Sociálne zabezpečenie študentov je téma, ktorej sa treba venovať!

0
2166

Študentská rada vysokých škôl je aktívnym členom Európskej študentskej únie (ESU), významného aktéra smerovania Európskeho vysokoškolského priestoru. Naša delagácia, ktorú tvoril tajomník pre zahraničie Frencien Bauer a delegát Andrej Bencel, nechýbala na 29. Európskom študentskom konvente. Organizátormi podujatia v lotyšskej Rige bolo ESU a LSA – Lotyšská študentská únia. Témou seminára bolo sociálne zabezpečenie študentov. Pomerne citlivá no nesmierne významná dimenzia študentského života.

Program pozostával z úvodných prednášok a vstupov popredných predstaviteľov mládežníckej politiky v Európe o ideálnom modely nastavenia podmienok s ohľadom na stav vysokého školstva spojený s poplatkami, možnosťami študentov študovať na vysokých školách, uplatnenia absolventov  po vysokej škole, možnosťami mobilít pre študentov, ako i zodpovednosť uplatňovania ľudských práv a boja proti prejavom diskriminácie medzi študentami. Súčasťou programu bolo aj riešenie interných dokumentov ESU a príprava na ďalšie obdobie.

Počas 5 dňového programu sa uskutočnilo aj  neformálne stretnutie predstaviteľov krajín V4+ so zámerom prezentovania dosiahnutých úspechov od posledného spoločného stretnutia, ale i ďalších odporúčaní v oblasti vysokého školstva. Zúčastnené krajiny konštatovali, že stav  spoločenského statusu študentov je relatívne dobrý, ale všetky krajiny prejavili svoje presvedčenie, že primárnou témou je stav kvality vysokého školstva spojeného s prebiehajúcou, resp. plánovanou akreditáciou v krajinách V4.

S ohľadom na Slovensko môžeme konštatovať, že status študenta prináša viacero výhod, okrem bezplatného štúdia (SR je jedna zo 6 krajín EHEA bez povinnosti platiť školné) majú študenti možnosť využívať školské internáty (na rozdiel od zabezpečovania individuálneho ubytovania, ako vo väčšine európskych krajín), ako i rad ďalších benefitov v oblasti dopravy študentov (verejná doprava). Za najväčší nedostatok považujeme nepružný systém v oblasti dotácii na stravovanie, nakoľko je možný a uplatniteľný len v stravovacích zariadeniach v priestoroch škôl, pričom v iných európskych krajinách (Slovinsko, Fínsko, atď.) môžu využiť systém dotácii na stravné aj v iných zariadeniach, ktoré splnili kritéria poskytovania dotácii na stravné. Zároveň vidíme priestor na opätovné prehodnotenie systému prerozdeľovania sociálnych štipendií, ako i zmenu kategorizácie krajín na príspevky v rámci programu Erasmus+.

ESU sa na stretnutí v Rige zhodlo, že sociálne zabezpečenie študentov je primárne pre správne smerovanie školstva v Európe. Kriticky sa pozeralo i na niektoré krajiny, ktoré neimplementovali jednotlivé body Bolonského procesu, resp. nemajú plán opatrení pre zlepšenie sociálneho zabezpečenia študentov. ESU verí, že pokiaľ sa vzdelávanie zameria na študenta a jeho potreby, bude vyriešená drvivá väčšina problémov vysokého školstva – začínajúc sociálnym zabezpečením až po samotnú kvalitu.

ŠRVŠ je pripravená sa aj naďalej venovať otázkam sociálneho zabezpečenia a nadviazať na predošlé úspechy, kedy sa nám podarilo vrátiť dotáciu na stravovanie na pôvodnú sumu, či vyrokovať sumu 200 EUR, ktorá je oslobodená od odvodového zaťaženia. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here