Home Blog

Sociálne štipendiá pre vysokoškolákov budú vyššie!

0

Maximálna suma sociálneho štipendia pre vysokoškolákov sa zvýšila na 295 eur. Táto úprava súvisí s nárastom životného minima od 1. júla 2019. V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti poberať mesačne najviac 285 eur.

Uvedené sumy sa týkajú vysokoškolákov, ktorí študujú mimo miesta trvalého pobytu. Študenti vysokých škôl v mieste bydliska môžu po novom získať maximálne 245 eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o päť eur.

Sociálne štipendium slúži ako jeden z nástrojov štátu na podporu študentov zo sociálne slabšieho prostredia. V roku 2017 bolo formou týchto štipendií vyplatených celkovo vyše 14 miliónov eur, pričom počet poberateľov štipendia bol k 31. 12. 2017 takmer 10-tisíc.

Európsky dialóg s mládežou – dotazník

0

Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

Európsky dialóg s mládežou

  • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali. Výstupy z týchto diskusií by následne mali byť zohľadnené pri tvorbe politiky – aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • je prostriedkom politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

Preto prosím vyplň dotazník

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov.
Vyplnenie dotazníka by nemalo trvať viac ako 15 minút.

Spoločné vyhlásenie RVŠ a ŠRVŠ – nesúhlas s prílepkom k novele bez diskusie

0

Dňa 13.5.2019 v parlamente prešla novela zákona, ktorou sa doplnil zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách bez konzultácie s orgánmi vysokoškolských reprezentácií či odbornou verejnosťou.

Pôvodný návrh zákona predložený do NR SR obsahoval ustanovenia o možnosti vysokých škôl spájať sa a vytvárať konzorciá a bol riadne predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Tento zákon smerujúci ku skvalitneniu vysokého školstva vytváraním platformy pre čiastočnú integráciu vysokých škôl vítame. V priebehu legislatívneho procesu sa do pôvodného návrhu významne zasiahlo a školský výbor prijal štyri, s pôvodným návrhom nesúvisiace, pozmeňujúce návrhy, a to bez akejkoľvek diskusie k nim. 

Týmito, už parlamentom prijatými a prezidentom podpísanými, novinkami sa zo zákona o vysokých školách odstránili ustanovenia obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

zo zákona o vysokých školách odstránili ustanovenia obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Toto obmedzenie vrátil ešte pôvodný zákon o vysokých školách z roku 1990 ako prvok demokratizácie vysokoškolského prostredia. Od 1. júla 2019 bude môcť tá istá osoba kandidovať na funkciu rektora alebo dekana opakovane bez akéhokoľvek obmedzenia, čo vyvoláva obavy RVŠ a ŠRVŠ, najmä vzhľadom na fakt, že táto zmena vychádza z iniciatívy niektorých rektorov.

Akademická samospráva je nástrojom demokratického rozhodovania na univerzitách. Ochrana a budovanie demokratických inštitúcií je jedným z kľúčových predpokladov k budovaniu vyspelej spoločnosti. 

Obávame sa, že vzniknutá zmena práve naopak pomáha k vytvoreniu pasívneho prostredia, ktoré motivuje manažment univerzít zamedzeniu obmeny. Treba si uvedomiť, že manažment univerzít má priamy vplyv na ľudí, ktorými je volený. Pracovnoprávne či ekonomické nástroje vytvárajú priestor pre ovplyvnenie zdanlivo nezávislých zástupcov akademickej samosprávy, čo môže viesť k vytvoreniu prostredia, ktoré postráda kritický prístup a zamedzuje prirodzenú motiváciu vychovávať nových lídrov s názorovou diverzitou.

RVŠ a ŠRVŠ preto vyzývajú k budovaniu vyspelej akademickej a zastupiteľskej kultúry. Takej, kde bude o pozície zdravá súťaž. Vo vysokoškolskom prostredí je mnoho šikovných mladých ľudí, ktorí sú často obmedzovaní v kariérnom rozvoji. Vyzývame preto vedenia aj akademické samosprávy, aby sme sa spoločne zamerali na výchovu a motiváciu mladých perspektívnych ľudí s novými nápadmi. Potenciál obmeny je totiž to, čo naše vysoké školy potrebujú. Apelujeme na otvorenejší prístup k manažérskym pozíciám  a k budovaniu prostredia, ktoré je schopné aj ochotné vyprodukovať vhodných kvalitných a pripravených nástupcov pre potrebnú obmenu.  

Celé znenie nášho spoločného vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

#NoFutureWithoutYouth – Rezolúcia ŠRVŠ v súvislosti s rozpočtovými škrtmi v Youth Department Rady Európy

0

V súvislosti s avizovanými rozpočtovými škrtmi Youth Department – Council of Europe (Rada Európy) Valné zhromaždenie ŠRVŠ prijalo rezolúciu odmietajúcu návrh generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjoørna Jaglanda, ktorým chce obmedziť financovanie aktivít v sektore mládeže od 1.1.2021.

