Quality Assurance Student Experts | Erasmus+

Študentskí experti na zabezpečovania kvality

ŠRVŠ v spolupráci s európskymi partnermi Maďarskou študentskou úniou (HÖOK), Európskou študentskou úniou (ESU) a Európskym konzorciom pre akreditáciu vo vysokom školstve (ECA) si spolu budujú svoje kapacity v oblasti zabezpečovania kvality. Projekt priamo reaguje na nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského prostredia, ktorý umožňuje väčšie zastúpenie študentov v zabezpečovaní kvality. Medzi hlavné priority projektu patrí:

  • Vytvorenie expertnej základne študentských expertov
  • Medzinárodná spolupráca
  • Tvorba školiacich materiálov a tréning školiteľov
  • Vyhľadanie dobrých príkladov na slovenských univerzitách
  • Európska kvalita na Slovensku, vďaka študentom…

Projekt sa rozdeľuje na tri hlavné aktivity, ktoré budú prebiehať v období od septembra 2019 do augusta 2020.

  1. Školenia študentských expertov a príprava školiacich materiálov pre dlhodobú udržateľnosť týchto aktivít. Počas projektu sa celkovo odohrajú 4 školenia a tím super expertov pripraví príručku pre školiteľov študentských expertov.
  2. Verejné politiky, tím expertov zozbiera príklady dobrej praxe zo slovenských škôl a pripraví odporúčania verejných politík, ktoré budú prezentované klúčovým aktérom v tejto oblasti.
  3. Medzinárodná spolupráca a zvyšovanie povedomia o zabezpečovaní kvality sú klúčové pre zvyšovanie kvality a konkurencieschopnosti slovenského vysokého školstva. Preto sú súčasťou projektu viaceré informačné aktivity a spolupráca na rozvoji európskej študentskej expertnej základne.

Projekt Quality Assurance Student Experts (č. 2019-1-SK01-KA203-060807) je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únii v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá – budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania.