Home Blog

Tlačová správa: Výsledky prieskumu medzi študentmi vysokých škôl a návrhy ŠRVŠ na skvalitnenie dištančnej metódy štúdia

0
Sprievodca výučbou počas COVID-19 (viac na srvs.eu/covid-19)
Sprievodca výučbou počas COVID-19 (viac na srvs.eu/covid-19)

Študentská rada vysokých škôl zmapovala prostredníctvom anonymného dotazníku stav a priebeh dištančnej výučby na vysokých školách a vydala Sprievodcu výučbou počas COVID-19, v ktorom oznamuje zistenia ako aj navrhuje spôsoby skvalitnenia výučby počas tohto neľahkého obdobia. 

Študentská rada vysokých škôl vykonala v období 20. – 26. marca 2020 prieskum zameraný na spokojnosť a skúsenosti študentov s priebehom dištančnej (vzdialenej) metódy výučby na slovenských vysokých školách. 

Prieskum ŠRVŠ bol vykonaný na relevantnej vzorke študentov a vyplynuli z neho znepokojivé závery, reflektujúce nepripravenosť vysokých škôl na prechod z prezenčnej na dištančnú metódu vzdelávania. Za najproblematickejšie ŠRVŠ považuje využívanie najmä pasívnych metód výučby, teda predovšetkým samoštúdium a nedostatočná komunikácia, obzvlášť pri otázkach týkajúcich sa ubytovania,  absolvovanie semestra (zápočty, skúšky) a ukončenia štúdia (záverečné práce, štátnice). Okrem poukázania na nedostatky, prináša ŠRVŠ rôzne návody na skvalitnenie vzdelávacieho procesu na základe príkladov dobrej praxe zahraničných, ale i slovenských vysokých škôl.

Napriek tomu by sme chceli oceniť všetkých vyučujúcich, ústavy, katedry, fakulty a vysoké školy, ktoré vyvinuli maximálne úsilie plnohodnotne nahradiť prezenčnú výučbu, vytvárajú množstvo materiálov a ochotne odpovedajú na otázky svojich študentov. Nielen základné a stredné školy totiž bojujú s prekážkami pri sprístupnení vzdelávania, s problémami bojujú aj vysoké školy. 

Študentom nezáleží len na absolvovaní skúšok, ale najmä na nadobudnutí vedomostí, zručností a kompetencií. Preto ŠRVŠ považuje za nevyhnutné, aby napriek mimoriadnej situácii mali všetci študenti prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, uznané nadobudnuté vzdelanie (spolu s hodnotením zohľadňujúcim dané okolnosti), ako aj možnosť dokončiť letný semester 2020 s čo najmenšími posunmi v harmonograme. Ďalej je potrebné zabezpečiť prístup študentov k jasným informáciám a pokynom zo strany vyučujúcich a vysokých škôl a docieliť zastúpenie študentov pri rozhodnutiach, týkajúcich sa riešení a postupu v  krízovej situácií. 

Mimoriadna situácia, na druhú stranu, prináša možnosti zdokonaliť sa v digitalizácii mnohých vnútorných aj vonkajších procesov, ale aj na skvalitnenie výučby ako takej.  Študentská rada vysokých škôl bude aj naďalej pozorne monitorovať vývoj a progres vysokých škôl v oblasti vzdelávania a vyslovuje nádej, že je možné, aby naše vysoké školy aj naďalej poskytovali špičkové vzdelávanie.

Kompletný dokument Sprievodca výučbou počas COVID-19 nájdete na stránke srvs.eu/covid-19/

Predsedníctvo ŠRVŠ

V Bratislave 29.3.2020

Tlačová správa zo zasadnutia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0

Valné zhromaždenie ŠRVŠ zasadalo v dňoch 05. – 08.03.2020 v Novej Dubnici. Zasadnutia sa zúčastnilo 61 delegátov, reprezentujúcich väčšinu slovenských vysokých škôl.

V aktuálnom období prevláda v spoločenskej diskusii téma povolebných rokovaní a vytvorenia novej vlády. ŠRVŠ preto politickým predstaviteľom pripomína, aby nezabudli na vlastné predvolebné sľuby v oblasti školstva a aby sa zo vzdelávania stala pre novú vládu priorita.