V časoch keď v Európe vidíme nárast podpory pre ultrapravicové strany či dokonca fašistov, nárast euroskepticizmu, homofóbie a xenofóbie sú významné práve iniciatívy, ktorým majú byť ubrané financie v novom rozpočte.

Ako ŠRVŠ sme proti tomuto bezprecedentnému kroku, ktorým študenti a mladí ľudia ako prví pocítia finančné následky rozpočtovej krízy Rady Európy.

#NoFutureWithoutYouth

Čierna kniha slovenských nemocníc – Kniha plesní

1

Premiérovi Petrovi Pellegrinimu sme 7.5. na stretnutí na Úrade Vlády SR odovzdali zbierku fotiek zlého stavu nemocníc s názvom Kniha Plesní.

Univerzita Komenského musí odložiť rekonštrukciu internátov

0

Bratislava 2. mája (TASR) – Vedenie Univerzity Komenského (UK) v Bratislave považuje modernizáciu vysokoškolských internátov za svoju prioritu. Po identifikovaní problémov v projektovej dokumentácii sa však rozhodlo pristúpiť k prerušeniu príprav na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie internátov. V najbližšom čase vyhlási verejné obstarávanie na vypracovanie novej projektovej dokumentácie. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Rekonštrukcia internátu Ľ. Štúra Výškový blok B vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK (VMĽŠ UK) sa mala začať v lete, po odsťahovaní sa študentov. Podľa Miller v snahe o transparentné a efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi zrealizovalo nové vedenie UK prípravné trhové konzultácie, v rámci ktorých sa mohla odborná aj laická verejnosť vyjadrovať k projektovej dokumentácii.

Po prvých pripomienkach otvorilo vedenie univerzity rokovania so zástupcami VMĽŠ UK a zhotoviteľmi projektovej dokumentácie. VMĽŠ UK dovtedy realizovalo prípravu projektovej dokumentácie vo vlastnej réžii, celý proces prebiehal približne päť rokov. „Zástupcovia nového vedenia UK zistili, že medzi VMĽŠ UK a zhotoviteľom projektovej dokumentácie neprebiehala dostatočná koordinácia pracovných postupov a existuje riziko značného zdržania procesu rekonštrukcie. Rektor UK Marek Števček sa v reakcii na tieto informácie rozhodol prerušiť prípravy na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie internátov, a v najbližšom čase vyhlási verejné obstarávanie na vypracovanie novej projektovej dokumentácie,“ uviedla Miller.

„Chceme mať istotu, že rekonštrukcia internátov sa uskutoční kvalitne, že zdroje budú vynaložené efektívne a že počas rekonštrukcie nenastanú zdržania. Nechceme dopustiť, aby sa rekonštrukcia naťahovala a naši študenti tak ostali dlhšie obdobie bez strechy nad hlavou,“ povedal Števček. „Záleží nám na tom, aby rekonštrukcia bola transparentná a bez prieťahov. Preto ju radšej urobíme neskôr, ale poriadne,“ zdôraznil rektor UK. Zároveň v tejto súvislosti odvolal riaditeľa VMĽŠ UK Róberta Gulu.

Výzva: návrh kandidátov na posty členov Výkonnej rady Akreditačnej agentúry

0

Študentská rada vysokých škôl vyzýva akademickú obec na podávanie kandidátok na posty
členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (“výkonná rada”) na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (“zákon”). Návrh na kandidáta môže podať člen akademickej obce niektorej vysokej školy.

A. Kiska: Musíme vytvárať programy predškolského vzdelávania

0

Prezident SR Andrej Kiska sa na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove stretol vo štvrtok s vedením univerzity a diskutoval o aktuálnej politickej situácii u nás aj vo svete s jej študentmi.

Prešov 10. novembra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska sa na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove stretol vo štvrtok s vedením univerzity a diskutoval o aktuálnej politickej situácii u nás aj vo svete s jej študentmi. Pripomenul, že ide už o jeho druhú návštevu, práve PU bola prvou univerzitou, ktorú pred tromi rokmi ako hlava štátu navštívil.

Kiska sa na akademickej pôde stretol aj s autormi Atlasu rómskych komunít na Slovensku, s ktorými hovoril o záveroch, ku ktorým v publikácii dospeli. „Rómov nikdy nesmieme posudzovať ako celok, je medzi nimi obrovské množstvo ľudí, ktorí sú úžasnými členmi našej spoločnosti, na ktorých môžeme byť právom hrdí a mnohokrát si z nich brať aj príklad. Ale často, keď jeden Róm spraví niečo zlé, alebo sa deje niečo v ich komunite, na základe toho si vytvárame obraz o rómskej komunite ako takej. Najdôležitejšie je presvedčiť majoritu – nás všetkých, že pokiaľ sa nebude dariť Rómom, nebude sa dariť ani Slovensku,“ povedal prezident.

