích kapacít, čo by v konečnom dôsledku najväčšmi postihlo práve študentov (len pre informáciu, v prípade UK by to bolo viac než 2000 miest, v prípade STU až takmer 3000). Ešte pred oficiálnym prijímaním uznesení SRK odovzdal prezident Kropil slovo predsedníčke ŠRVŠ, ktorá verejne vyzvala prítomných rektorov, ale aj celú SRK aby finančne podporovali účasť svojich delegátov na Valných zhromaždeniach a ďalších podujatiach ŠRVŠ, nakoľko stavanie finančných bariér pre vlastných delegátov prispieva jedine k znefunkčneniu ŠRVŠ a jej fungovania ako jedného z troch rovnocenných orgánov reprezentácie vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky. O uvedené požiadal rektorov aj prezident SRK, ktorý vyzdvihol fungovanie a organizáciu ŠRVŠ.

Konferencia, zakončená neformálnym obedom, mala veľký význam z hľadiska nasmerovania fungovania slovenských vysokých škôl v ďalšom období a je viac než pozitívne, že je na toto fórum prizývaný a akceptovaný aj hlas študenta, hlas ŠRVŠ.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here