Home Blog

Univerzita Komenského začala rekonštruovať internáty (RTVS)

0

Pomaly sa začína aj posledná nerozbehnutá komplexná rekonštrukcia. Pozrite si reportáž RTVS.

Opakovane však za ŠRVŠ pripomíname, že peniaze na internáty musia byť zohľadnené v rozpočte pre univerzity. Inak sa na nich po voľbách môže opäť zabudnúť.

ŠTÚDIO TA3: B. Lovász o hodnotení kvality škôl študentami

0

Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász bol hosťom v Štúdiu Televízia TA3, kde porozprával o posudzovaní kvality vysokých škôl študentmi, ako aj o nových príležitostiach pre študentský hlas. Dozviete sa aj o prvom školení študentských expertov a o našich plánoch do budúcna.

Od budúceho roka posudzovanie kvality univerzít bude v rukách novovzniknutej Akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, členom výkonnej rady tejto agentúry je aj Bálint Lovász.

Dôležité je, aby sa študenti nebáli vyjadriť svoj názor a vedeli si ho aj konštruktívne obhájiť. Študentská rada vysokých škôl intenzívne pracuje na školení študentských expertov a vytváraní štruktúr expertov, aby sa študenti mali na koho obrátiť. Hlavným cieľom je aby sa študenti, ktorí sa venujú alebo sa v budúcnosti plánujú venovať kvalite vzdelávania mali možnosť sieťovať sa a vymieňať si cenné skúsenosti medzi sebou.

Pozrite si záznam štúdia TA3

Seminár pre študentských posudzovateľov kvality

0

V dňoch 20-21. júla sa na pôde STU uskutočnil seminár pre budúcich študentských posudzovateľov na tému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a školenie študentských expertov, organizované Študentskou radou vysokých škôl. 

V súvislosti s novým zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania sa ŠRVŠ rozhodla iniciatívne participovať na formovaní systémov kvality vysokých škôl vychovávaním a sieťovaním študentských expertov na kvalitu. Nový zákon predpokladá významné zapojenie študentov do procesov zabezpečovania kvality a taktiež s nimi ráta ako posudzovatelmi akreditačných procesov. ŠRVŠ preto vytýčila za cieľ sústavne vychovávať študentov ku kultúre kvality, poskytnúť školenia zamerané na zručnosti a schopnosti posúdiť kvalitu, motivovať ich k aktívnemu vnímaniu prostredia a zapájaniu sa do diskusií o potrebách študentov a formovaní kvality univerzít. 

Seminár otvoril predseda Slovenskej akreditačnej agentúry prof. Robert Redhammer. Účastníci školenia absolvovali prednášky zamerané na oboznámenie sa so zákonom o zabezpečovaní kvality a fungovaním Slovenskej akreditačnej agentúry. Prednášky boli vedené členom Slovenskej akreditačnej agentúry a predsedom Študentskej rady vysokých škôl Bálintom Lovászom. 

Účastníci absolvovali tiež množstvo interaktívnych školiacich aktivít. Zamerané boli hlavne na prácu s vnútornými predpismi, spoznávanie procesov vnútorného systému kvality a taktiež na vlastnú hodnotiacu tvorivosť.  Počas semináru sa budúci hodnotitelia tiež snažili prispieť k tvorbe štandardov definovaním kľúčových kritérií kvality z pohľadu. Prešli si etapami študentského života, spracovali rôzne aspekty vzdelávacej činnosti, hodnotili kvalitu infraštruktúry a služieb pre študentov. Cieľom bolo prispieť k diskusii o tom, čo by dokázala nová akreditácia na univerzitách zlepšiť a zatraktívniť ich tak pre študentov. 

Na záver získali účastníci cenné informácie o kvalifikačných rámcoch a uznávaní vzdelávania na Slovensku. ŠRVŠ počas semináru tiež informoval o získanom projekte, ktorý umožní pripraviť desiatky medzinárodných hodnotiteľov zo Slovenska. 

Peter Kováč, podpredseda ŠRVŠ pre zabezpečovanie kvality

Sociálne štipendiá pre vysokoškolákov budú vyššie!

0

Maximálna suma sociálneho štipendia pre vysokoškolákov sa zvýšila na 295 eur. Táto úprava súvisí s nárastom životného minima od 1. júla 2019. V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti poberať mesačne najviac 285 eur.

Uvedené sumy sa týkajú vysokoškolákov, ktorí študujú mimo miesta trvalého pobytu. Študenti vysokých škôl v mieste bydliska môžu po novom získať maximálne 245 eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o päť eur.

Sociálne štipendium slúži ako jeden z nástrojov štátu na podporu študentov zo sociálne slabšieho prostredia. V roku 2017 bolo formou týchto štipendií vyplatených celkovo vyše 14 miliónov eur, pričom počet poberateľov štipendia bol k 31. 12. 2017 takmer 10-tisíc.

Európsky dialóg s mládežou – dotazník

0

Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

Európsky dialóg s mládežou

  • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali. Výstupy z týchto diskusií by následne mali byť zohľadnené pri tvorbe politiky – aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • je prostriedkom politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

Preto prosím vyplň dotazník

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov.
Vyplnenie dotazníka by nemalo trvať viac ako 15 minút.

Spoločné vyhlásenie RVŠ a ŠRVŠ – nesúhlas s prílepkom k novele bez diskusie

0

Dňa 13.5.2019 v parlamente prešla novela zákona, ktorou sa doplnil zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách bez konzultácie s orgánmi vysokoškolských reprezentácií či odbornou verejnosťou.

Pôvodný návrh zákona predložený do NR SR obsahoval ustanovenia o možnosti vysokých škôl spájať sa a vytvárať konzorciá a bol riadne predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Tento zákon smerujúci ku skvalitneniu vysokého školstva vytváraním platformy pre čiastočnú integráciu vysokých škôl vítame. V priebehu legislatívneho procesu sa do pôvodného návrhu významne zasiahlo a školský výbor prijal štyri, s pôvodným návrhom nesúvisiace, pozmeňujúce návrhy, a to bez akejkoľvek diskusie k nim. 

Týmito, už parlamentom prijatými a prezidentom podpísanými, novinkami sa zo zákona o vysokých školách odstránili ustanovenia obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

zo zákona o vysokých školách odstránili ustanovenia obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Toto obmedzenie vrátil ešte pôvodný zákon o vysokých školách z roku 1990 ako prvok demokratizácie vysokoškolského prostredia. Od 1. júla 2019 bude môcť tá istá osoba kandidovať na funkciu rektora alebo dekana opakovane bez akéhokoľvek obmedzenia, čo vyvoláva obavy RVŠ a ŠRVŠ, najmä vzhľadom na fakt, že táto zmena vychádza z iniciatívy niektorých rektorov.

Akademická samospráva je nástrojom demokratického rozhodovania na univerzitách. Ochrana a budovanie demokratických inštitúcií je jedným z kľúčových predpokladov k budovaniu vyspelej spoločnosti. 

Obávame sa, že vzniknutá zmena práve naopak pomáha k vytvoreniu pasívneho prostredia, ktoré motivuje manažment univerzít zamedzeniu obmeny. Treba si uvedomiť, že manažment univerzít má priamy vplyv na ľudí, ktorými je volený. Pracovnoprávne či ekonomické nástroje vytvárajú priestor pre ovplyvnenie zdanlivo nezávislých zástupcov akademickej samosprávy, čo môže viesť k vytvoreniu prostredia, ktoré postráda kritický prístup a zamedzuje prirodzenú motiváciu vychovávať nových lídrov s názorovou diverzitou.

RVŠ a ŠRVŠ preto vyzývajú k budovaniu vyspelej akademickej a zastupiteľskej kultúry. Takej, kde bude o pozície zdravá súťaž. Vo vysokoškolskom prostredí je mnoho šikovných mladých ľudí, ktorí sú často obmedzovaní v kariérnom rozvoji. Vyzývame preto vedenia aj akademické samosprávy, aby sme sa spoločne zamerali na výchovu a motiváciu mladých perspektívnych ľudí s novými nápadmi. Potenciál obmeny je totiž to, čo naše vysoké školy potrebujú. Apelujeme na otvorenejší prístup k manažérskym pozíciám  a k budovaniu prostredia, ktoré je schopné aj ochotné vyprodukovať vhodných kvalitných a pripravených nástupcov pre potrebnú obmenu.  

