Príspevky na športové a kultúrne podujatia

Dotácia na športové aktivity sa poskytuje verejným vysokým školám na činnosť vysokoškolských telovýchovných jednôt a vysokoškolských športových klubov podľa Kritérií na prerozdelenie príspevku ministerstva vysokoškolským telovýchovným jednotám a športovým klubom vysokých škôl navrhnutých Slovenskou asociáciou univerzitného športu aj so zohľadnením účasti športovcov na svetových univerziádach akademických majstrovstvách sveta. Podklady, na základe ktorých sa dotácia poskytla, ministerstvo zverejní.

Dotácia na organizačnú podporu ďalších športových aktivít, na kultúrnu činnosť a na podporu univerzitných pastoračných centier sa poskytuje úmerne počtu študentov v dennej forme štúdia k 31. októbru.

Dotácia na kultúrne a športové akcie s celoslovenskou pôsobnosťou a na kultúrne a športové akcie spojené s účasťou na medzinárodných podujatiach sa poskytuje účelovo na základe osobitnej žiadosti vysokej školy.

V rámci dotácie na športové a kultúrne aktivity môže ministerstvo v nadväznosti na výšku disponibilných zdrojov poskytnúť verejnej vysokej škole dotáciu na realizáciu priorít ministerstva v oblasti športovej a kultúrnej činnosti realizovaných prostredníctvom verejných vysokých škôl, vysokoškolských telovýchovných jednôt a športových klubov a vysokoškolských umeleckých súborov.