Pôžičky

FOND NA POPDORU VZDELÁVANIA

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia. Zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov.
Žiadateľ o pôžičku musí́ byť v čase podania žiadosti o pôžičku zapísaný́ v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada, do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia, t.j. žiadosť̌ o pôžičku môže podať̌ len žiadateľ̌, ktorý je už̌ zapísaný do ročníka v aktuálnom akademickom roku.
Žiadateľ o pôžičku zároveň̌ musí́ v súlade s § 10 ods. 2 zákona o FnPV spĺňať nasledovné požiadavky:
– mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
– byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí́ alebo
– byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom s právom na trvalý pobyt.
Pôžička nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorému už̌ v minulosti bolo poskytnutých šesť̌ pôžičiek. Do počtu šiestich pôžičiek sa počítajú aj pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom.
Minimálna výška pôžičky je 500 eur.
Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je 2 300 eur.
Žiadateľ si môže vybrať̌ akúkoľvek výšku pôžičky v rozpätí minimálnej a maximálnej výšky pôžičky, pričom je možné́ žiadať̌ len o pôžičku zaokrúhlenú́ na stovky eur. FnPV môže poskytnúť̌ pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz a najviac počas šiestich akademických rokov, ktoré́ nemusia nasledovať̌ po sebe. Pôžička nie je účelovo viazaná́.
Minimálna lehota splatnosti pôžičky je 5 rokov.
Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov.
Žiadateľ̌ o pôžičku má možnosť̌ zvoliť̌ si na žiadosti o pôžičke lehotu splatnosti pôžičky v rozmedzí́ od 5 do 10 rokov. Lehota splatnosti na žiadosti o pôžičku sa uvádza v celých rokoch. V zmluve o pôžičke bude uvedená lehota splatnosti podlá žiadosti o pôžičku. Rada fondu môže rozhodnúť̌ o predlžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

Fond na podporu vzdelávania