Štruktúra

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

Valné zhromaždenie ŠRVŠ 

je najvyšším rozhodovacím orgánom ŠRVŠ, ktoré tvoria delegáti za jednotlivé vysoké školy (jeden zástupca zvolený študentskou časťou akademického senátu a ďalší delegát za každých, i započatých 2000 zapísaných študentov). Voľby do sa konajú každé tri roky a ten istý delegát môže byť zvolený aj opakovane. Vo volebnom období 2018 – 2021 tvorí valné zhromaženie 80 delegátov. Zasadnutia valného zhromaždenia sa konajú štyrikrát za akademický rok a do kompetencii patrí:

  • uznášať sa na vnútorných predpisoch,
  • schvaľovať návrh rozpočtu a výročnú správu,
  • kreovať Právnu komisiu, Kontrolnú radu, Právnu komisiu, voliť a odvolávať ich členov,
  • voliť a odvolávať predsedu ŠRVŠ, ďalších členov predsedníctva ŠRVŠ, predsedníctvo valného zhromaždenia a iných zástupcov (členovia Rady Fondu na podporu vzdelávania, koordinátor pre Erasmus +, atď.).

Zasadnutia zvoláva a vedie predsedníctvo valného zhromaždenia, ktoré tvorí predseda a podpredseda:

Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ: Alexandra Ciesarová (Žilinská univerzia v Žiline)
Podpredseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ: Izabela Trepáčová (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Predsedníctvo ŠRVŠ 

je výkonným orgánom, ktorý rozhoduje o záležitostiach, ktoré sú mu zverené Štatútom ŠRVŠ a skladá sa z predsedu a podpredsedov.

Predseda ŠRVŠ zastupuje ŠRVŠ navonok v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia, predsedá predsedníctvu, riadi jeho záležitosti a podpisuje dokumenty v mene ŠRVŠ. Predsedníctvo ŠRVŠ sa okrem predsedu ďalej skladá z podpredsedov, ktorí sa venujú konkrétnym oblastiam na poli vysokého školstva.

Predseda: Zuzana Hozlárová
Podpredseda pre akademické záležitosti: Paulína Miklová
Podpredsedníčka pre zabezpečovanie kvality: Paula Höhrová
Podpredseda pre vnútorné záležitosti: Armand Majer  
Podpredseda pre mládež a šport: Marek Vojtko
Podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou: Júlia Kubalcová
Podpredseda pre doktorandské štúdium: Matej Šuránek
Podpredsedníčka pre sociálne záležitosti: Lucia Spodniaková
Podpredseda pre zahraničie: Daniel Belluš

Právna komisia 

kontroluje súlad činnosti ŠRVŠ a jeho jednotlivých orgánov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, posudzuje súlad návrhov, uznesení s jestvujúcim právnym stavom a zaujíma k tomu stanovisko. Ďalej posudzuje rôzne právne otázky, a to na podnet orgánov, členov orgánov alebo z vlastného podnetu. Právna komisia má päť členov, štyroch volí a odvoláva Valné zhromaždenie a predseda Právnej komisie je podpredseda pre vnútorné záležitosti.

Členovia:
Patrik Prítupný
Armand Majer
Daniela Hrušovská
Nicole Makóová
Tomáš Čorej

Kontrolná rada 

je kontrolným orgánom ŠRVŠ, ktorý je oprávnený na činnosti v oblasti vnútornej kontroly najmä nahliadať do všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa činnosti ŠRVŠ. Kontrolná rada má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie a ktorí si spomedzi seba volia predsedu.

Členovia: 
Martin Duránik
Alexandra Anna Floreková
Dominika Nádaská
Martin Pukanec
Ester Tomajková

Koordinátor/ka pre Erasmus+ 

Členovia: 
Viktória Adamkovičová