Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie (Zákon č. 580 /2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, §11 ods.7) platí za študentov maximálne do veku 26 rokov štát (aj za externistov). Na účely zdravotného poistenia sa za nezaopatrené dieťa nad 26 rokov považuje už len študent dennej formy štúdia až do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, resp.do dovŕšenia 30 roku veku. Po riadnom ukončení štúdia záverečnou štátnou skúškou sa nasledujúci deň z študenta stáva samoplatiteľ. V prípade, že pokračuje na ďalší stupeň štúdia, zdravotné poistenie spätne prepláca štát. V prípade, že nepokračuje na ďalší stupeň štúdia stáva sa samoplatcom.

Všeobecná zdravotná poisťovňa