Celé znenie nášho spoločného vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.

#NoFutureWithoutYouth – Rezolúcia ŠRVŠ v súvislosti s rozpočtovými škrtmi v Youth Department Rady Európy

0

V súvislosti s avizovanými rozpočtovými škrtmi Youth Department – Council of Europe (Rada Európy) Valné zhromaždenie ŠRVŠ prijalo rezolúciu odmietajúcu návrh generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjoørna Jaglanda, ktorým chce obmedziť financovanie aktivít v sektore mládeže od 1.1.2021.

V časoch keď v Európe vidíme nárast podpory pre ultrapravicové strany či dokonca fašistov, nárast euroskepticizmu, homofóbie a xenofóbie sú významné práve iniciatívy, ktorým majú byť ubrané financie v novom rozpočte.

Ako ŠRVŠ sme proti tomuto bezprecedentnému kroku, ktorým študenti a mladí ľudia ako prví pocítia finančné následky rozpočtovej krízy Rady Európy.

#NoFutureWithoutYouth

Čierna kniha slovenských nemocníc – Kniha plesní

1

Premiérovi Petrovi Pellegrinimu sme 7.5. na stretnutí na Úrade Vlády SR odovzdali zbierku fotiek zlého stavu nemocníc s názvom Kniha Plesní.

Univerzita Komenského musí odložiť rekonštrukciu internátov

0

Bratislava 2. mája (TASR) – Vedenie Univerzity Komenského (UK) v Bratislave považuje modernizáciu vysokoškolských internátov za svoju prioritu. Po identifikovaní problémov v projektovej dokumentácii sa však rozhodlo pristúpiť k prerušeniu príprav na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie internátov. V najbližšom čase vyhlási verejné obstarávanie na vypracovanie novej projektovej dokumentácie. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Rekonštrukcia internátu Ľ. Štúra Výškový blok B vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK (VMĽŠ UK) sa mala začať v lete, po odsťahovaní sa študentov. Podľa Miller v snahe o transparentné a efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi zrealizovalo nové vedenie UK prípravné trhové konzultácie, v rámci ktorých sa mohla odborná aj laická verejnosť vyjadrovať k projektovej dokumentácii.

Po prvých pripomienkach otvorilo vedenie univerzity rokovania so zástupcami VMĽŠ UK a zhotoviteľmi projektovej dokumentácie. VMĽŠ UK dovtedy realizovalo prípravu projektovej dokumentácie vo vlastnej réžii, celý proces prebiehal približne päť rokov. „Zástupcovia nového vedenia UK zistili, že medzi VMĽŠ UK a zhotoviteľom projektovej dokumentácie neprebiehala dostatočná koordinácia pracovných postupov a existuje riziko značného zdržania procesu rekonštrukcie. Rektor UK Marek Števček sa v reakcii na tieto informácie rozhodol prerušiť prípravy na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie internátov, a v najbližšom čase vyhlási verejné obstarávanie na vypracovanie novej projektovej dokumentácie,“ uviedla Miller.

„Chceme mať istotu, že rekonštrukcia internátov sa uskutoční kvalitne, že zdroje budú vynaložené efektívne a že počas rekonštrukcie nenastanú zdržania. Nechceme dopustiť, aby sa rekonštrukcia naťahovala a naši študenti tak ostali dlhšie obdobie bez strechy nad hlavou,“ povedal Števček. „Záleží nám na tom, aby rekonštrukcia bola transparentná a bez prieťahov. Preto ju radšej urobíme neskôr, ale poriadne,“ zdôraznil rektor UK. Zároveň v tejto súvislosti odvolal riaditeľa VMĽŠ UK Róberta Gulu.

Výzva: návrh kandidátov na posty členov Výkonnej rady Akreditačnej agentúry

0

Študentská rada vysokých škôl vyzýva akademickú obec na podávanie kandidátok na posty
členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (“výkonná rada”) na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (“zákon”). Návrh na kandidáta môže podať člen akademickej obce niektorej vysokej školy.