ŠRVŠ chápe a víta potrebu navrátiť dôveru spoločnosti v inštitúcie štátu, no zároveň dodáva, že bez významnej zmeny v oblasti vzdelávania sa spoločenská obroda na Slovensku neudeje. Kvalitná veda a vzdelávanie sú základom dobre fungujúcej spoločnosti 21. storočia. Iba tak totiž spoločne môžeme presvedčiť mladých ľudí, že na Slovensku sa oplatí zostať študovať, pracovať a žiť. ŠRVŠ ponúka predstaviteľom politických strán pomocnú ruku v oblasti vysokoškolského vzdelávania a apeluje na vznikajúcu vládu, aby nepostupovala metódou o nás bez nás. Privítame, ak naše návrhy na zlepšenie vysokého školstva, ktoré sme predstavili pred voľbami, budú súčasťou vízie novej vlády v oblasti vysokého školstva.

Valné zhromaždenie ŠRVŠ na zasadnutí prijalo viacero uznesení týkajúcich sa oblastí duševného zdravia, zahraničných študentov, ich ubytovania a povolebného postupu. Študentská rada vysokých škôl, ako reprezentácia všetkých študentovpovažuje za nevyhnutné, aby sa nová vláda zaoberala otázkami sociálnej podpory študentov, skvalitňovaním vzdelávania, vedy, výskumu a s tým spojenou adekvátnou infraštruktúrou.

V Novej Dubnici 8.3.2020

Tlačová správa: Spoločná výzva študentov k voľbám

0

Študentská rada vysokých škôl spolu s viac ako 70 študentskými organizáciami, spolkami, reprezentáciami a študentskými časťami akademických senátov pripravila spoločnú výzvu k blížiacim sa voľbám. V nej apeluje na študentov a všetkých ľudí aby prišli 29. februára 2020 k volebným urnám a odovzdali svoj hlas stranám s jasnou víziou a plánom pre zlepšenie vysokoškolského prostredia na Slovensku. Politické subjekty, ktoré nerešpektujú akademické slobody, spochybňujú hodnotu vzdelávania a výskumu, a nie sú ochotné viesť dialóg nepredstavujú pre nás riešenie našich problémov. Celé znenie výzvy:

My, dolu podpísané študentské spolky, organizácie, študentské časti akademických senátov fakúlt a univerzít, a zástupcovia študentov, vyzývame všetkých mladých ľudí, aby využili svoj hlas v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady SR. Mladí voliči dlhodobo patria medzi najmenej zastúpené skupiny pri voľbách, pritom je to práve naša budúcnosť o ktorej sa v nich rozhoduje. To, ktorým smerom sa Slovensko vydá nám napriek zdaniu nie je ľahostajné, a preto pozorne sledujeme, aké kroky navrhujú jednotlivé strany v oblasti vzdelávania a vedy, keďže tieto považujeme za kľúčové pre úspech a ďalší rozvoj Slovenska. Očakávame, že nová vláda bude v tomto duchu vytvárať na Slovensku prostredie v ktorom budeme chcieť zostať žiť, študovať, pracovať a tak rozvíjať našu krajinu.

Štát by za žiadnych okolností nemal zasahovať do akademických slobôd jednotlivých vzdelávacích a vedeckých inštitúcií. Všetci študenti by mali mať možnosť získať vzdelanie v programe podľa ich slobodného rozhodnutia. Pri pohľade na prebiehajúcu kampaň je potrebné rozlišovať medzi kritickou analýzou vysokého školstva na Slovensku a spochybňovaním vzdelávania, či výskumu ako spoločensky prospešnej činnosti. Na to aby sa zlepšovalo naše školstvo a veda bude potrebný celospoločenský dialóg, ktorý bude možný len vtedy, keď všetky strany budú pripravené počúvať a hľadať kompromisy pre dobro celej spoločnosti.

