Iné formy podpory

Daňový bonus

Daňovník (napr. rodič) si môže za ustanovených podmienok uplatniť nárok na daňový bonus na každé nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti. Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo študent najdlhšie do dovŕšenia 25 roku života, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (t.j. nie študenti externého štúdia). Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje ak jeho štúdium presahuje štandardnú dĺžku štúdia alebo dieťa, ktoré už získalo vysokoškolský vzdelanie II. stupňa.

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna podpora resp. dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Uplatniť nárok na prídavok si môže rodič nezaopatreného dieťa, osoba ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo v určitých prípadoch aj plnoleté nezaopatrené dieťa. Výška prídavku na dieťa sa vypočítava na každý rok.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa zákona o dani z príjmov.