Štruktúra

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

Valné zhromaždenie ŠRVŠ (valné zhromaždenie) je najvyšším rozhodovacím orgánom ŠRVŠ, ktoré tvoria delegáti za jednotlivé vysoké školy (jeden zástupca zvolený študentskou časťou akademického senátu a ďalší delegát za každých, i započatých 2000 zapísaných študentov). Voľby do valného zhromaždenia sa konajú každé dva roky a ten istý delegát môže byť zvolený aj opakovane. Zasadnutia valného zhromaždenia sa konajú štyrikrát za akademický rok a do kompetencii patrí:

  • uznášať sa na vnútorných predpisoch,
  • schvaľovať návrh rozpočtu a výročnú správu,
  • kreovať Právnu komisiu, Kontrolnú radu, Právnu komisiu, voliť a odvolávať ich členov,
  • voliť a odvolávať predsedu ŠRVŠ, ďalších členov predsedníctva ŠRVŠ, predsedníctvo valného zhromaždenia a iných zástupcov (členovia Rady Fondu na podporu vzdelávania, koordinátor pre Erasmus +, atď.).

Zasadnutia zvoláva a vedie predsedníctvo valného zhromaždenia, ktoré tvorí predseda a podpredseda.

Predsedníčka Valného zhromaždenia ŠRVŠ: Natália Mulinová (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
Podpredseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ: Milan Švolík (Slovenská Technická Univerzita)

Predsedníctvo ŠRVŠ je výkonným orgánom, ktorý rozhoduje o záležitostiach, ktoré sú mu zverené Štatútom ŠRVŠ a skladá sa z predsedu a podpredsedov.

Predseda ŠRVŠ zastupuje ŠRVŠ navonok v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia, predsedá predsedníctvu, riadi jeho záležitosti a podpisuje dokumenty v mene ŠRVŠ. Predsedníctvo ŠRVŠ sa okrem predsedu ďalej skladá z podpredsedov, ktorí sa venujú konkrétnym oblastiam na poli vysokého školstva.

Predseda ŠRVŠ: Bálint Lovász (Vysoká škola muzických umení v Bratislave)

Podpredseda pre vnútorné záležitosti: Filip Šuran (Univerzita Komenského v Bratislave)
Podpredsedníčka pre sociálne záležitosti: Eva Viglašová (Univerzita Komenského v Bratislave)
Podpredseda pre akademické záležitosti: Ľubomír Šottník (Univerzita Komenského v Bratislave)
Podpredseda pre zahraničie: Daniel Cséfalvay (BISLA)
Podpredseda pre mládež a šport: Anton Cvik (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Podpredseda pre vzťahy s verejnosťou: Martin Mlynár (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Právna komisia kontroluje súlad činnosti ŠRVŠ a jeho jednotlivých orgánov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, posudzuje súlad návrhov, uznesení s jestvujúcim právnym stavom a zaujíma k tomu stanovisko. Ďalej posudzuje rôzne právne otázky, a to na podnet orgánov, členov orgánov alebo z vlastného podnetu. Právna komisia má päť členov, štyroch volí a odvoláva Valné zhromaždenie a predseda Právnej komisie je podpredseda pre vnútorné záležitosti.

Členovia: Filip Šuran (predseda, Univerzita Komenského v Bratislave), Daniel Zigo (Univerzita Komenského v Bratislave), Peter Béreš (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Samuel Pecka (Univerzita Komenského v Bratislave), Demián Boška (Paneurópska vysoká škola)

Kontrolná rada je kontrolným orgánom ŠRVŠ, ktorý je oprávnený na činnosti v oblasti vnútornej kontroly najmä nahliadať do všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa činnosti ŠRVŠ. Kontrolná rada má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie a ktorí si spomedzi seba volia predsedu.

Členovia:
Viktória Jakubovičová (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Alexandra Gaherová (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Jakub Jánošík (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

informácie

Valné zhromaždenie

O nás

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.