Je ťažké si predstaviť, že niekto bez jasnej stratégie, plánu a programu, bude schopný posunúť školstvo dopredu. O to viac, ak ide o politické subjekty, ktoré nerešpektujú akademické slobody, spochybňujú hodnotu vzdelávania a výskumu, a nie sú ochotné viesť dialóg. Mladí ľudia by nemali byť vnímaní ako ľahostajní, preto chceme ako študenti vydať jasnú správu, že tieto strany pre nás nepredstavujú riešenie našich problémov. Apelujeme na všetkých, ktorí 29. februára 2020 pristúpia k volebným urnám, aby svoj hlas využili zodpovedne. Tak, aby sme sa spoločne vydali na cestu ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu a výskumu, v slobodnom, demokratickom a atraktívnom prostredí.

Signatári výzvy:

 • Študentská rada vysokých škôl

Študentské časti akademických senátov univerzít:

 • ŠČ AS Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
 • ŠČ AS Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
 • ŠČ AS Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA)
 • ŠČ AS Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
 • ŠČ AS Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
 • ŠČ AS Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO)
 • ŠČ AS Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdii (BISLA)

Študentské časti akademických senátov fakúlt:

 • ŠČ AS Podnikovohospodárska fakulta EUBA
 • ŠČ AS Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
 • ŠČ AS Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
 • ŠČ AS Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
 • ŠČ AS Stavebná fakulta STU
 • ŠČ AS Fakulta informatiky a informačných technológií STU
 • ŠČ AS Pedagogická fakulta UK
 • ŠČ AS Fakulta architektúry STU
 • ŠČ AS Filozofická fakulta UK
 • ŠČ AS Právnická fakulta UK
 • ŠČ AS Prírodovedecká fakulta UK
 • ŠČ AS Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 • ŠČ AS Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU
 • ŠČ AS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
 • ŠČ AS Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
 • ŠČ AS Fakulta sociálnych vied UCM
 • ŠČ AS Lekárska fakulta UPJŠ
 • ŠČ AS Filozofická fakulta UPJŠ
 • ŠČ AS Strojnícka fakulta STU
 • Komora študentov AS UVLF v Košiciach
 • ŠČ AS Fakulta riadenia a Informatiky UNIZA

Študentské parlamenty a študentské rady:

 • Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Študentský parlament Obchodnej fakulty EUBA
 • Študentský parlament Národohospodárskej fakulty EUBA
 • Študentský parlament Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA
 • Študentský parlament Fakulty aplikovaných jazykov EUBA
 • Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu EUBA
 • Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU
 • Študentská rada Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave STU
 • Študentský parlament Fakulty architektúry STU
 • Študentská rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Študentská rada Trnavskej univerzity
 • Študentská rada BISLA
 • Študentská rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
 • Študentský parlament Fakulty verejnej správy UPJŠ
 • Študentská rada Jedlíkova 9

Študentské organizácie, spolky a iniciatívy:

 • AIESEC Slovensko
 • Slovenský spolok študentov farmácie
 • AZU – Aktivita zvyšuje úspech
 • Spolok košických študentov farmácie
 • Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
 • Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
 • Martinský Klub medikov
 • Spolok medikov mesta Košice
 • Komora študentov práva
 • Európske združenie študentov práva v Bratislave
 • Univerzitná rada mesta Trnava
 • Študentský rozhlas Košice (UPJŠ)
 • Rada ubytovaných študentov ŠD Mladosť (STU)
 • Združenie študentov stavebnej fakulty STU
 • CHEM – Spolok študentov FCHPT STU
 • Študentský Cech Strojárov STU SjF
 • Esport STUBA
 • Študentské združenie Cultura nostra (FiF UK)
 • ActofKAA Student Theatre (FiF UK)
 • Spolok Jozefa Miloslava Hurbana (EBF UK)
 • Časopis atteliér (FMK UCM)
 • Univerzitné divadlo THE.ART.RE (UCM)
 • Študentský spolok Fakulty práva PEVŠ
 • ELSA Košice (UPJŠ)
 • IVSA Slovakia (UVLF)
 • Univerzál – časopis študentov FF UPJŠ
 • Debatný klub UPJŠ
 • StudentiFMUK.online (FM UK)
 • Digital Marketing Club (FM UK)
 • Študentský radca na SvF STU
 • Debatný spolok Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

V Bratislave 24.2.2020

Návrhy na zvýšenie kvality vysokoškolského prostredia

0

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) víta, že viaceré politické strany deklarovali, že školstvo bude jednou z priorít pre novú vládu. Ako zákonom zriadený orgán reprezentácie študentov, by ŠRVŠ rada prispela do debaty o tom, ako urobiť slovenské vysokoškolské prostredie viac atraktívne a konkurencieschopné. V rámci krajín OECD patrí Slovensku druhé miesto v počte študentov, ktorí študujú v zahraničí, zatiaľ čo nevieme prilákať dostatok uchádzačov z iných krajín. Tým sú naše vzdelávanie a výskum ochudobnené o tisícky šikovných a motivovaných mladých ľudí každý rok. Naším cieľom, ako reprezentácie študentov vysokých škôl, je atraktívne a konkurencieschopné prostredie, kvôli ktorému sa mladí ľudia rozhodnú zostať na Slovensku. Preto by sme radi predstavili súbor opatrení, ktoré môžu viesť k pozitívnej zmene. Aby sme vo vzdelávaní neumiestňovali na chvostoch rebríčkov v medzinárodných porovnaniach, ale smerovali k tým najlepším. Je najvyšší čas, aby politické strany skutkami ukázali, že vyhlásenia o priorite školstva nie sú len prázdnymi rečami. Po voľbách budeme apelovať na vznikajúcu vládu, aby zapracovala požiadavky študentov do programového vyhlásenia vlády alebo stratégie ministerstva školstva na nasledujúce obdobie. ŠRVŠ bude pozorne sledovať kroky novej vlády a plnenie svojich záväzkov v oblasti vysokého školstva.

ŠRVŠ definovala 4 piliere a v každom 2 konkrétne požiadavky, ktoré tvoria základný balík opatrení na odstránenie havarijného stavu ku ktorému slovenské vysoké školstvo smeruje.

1.     Sociálna podpora 

1.1. Navýšenie minimálnej výšky poskytovaného sociálneho štipendia (aktuálne nevyhovujúca suma 10 eur) zohľadňujúcu životné náklady študenta a odstránenie administratívnej záťaže v procese priznávania štipendia prostredníctvom digitalizácie procesov. Je dôležité, aby každý mladý človek, bez ohľadu na svojej socio-ekonomické pozadie, mal možnosť študovať na vysokej škole.

1.2. Riešenie otázky sociálneho zabezpečenia doktorandov prostredníctvom zmeny legislatívy. Pre doktorandov, ktorí budú v budúcnosti tvoriť súčasť špičkovej vedy a vzdelávania, ide o významnú pomoc a iba s minimálnym vplyvom na štátny rozpočet.

2.     Vzdelávanie

2.1. Plne implementovať Bolonský proces tak, aby sa Slovensko stalo plnou súčasťou európskeho vysokoškolského priestoru. Medzi nedostatočne implementované záväzky patrí zosúladenie európskeho a slovenského kvalifikačného rámca, Lisabonský dohovor o uznávaní kvalifikácií a zabezpečovanie kvality v súlade s európskymi štandardmi a usmerneniami (ESG 2015). Zníženie náročného administratívneho a byrokratického procesu za účelom uznávania vzdelania a zručností nadobnudnutých v zahraničí.

2.2. Podpora internacionalizácia štúdia prostredníctvom zníženia byrokratickej záťaže a odstránenia prekážok pri vízovom procese, získaní prechodného pobytu na cudzineckej polícii, ako aj podpora zahraničných študentov a vedeckých pracovníkov na Slovensku. 

3.     Infraštruktúra 

3.1. Každoročne systematicky dofinancovať rekonštrukcie internátov sumou najmenej 25 miliónov eur (aj s možnosťou spoluúčasti univerzít) a podporiť rozvoj infraštruktúry univerzít a fakúlt. Odstránenie havarijného stavu a vytvorenie minimálneho štandardu ubytovania pre študentov by malo byť prioritou každej vlády. 