S autormi publikácie diskutovali o riešení najvypuklejších problémov. Zhodli sa na tom, že to nemôže byť o tom, že máme niekomu dávať čosi zadarmo, ale musíme vytvárať programy, ktoré im dokážu pomôcť. Týkajú sa hlavne predškolského vzdelávania a problému bývania. Kiska povedal, že tieto programy sa nemôžu týkať iba Rómov, ale všetkých sociálne chudobných skupín obyvateľstva.

Prezident uviedol, že na Slovensku je okolo desať percent Rómov. Autori Atlasu rómskych komunít, ktorí zbierali dáta do publikácie v roku 2013, ho prekvapili niektorými zisteniami. Jedným z nich je, že vysoký počet Rómov sa už etablovalo do spoločnosti. S prekvapením prijal informáciu, že len 20 percent Rómov býva na nevysporiadaných pozemkoch, ktoré vlastnia súkromné osoby. Zvyšok sú v majetku obcí, cirkví, takže tento problém sa dá riešiť. „Ale musí tu byť skutočné odhodlanie, presvedčenie väčšiny ľudí aj politikov, že to chceme robiť,“ povedal prezident.

S vedením PU hovorili o tom, že 15 – 20 percent študentov vysokých škôl zo Slovenska študuje v Čechách a že problém treba hľadať v tom, že sa niekedy naše školy nedokážu pozitívne zviditeľniť a „predať“. PU je tretia najväčšia univerzita na Slovensku a najväčšia mimobratislavská. Kiska sa teší z toho, že niektoré fakulty dosahujú mimoriadne výsledky, študuje tu veľa študentov zo zahraničia, čo považuje za veľmi dobrý signál.

Študentské dni nitrianskych univerzít prinesú zaujímavé aktivity

0

Prekladateľská súťaž Deň s románskymi jazykmi odštartuje v piatok 10. novembra 16. ročník Študentských dní nitrianskych univerzít.

Nitra 10. novembra (TASR) – Prekladateľská súťaž Deň s románskymi jazykmi odštartuje v piatok 10. novembra 16. ročník Študentských dní nitrianskych univerzít. Spoločenské, kultúrne a športové podujatia študentov z Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) potrvajú do 25. novembra. Záštitu nad dňami prevzali rektori obidvoch univerzít Ľubomír Zelenický (UKF) a Peter Bielik (SPU).

Súčasťou Študentských dní sú podujatia, ktoré sa aj v predchádzajúcich ročníkoch stretli s veľkým záujmom študentov a obyvateľov mesta Nitra, ako sú umelecké koncerty, divadelné a filmové predstavenia, prednášky, diskusie i športové zápolenia. Študentské dni nitrianskych univerzít vyvrcholia Imatrikulačným plesom UKF a Plesom Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa.

Na stretnutie študentov drevárstva a lesníctva prišlo 165 účastníkov

0

Najväčšie stretnutie študentov lesníctva a drevárstva organizujú študenti Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO).

Liptovský Mikuláš 9. novembra (TASR) – Séria odborných prednášok, prehliadka závodov, návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene a mnoho iného bolo pripraveného pre celkovo 165 účastníkov podujatia Interfob 2017 Slovakia. Tí pricestovali z 18 európskych krajín. Najväčšie stretnutie študentov lesníctva a drevárstva organizujú študenti Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) a prebieha od pondelka 6. novembra do piatka 10. novembra striedavo v Liptovskom Mikuláši a vo Zvolene. Pre TASR to uviedol vedúci študentskej organizácie WoodenWorld (TUZVO) Ondrej Bajza.

Ako doplnil, momentálne sa koná už 28. ročník stretnutia a každý rok sa uskutočňuje v inej európskej krajine. „Okrem tradičných účastníkov zo severských a západoeurópskych krajín sa tento rok prvýkrát zúčastnia aj študenti z Ukrajinskej lesotechnickej univerzity v Ľvove,“ ozrejmil.

Študenti počas uplynulých dní absolvovali sériu prednášok o slovenskom drevárskom a lesníkom priemysle či najlepších výskumoch na TUZVO. Podľa slov Bajzu si účastníci stretnutia prezreli aj špeciálne pripravenú výstavu Slovenské umenie z dreva v Slovenskej národnej galérii (SNG) – Zvolenský zámok. „Navštívili tiež Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a pozreli si pamätihodnosti Liptovského Mikuláša a okolitú prírodu,“ uviedol.

Súčasťou stretnutia boli aj prehliadky niektorých drevospracujúcich a lesníckych závodov. Vo štvrtok ešte prebieha v Liptovskom Mikuláši workshop. „Študenti v medzinárodných tímoch pracujú na projekte drevených áut. Večer ich čaká slávnostné ukončenie podujatia a galavečera,“ informoval vedúci WoodenWorld-u.

Interfob podľa neho pomáha vytvárať partnerstvá a spolupráce naprieč Európou a prepája študentov v odvetví lesníctva a drevárstva. Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora Technickej univerzity vo Zvolene Rudolfa Kropila a Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky.