Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
1772

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 09.12.2023 na zasadnutí v Liptovskom Mikuláši.

Akademické senáty

Valné zhromaždenie ŠRVŠ: 

 1. Vyzýva vysoké školy, aby umožnili a v najvyššej možnej miere podporovali stretávanie sa zástupcov a zástupkýň študentstva v akademických senátoch a tiež proaktívne podporovali aktivity, ktoré vedú k zvýšeniu miery zapojenia a záujmu študentstva o študentskú samosprávu.
 2. Zdôrazňuje, že  postavenie, zapojenie aj informovanosť študentskej časti je rovnocenné s postavením, zapojením a informovanosťou zamestnaneckej časti akademického senátu.
 3. Upozorňuje kompetentné akademické štruktúry, že zapojenie študentstva do chodu akademickej samosprávy by nemalo byť vnímané ako pokus o narušenie alebo destabilizáciu akademických hodnôt a štruktúr. Akademické orgány by mali dbať o zmysluplné zapojenie študentstva do ich procesov a kompetencií. 
 4. Žiada, aby vysoké školy budovali, materiálne podporovali a ďalej skvalitňovali fóra, na ktorých budú kandidáti a kandidátky na zástupcov a zástupkyne študentskej časti akademického senátu odborne pripravovaní na zmysluplné plnenie vykonávanej funkcie. Valné zhromaždenie ŠRVŠ však dôrazne žiada, aby tieto školenia koordinovali a zabezpečovali členovia a členky študentskej časti akademickej obce. 

Aktuálny stav internátov

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. Konštatuje, že celkový stav študentských domovov je alarmujúci. Vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby venovala zvýšenú pozornosť problematike študentského bývania a poskytla maximálne finančné prostriedky na modernizáciu a rozšírenie kapacít existujúcich študentských domovov.
 2. Dôrazne vyzýva vysoké školy, aby venovali pozornosť čoraz početnejším komplikáciám v oblasti vekových rozdielov medzi spolubývajúcimi, ktoré znižujú komfort ubytovaných študentiek a študentov.
 3. Žiada, aby vysoké školy taktiež venovali pozornosť špecifickým problémom pri ubytovaní neplnoletých študentiek a študentov.

Prebiehajúce posudzovanie kvality na vysokých školách

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. Apeluje na vysoké školy, aby pristupovali k zabezpečovaniu kvality zodpovedne a využívali novovzniknuté vnútorné systémy zabezpečovania kvality ako nástroj pre proces neustáleho zlepšovania sa.
 2. Vyzýva vysoké školy, aby zapájali študentov a študentky do orgánov zabezpečovania kvality na všetkých úrovniach zmysluplne, akceptovali ich myšlienky, návrhy a odporúčania ako rovnocenné s ostatnými zainteresovanými stranami a poskytovali im dostatočnú podporu, priestor a zdroje pre výkon ich funkcie.
 3. Upozorňuje vysoké školy na dôležitosť transparentného zhromažďovania , vyhodnocovania a zapracovávania spätnej väzby  od zainteresovaných strán. 
 4. Odsudzuje ovplyvňovanie študentov a študentiek zo strany vysokých škôl pri návštevách pracovných skupín zo SAAVŠ s cieľom získania pozitívnych výsledkov v hodnotiacej správe.

Financovanie vysokých škôl

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. Dlhodobo vníma a upozorňuje na podfinancovanie vysokých škôl na Slovensku v porovnaní s financovaním vysokých škôl krajín Vyšehradskej skupiny, čo má priamy vplyv na chod a kvalitu vysokých škôl.
 2. Zaväzuje Predsednictvo ŠRVŠ, aby apelovalo na kompetentné orgány s požiadavkou zvýšenia objemu verejných zdrojov určených na financovanie vysokého školstva na kalendárny rok 2024.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here