3.2. Prehodnotenie adresnosti zliav poskytovaných pre študentov ako aj aktívne riešenie problému čerpania zliav v období pred nástupom na vysokú školu, medzi stupňami štúdia ako aj priznanie zľavy na cestovanie doktorandom. 

4.     Veda a výskum

4.1. Adresne podporovať excelentné vedecké a výskumné pracoviská na vysokých školách vo výške aspoň 30 miliónov eur ročne, čo by malo viesť k zlepšeniu postavenia vysokých škôl v medzinárodných hodnoteniach a zatraktívneniu vzdelávacieho priestoru.

4.2. Podporovať vedecké a výskumné aktivity študentov, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a post-doktorandov prostredníctvom grantových schém nad rámec APVV, KEGA, VEGA, ďalej podporovať študentské vedecké konferencie a nastaviť stabilné financovanie post-doktorandských miest.

Bratislava 22.1.2020

Tlačová správa: Situácia na FIIT STU

0
Budova FIIT STU (zdroj: fiit.stuba.sk)

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) pozorne sleduje vývoj situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií STU („FIIT“) a preto členovia Predsedníctva ŠRVŠ prijali pozvanie dekana FIIT prof. Ivana Kotuliaka a zúčastnili sa spoločného stretnutia dňa 16.1.2020 o 13:00 hod. 

V prvom rade ŠRVŠ víta angažovanosť študentov a zamestnancov, ktorí aj napriek skúškovému obdobiu vyvíjajú aktivity, nakoľko im nie je ľahostajná budúcnosť ich fakulty. Preto ŠRVŠ privítala uistenie dekana FIIT, že nikto nebude za prejavenie názoru žiadnym spôsobom postihnutý.

Na stretnutí tlmočila ŠRVŠ požiadavky, aby v záujme zvýšenia dôvery vo vysoké školstvo v očiach študentov a verejnosti, boli dôkladne vysvetlené kroky navyšovania počtu zamestnancov. Budovanie dôveryhodnej akademickej samosprávy si vyžaduje dlhodobú snahu zo všetkých strán. Napriek úsiliu upokojiť situáciu zo strany vedenia fakulty a univerzity, vidí ŠRVŠ stále priestor na podnikanie systematických krokov na znovuobnovenie dôvery v akademickú samosprávu FIIT STU. Voľby do akademického senátu, rokovania a diskusie, ktoré prebiehajú sú dobrým začiatkom, ale obnovenie plnej dôvery si bude vyžadovať urobiť z tejto témy prioritu. Problémy akademickej samosprávy sú prítomné na mnohých fakultách a univerzitách na Slovensku, pričom ich riešenie je často odsúvané na vedľajšiu koľaj. Akademické slobody, ktoré sme na Slovensku získali pred 30 rokmi, nie sú samozrejmosťou a treba o ne neustále bojovať.

ŠRVŠ oceňuje, že zamestnanci a vedenie fakulty boli schopní zaručiť priebeh hodnotenia počas skúškového obdobia. Na stretnutí bolo zo strany vedenia deklarované, že personálne garantovanie všetkých študijných programov a vedenie záverečných prác je zabezpečené tak, aby nič neohrozilo študentov a ich štúdium. ŠRVŠ víta upokojenie vzniknutej situácie a bude ju naďalej pozorne sledovať.

V Bratislave 16.1.2020

Vysokoškolské internáty sľúbené financie nedostali, rekonštrukcie to brzdí. O dodržanie sľubu žiadajú študenti spolu s rektormi.

0
Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny (foto Vladimír Kuric)
Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny (foto Vladimír Kuric)

Spoločné stretnutie zástupcov Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a riaditeľov vysokoškolských študentských domovov, ktoré sa konalo 25. –  26.11.2019 v Banskej Bystrici ukázalo, že väčšina univerzít sľúbené finančné prostriedky na rekonštrukcie internátov dodnes nedostala v plnej výške. Sľub, ktorý dal ešte bývalý premiér Fico v roku 2015, a na ktorého realizáciu čakali univerzity až do roku 2018, dodnes nebol splnený.

