Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
1817

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ
dňa 11.02.2024 na zasadnutí v Novej Dubnici.

Študentské domovy

Valné zhromaždenie ŠRVŠ: 

 1. Vyzýva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky  na  systematické investície, modernizáciu a zlepšovanie infraštruktúry študentských domovov, vrátane vybudovania, resp. rekonštrukcie  spoločenských priestorov a študovní.  
 2. Žiada, aby sa pri budovaní študentských domovov zohľadňovali potreby a preferencie študentstva, ako aj zabezpečenie súkromia, zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie sociálneho vyžitia v týchto zariadeniach.

Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. Vyzýva vysoké školy na zmysluplné využitie potenciálu orgánov zabezpečovania kvality v rámci vnútorných systémov zabezpečovania kvality. Zároveň žiada vysoké školy, aby nezabúdali na dôležitosť a význam študentského hlasu.
 2. Apeluje na vysoké školy a ich fakulty, aby pri akýchkoľvek nadchádzajúcich zmenách v študijných programoch mali na osobitnom zreteli ich korektný priebeh, najmä v zmysle úpravy predmetovej skladby študijných programov. 
 3. Žiada vysoké školy, aby transparentne a včasne komunikovali procesy a zmeny vnútorného systému zabezpečovania kvality príslušnej akademickej obci. Zároveň žiada vysoké školy, aby ju vzdelávali o vnútornom systéme zabezpečovania kvality a zvyšovali záujem akademickej obce o danú tému.

Doktorandské štúdium

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. Žiada vysoké školy, aby vytvorili vhodné podmienky pre doktorandky a doktorandov, aby boli podporovaní v dosahovaní cieľov svojej vedecko-pedagogickej činnosti.
 2. Vyzýva vysoké školy, aby kládli dôraz na vzdelávanie nastupujúcich doktorandiek a doktorandov pre ich nadchádzajúce štúdium, pedagogickú a vedeckú činnosť.

Zákon o vysokých školách 131/2002

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. Vyzýva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o konštruktívnu diskusiu so ŠRVŠ, najvyšším a jediným oficiálnym zastupiteľským orgánom študentstva vysokých škôl, pred predložením novely zákona o vysokých školách.
 2. Apeluje na slovenskú akademickú obec, aby pri procese tvorenia a prijímania novely dbala na zachovanie vecnej diskusie a zdržala sa ad hominem komunikácie voči predstaviteľkám a predstaviteľom vysokoškolských reprezentácií, akademickej obce či Ministerstva  školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Študentské mobility a stáže

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. Apeluje na vysoké školy, aby aktívne vytvárali priaznivé prostredie pre svoje študentky a študentov a podporovali ich vo využívaní možností programu Erasmus+ a iných ekvivalentných grantových schém, zahŕňajúc dlhodobé i krátkodobé mobility, ako aj čerpanie dostupných grantov.
 2. Vyzýva vysoké školy, aby zodpovedne pristupovali k výberu a príprave Erasmus+ koordinátoriek a koordinátorov.

Výkonnostné zmluvy

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. Žiada v relevantnom čase o prehodnotenie zaradenia kritéria výkonnostných zmlúv „spokojnosť študentov s výučbou a podporou počas štúdia”, resp. jeho obsahového ekvivalentu medzi základné merateľné ukazovatele.
 2. Apeluje na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, aby akékoľvek zmeny v nastavovaní kritérií výkonnostných zmlúv komunikovalo transparentne a so zapojením všetkých zákonom stanovených vysokoškolských reprezentácií. 

Záverečné práce a ďalšie formy ukončenia štúdia

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. Vyzýva zainteresované strany vysokoškolského vzdelávania na otvorenú komunikáciu obsahu a kvality záverečných prác v súvislosti s rozvíjaním kompetenčného profilu absolventiek a absolventov zohľadňujúceho potreby spoločnosti 21. storočia.
 2. Vyzýva akademickú obec na analýzu prínosu tvorby elaborátov, ako aj zváženie inovatívnych foriem ukončenia vysokoškolského štúdia vzhľadom na využívanie nástrojov generatívnej umelej inteligencie.

Odsúdenie útokov na zástupcov a zástupkyne ŠRVŠ

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

 1. Kategoricky odmieta a odsudzuje útoky na svojich zástupcov a zástupkyne pri výkone ich demokraticky nadobudnutej funkcie v zmysle akejkoľvek politickej a ideologickej afinity.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here