Dopravné zľavy

Univerzitný preukaz ISIC môžeš používať v dopravných spoločnostiach Slovenskej autobusovej dopravy (SAD), Dopravných podnikoch (DP), Mestskej hromadnej dopravy (MHD) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), aj u ostatných prepravcov v rámci Slovenskej republiky. U väčšiny dopravných spoločností je možné využiť preukaz študenta ako dopravnú kartu.
– Vlaková doprava: žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, (občania SR, občania členských krajín EU alebo občania s trvalým bydliskom v členskej krajine EU) majú nárok cestovať zadarmo vo vlakoch ZSSK. Vyžaduje sa bezplatná registrácia a to: študent musí byť držiteľom bezkontaktnej čipovej karty (BČK) – ide typicky o kartu ISIC (vydávaná vysokou školou, pričom dopravná časť sa obvykle aktivuje na termináli v škole), ďalej potrebuje na registráciu okrem tohto preukazu len preukaz totožnosti. V pokladnici ZSSK dostane na počkanie preukaz zákazníka. Predloženie fotografie je dobrovoľné. Vo vlaku cestujúci predloží cestovný lístok na bezplatnú prepravu a bezkontaktnú čipovú kartu vydanú školou. Ak dopravná časť nie je aktivovaná alebo neobsahuje možnosť zapísania dopravnej časti, na preukázanie bezplatnej prepravy bude pre držiteľa takejto BČK vydaný preukaz pre žiaka/študenta. Na výdaj preukazu, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava, sa uznávajú len BČK vydané školou v SR.
– Autobusová doprava: Nárok na študentské cestovné si môžeš uplatniť u väčšiny dopravcov, ak vlastníš študentskú kartu ISIC (alebo kartu vydanú dopravcom) a si denný študent vysokej školy v dennej forme štúdia, do získania VŠ vzdelania druhého stupňa resp. najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku.
– Mestská hromadná doprava: Nárok na uplatnenie zľavy majú denný študenti VŠ do dovŕšenia 26. roku veku resp do ukončenia II stupňa štúdia, keď sa preukazujú preukazom „ŠTUDENT“ vydaným dopravcom alebo platnou ISIC kartou v elektronickej podobe, vydanou v krajinách EÚ. Nárok na zľavu majú študenti vysokých škôl a univerzít podľa osobitného predpisu príslušnej MHD, v dennej forme štúdia, do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do 26. roku veku, študenti na vysokých školách v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR.

Zľavy pre študentov – Slovakrail ZSSK

Zľavy pre študentov – Mestská hromadná doprava Bratislava

Zľavy pre študentov – Dopravný podnik mesta Košice