Na spoločnom zasadnutí ŠRVŠ a riaditeľov študentských domovov prezentovali riaditelia doterajšie rekonštrukčné práce ako aj projekty, ktoré majú v pláne realizovať pre zvýšenie komfortu študentov a zmodernizovanie prevádzky internátov. Slovenská rektorská konferencia (SRK) vyčíslila pred rokmi modernizačný dlh internátov vo výške 300 miliónov eur. Teraz rektori žiadajú ministerku školstva, aby poskytla univerzitám aspoň sľúbených 50 miliónov eur. Vyplýva to priamo z uznesenia SRK č. 10 z 90. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 08.11:2019 vo Zvolene.

Ministerstvá sa vyhovárajú na pomalé čerpanie univerzít. Je však potrebné poukázať na to, že mnoho projektov čaká na zelenú formou finančnej garancie. Sme presvedčení, že keby bola úprimná snaha zo strany ministerstva financií peniaze pustiť, univerzity by dokázali pružnejšie reagovať na potreby študentov a zrýchliť potrebné rekonštrukcie.“ uviedla podpredsedníčka ŠRVŠ pre sociálne záležitosti Viktória Jakubovičová. 

Kvôli meškajúcej príprave verejného obstarávania na najväčšom internátnom komplexe v Bratislave sa však držia financie, ktoré by univerzita mohla využiť na iné práce. „Z dohodnutých 14 miliónov eur sme dostali len cca 3,1 milióna eur. EUR, ktoré však boli účelovo viazané na komplexnú rekonštrukciu Internátu Ľ. Štúra – Výškového bloku „B“. Táto viazanosť však brzdí ďalšie plánované práce. Vysokým školám by viac pomohlo, ak by alokované prostriedky neboli viazané na špecifikovaný, konkrétny účel, ale boli poskytnuté na účel rekonštrukcie internátov v správe vysokých škôl všeobecne. Takto definovaný účel by pomohol vysokým školám efektívnejšie čerpať peniaze aj priebežne, čím by vysoké školy boli schopné vykonať potrebné práce pre modernizáciu internátov a zvýšenia komfortu ubytovaných študentov.“poznamenal Róbert Zsembera, bývalý dočasne poverený funkciou riadiť VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Bývalý predseda ŠRVŠ Lovász poukazuje, že na podobný scenár upozorňovala ŠRVŠ priamo ministerku školstva a predsedu školského výboru Petráka (SMER) už pred rokom. Vtedy ŠRVŠ žiadala aby financie pre internáty garantovali v rozpočte. „Univerzity sa potrebujú na veľké rekonštrukcie pripraviť. Ani vtedy, ani teraz nežiadajú o financie pre luxus, ale pre časť nutných rekonštrukcií na odstránenie havarijných stavov a skvalitnenie komfortu pre študentov. Okolité krajiny investujú milióny do ubytovania pre študentov, kým my nie sme schopní dôverovať univerzitám a poskytnúť im sľúbené financie ani po 3 rokoch. Takýto scenár len prehlbuje nedôveru študentov v akékoľvek zmeny.

Mnohí riaditelia avizovali, že majú zazmluvnené projekty už nad rámec poskytnutej dotácie a ďalšie projekty čakajú na finančnú garanciu. Nechápu, prečo sa financie zadržiavajú aj v prípadoch, kedy sú univerzity pripravené rekonštruovať. 

Našim jediným cieľom je poskytnúť študentom dôstojné ubytovanie, za ktoré sa nemusia hanbiť. Boli by sme radi, keby sme videli súčinnosť manažmentu univerzít a ministerstiev namiesto komplikácií a zadržiavania financií. Univerzity sú schopné čerpať, napriek tomu sa k nim financie nedostali. Pýtame sa prečo?“ uviedla Jakubovičová a dodala, že sa plánujú stretnúť s rektormi a kvestormi, aby spolu pripravili prehľad plánovaných rekonštrukcií.

Študentská rada vysokých škôl taktiež požiadala ministerstvo financií a ministerstvo školstva o stretnutie, účelom ktorého by malo byť dosiahnutie spoločnej dohody na ďalšom postupe, aby bol sľub daný takmer pred 5 rokmi v plnej miere dodržaný. 

