Status doktoranda a dĺžka štúdia

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa podľa § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Dĺžka doktorandského štúdia:

  1. a) v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
  2. tri akademické roky je 180 kreditov,
  3. štyri akademické roky je 240 kreditov,
  4. b) v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
  5. štyri akademické roky je 180 kreditov,
  6. päť akademických rokov je 240 kreditov.

Doktorandské štúdium je podrobne definované v § 54 zákona o vysokých školách