V Bratislave 06.12.2019

Tlačová správa zo zasadnutia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
Predsedníctvo ŠRVŠ 2019 - 2022

Valné zhromaždenie ŠRVŠ zasadalo v dňoch 28.11. – 01.12.2019 v Tvrdošíne. Zasadnutia sa zúčastnilo 54 delegátov, reprezentujúcich väčšinu slovenských vysokých škôl. 

Zasadnutia sa zúčastnili bývalí členovia Predsedníctva ŠRVŠ Bálint Lovász (predseda) a Eva Viglašová (podpredsedníčka pre sociálne záležitosti), ktorí boli vymenovaní do poradného orgánu Predsedníctva ŠRVŠ. 

V zmysle Štatútu ŠRVŠ prebehla inaugurácia nového predsedníctva na obdobie 2019 – 2022: Filip Šuran (predseda), Viktória Jakubovičová (podpredsedníčka pre sociálne záležitosti), Matej Gajdoš (podpredseda pre akademické záležitosti), Matej Bílik (podpredseda pre zahraničie), Anton Cvik (podpredseda pre mládež a šport), Róberta Slezáková (podpredsedníčka pre doktorandské štúdium), Peter Kováč (podpredseda pre zabezpečovanie kvality). Taktiež sa konali voľby na uprázdnené miesto podpredsedníčky pre vzťahy s verejnosťou, ktoré obsadila Ema Petriková. Nové predsedníctvo prijalo dva zásadné dokumenty: Programové vyhlásenie a Náplň práce členov predsedníctva.

Na základe Programového vyhlásenia Predsedníctva na obdobie 2019 – 2022 a diskusii, ktoré prebehli v rámci workshopov si predsedníctvo zadefinovalo úlohy na obdobie vo funkcii. Z týchto úloh boli následne vybrané tri priority, ktorým sa predsedníctvo bude primárne venovať. Sú to:

 • študentská infraštruktúra a životný štandard študentov – ubytovanie študentov (vrátane dofinancovania internátov), stravovanie, doprava, študentské spolky
 • zabezpečovanie kvality – postavenie študentov v novom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a ich vzdelávanie pri príprave na tieto úlohy
 • odliv študentov do zahraničia – sledujúc trend odchodu mladých ľudí do zahraničia na školy porovnateľnej kvality je zámerom ŠRVŠ tento trend spomaliť a v dlhodobom horizonte v kooperácii s vysokými školami zastaviť.

Predsedníctvo ŠRVŠ sa bude snažiť nadviazať na doterajšie aktivity členov predsedníctva a pokračovať v ich dobrej práci, ktorá sa odrazila na viacerých dosiahnutých úspechoch v posledných troch rokoch. 

Valné zhromaždenie ŠRVŠ na zasadnutí prijalo viacero uznesení, pričom medzi najvýznamnejšie patria:

 1. Valné zhromaždenie ŠRVŠ upozorňuje, že napriek sľubu o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 50 mil. eur do konca roka 2019 nie sú tieto finančné prostriedky alokované v návrhu rozpočtu vo forme účelového navýšenia rozpočtu pre rezort ministerstva školstva. V prípade, ak nedôjde k náprave a splneniu sľubu, bude ŠRVŠ tento postup vnímať ako porušenie verejného prísľubu zo strany politickej reprezentácie, čo bude vypovedať o postoji smerom k nevyhovujúcim sociálnym podmienkam študentov. Takýto postup považujeme za jasný signál ignorovania kritického stavu dôvery mladých ľudí v politickú reprezentáciu, čo negatívne vplýva na atraktivitu štúdia na Slovensku, čím sa prehlbuje problém odlivu študentov do zahraničia. 
 2. Valné zhromaždenie ŠRVŠ zaväzuje Predsedníctvo ŠRVŠ aby pokračovalo v rozbehnutých aktivitách a spolupráci s riaditeľmi internátov a kvestormi a taktiež spolupracovalo na rozvoji študentskej samosprávy na internátoch.

V Tvrdošíne 01.12.2019

Na stiahnutie: Vyhlásenia – Tlačové správy

Univerzita Komenského začala rekonštruovať internáty (RTVS)

0

Pomaly sa začína aj posledná nerozbehnutá komplexná rekonštrukcia. Pozrite si reportáž RTVS.

Opakovane však za ŠRVŠ pripomíname, že peniaze na internáty musia byť zohľadnené v rozpočte pre univerzity. Inak sa na nich po voľbách môže opäť zabudnúť.

ŠTÚDIO TA3: B. Lovász o hodnotení kvality škôl študentami

0

Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász bol hosťom v Štúdiu Televízia TA3, kde porozprával o posudzovaní kvality vysokých škôl študentmi, ako aj o nových príležitostiach pre študentský hlas. Dozviete sa aj o prvom školení študentských expertov a o našich plánoch do budúcna.

Od budúceho roka posudzovanie kvality univerzít bude v rukách novovzniknutej Akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, členom výkonnej rady tejto agentúry je aj Bálint Lovász.

Dôležité je, aby sa študenti nebáli vyjadriť svoj názor a vedeli si ho aj konštruktívne obhájiť. Študentská rada vysokých škôl intenzívne pracuje na školení študentských expertov a vytváraní štruktúr expertov, aby sa študenti mali na koho obrátiť. Hlavným cieľom je aby sa študenti, ktorí sa venujú alebo sa v budúcnosti plánujú venovať kvalite vzdelávania mali možnosť sieťovať sa a vymieňať si cenné skúsenosti medzi sebou.

Pozrite si záznam štúdia TA3

Seminár pre študentských posudzovateľov kvality

0

V dňoch 20-21. júla sa na pôde STU uskutočnil seminár pre budúcich študentských posudzovateľov na tému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a školenie študentských expertov, organizované Študentskou radou vysokých škôl. 

V súvislosti s novým zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania sa ŠRVŠ rozhodla iniciatívne participovať na formovaní systémov kvality vysokých škôl vychovávaním a sieťovaním študentských expertov na kvalitu. Nový zákon predpokladá významné zapojenie študentov do procesov zabezpečovania kvality a taktiež s nimi ráta ako posudzovatelmi akreditačných procesov. ŠRVŠ preto vytýčila za cieľ sústavne vychovávať študentov ku kultúre kvality, poskytnúť školenia zamerané na zručnosti a schopnosti posúdiť kvalitu, motivovať ich k aktívnemu vnímaniu prostredia a zapájaniu sa do diskusií o potrebách študentov a formovaní kvality univerzít. 

Seminár otvoril predseda Slovenskej akreditačnej agentúry prof. Robert Redhammer. Účastníci školenia absolvovali prednášky zamerané na oboznámenie sa so zákonom o zabezpečovaní kvality a fungovaním Slovenskej akreditačnej agentúry. Prednášky boli vedené členom Slovenskej akreditačnej agentúry a predsedom Študentskej rady vysokých škôl Bálintom Lovászom. 

Účastníci absolvovali tiež množstvo interaktívnych školiacich aktivít. Zamerané boli hlavne na prácu s vnútornými predpismi, spoznávanie procesov vnútorného systému kvality a taktiež na vlastnú hodnotiacu tvorivosť.  Počas semináru sa budúci hodnotitelia tiež snažili prispieť k tvorbe štandardov definovaním kľúčových kritérií kvality z pohľadu. Prešli si etapami študentského života, spracovali rôzne aspekty vzdelávacej činnosti, hodnotili kvalitu infraštruktúry a služieb pre študentov. Cieľom bolo prispieť k diskusii o tom, čo by dokázala nová akreditácia na univerzitách zlepšiť a zatraktívniť ich tak pre študentov. 

Na záver získali účastníci cenné informácie o kvalifikačných rámcoch a uznávaní vzdelávania na Slovensku. ŠRVŠ počas semináru tiež informoval o získanom projekte, ktorý umožní pripraviť desiatky medzinárodných hodnotiteľov zo Slovenska. 

Peter Kováč, podpredseda ŠRVŠ pre zabezpečovanie kvality