Home Blog

Návrhy na zvýšenie kvality vysokoškolského prostredia

0

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) víta, že viaceré politické strany deklarovali, že školstvo bude jednou z priorít pre novú vládu. Ako zákonom zriadený orgán reprezentácie študentov, by ŠRVŠ rada prispela do debaty o tom, ako urobiť slovenské vysokoškolské prostredie viac atraktívne a konkurencieschopné. V rámci krajín OECD patrí Slovensku druhé miesto v počte študentov, ktorí študujú v zahraničí, zatiaľ čo nevieme prilákať dostatok uchádzačov z iných krajín. Tým sú naše vzdelávanie a výskum ochudobnené o tisícky šikovných a motivovaných mladých ľudí každý rok. Naším cieľom, ako reprezentácie študentov vysokých škôl, je atraktívne a konkurencieschopné prostredie, kvôli ktorému sa mladí ľudia rozhodnú zostať na Slovensku. Preto by sme radi predstavili súbor opatrení, ktoré môžu viesť k pozitívnej zmene. Aby sme vo vzdelávaní neumiestňovali na chvostoch rebríčkov v medzinárodných porovnaniach, ale smerovali k tým najlepším. Je najvyšší čas, aby politické strany skutkami ukázali, že vyhlásenia o priorite školstva nie sú len prázdnymi rečami. Po voľbách budeme apelovať na vznikajúcu vládu, aby zapracovala požiadavky študentov do programového vyhlásenia vlády alebo stratégie ministerstva školstva na nasledujúce obdobie. ŠRVŠ bude pozorne sledovať kroky novej vlády a plnenie svojich záväzkov v oblasti vysokého školstva.

ŠRVŠ definovala 4 piliere a v každom 2 konkrétne požiadavky, ktoré tvoria základný balík opatrení na odstránenie havarijného stavu ku ktorému slovenské vysoké školstvo smeruje.

1.     Sociálna podpora 

1.1. Navýšenie minimálnej výšky poskytovaného sociálneho štipendia (aktuálne nevyhovujúca suma 10 eur) zohľadňujúcu životné náklady študenta a odstránenie administratívnej záťaže v procese priznávania štipendia prostredníctvom digitalizácie procesov. Je dôležité, aby každý mladý človek, bez ohľadu na svojej socio-ekonomické pozadie, mal možnosť študovať na vysokej škole.

1.2. Riešenie otázky sociálneho zabezpečenia doktorandov prostredníctvom zmeny legislatívy. Pre doktorandov, ktorí budú v budúcnosti tvoriť súčasť špičkovej vedy a vzdelávania, ide o významnú pomoc a iba s minimálnym vplyvom na štátny rozpočet.

2.     Vzdelávanie

2.1. Plne implementovať Bolonský proces tak, aby sa Slovensko stalo plnou súčasťou európskeho vysokoškolského priestoru. Medzi nedostatočne implementované záväzky patrí zosúladenie európskeho a slovenského kvalifikačného rámca, Lisabonský dohovor o uznávaní kvalifikácií a zabezpečovanie kvality v súlade s európskymi štandardmi a usmerneniami (ESG 2015). Zníženie náročného administratívneho a byrokratického procesu za účelom uznávania vzdelania a zručností nadobnudnutých v zahraničí.

2.2. Podpora internacionalizácia štúdia prostredníctvom zníženia byrokratickej záťaže a odstránenia prekážok pri vízovom procese, získaní prechodného pobytu na cudzineckej polícii, ako aj podpora zahraničných študentov a vedeckých pracovníkov na Slovensku. 

3.     Infraštruktúra 

3.1. Každoročne systematicky dofinancovať rekonštrukcie internátov sumou najmenej 25 miliónov eur (aj s možnosťou spoluúčasti univerzít) a podporiť rozvoj infraštruktúry univerzít a fakúlt. Odstránenie havarijného stavu a vytvorenie minimálneho štandardu ubytovania pre študentov by malo byť prioritou každej vlády. 

3.2. Prehodnotenie adresnosti zliav poskytovaných pre študentov ako aj aktívne riešenie problému čerpania zliav v období pred nástupom na vysokú školu, medzi stupňami štúdia ako aj priznanie zľavy na cestovanie doktorandom. 

4.     Veda a výskum

4.1. Adresne podporovať excelentné vedecké a výskumné pracoviská na vysokých školách vo výške aspoň 30 miliónov eur ročne, čo by malo viesť k zlepšeniu postavenia vysokých škôl v medzinárodných hodnoteniach a zatraktívneniu vzdelávacieho priestoru.

4.2. Podporovať vedecké a výskumné aktivity študentov, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a post-doktorandov prostredníctvom grantových schém nad rámec APVV, KEGA, VEGA, ďalej podporovať študentské vedecké konferencie a nastaviť stabilné financovanie post-doktorandských miest.

Bratislava 22.1.2020

Tlačová správa: Situácia na FIIT STU

0
Budova FIIT STU (zdroj: fiit.stuba.sk)

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) pozorne sleduje vývoj situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií STU („FIIT“) a preto členovia Predsedníctva ŠRVŠ prijali pozvanie dekana FIIT prof. Ivana Kotuliaka a zúčastnili sa spoločného stretnutia dňa 16.1.2020 o 13:00 hod. 

V prvom rade ŠRVŠ víta angažovanosť študentov a zamestnancov, ktorí aj napriek skúškovému obdobiu vyvíjajú aktivity, nakoľko im nie je ľahostajná budúcnosť ich fakulty. Preto ŠRVŠ privítala uistenie dekana FIIT, že nikto nebude za prejavenie názoru žiadnym spôsobom postihnutý.

Na stretnutí tlmočila ŠRVŠ požiadavky, aby v záujme zvýšenia dôvery vo vysoké školstvo v očiach študentov a verejnosti, boli dôkladne vysvetlené kroky navyšovania počtu zamestnancov. Budovanie dôveryhodnej akademickej samosprávy si vyžaduje dlhodobú snahu zo všetkých strán. Napriek úsiliu upokojiť situáciu zo strany vedenia fakulty a univerzity, vidí ŠRVŠ stále priestor na podnikanie systematických krokov na znovuobnovenie dôvery v akademickú samosprávu FIIT STU. Voľby do akademického senátu, rokovania a diskusie, ktoré prebiehajú sú dobrým začiatkom, ale obnovenie plnej dôvery si bude vyžadovať urobiť z tejto témy prioritu. Problémy akademickej samosprávy sú prítomné na mnohých fakultách a univerzitách na Slovensku, pričom ich riešenie je často odsúvané na vedľajšiu koľaj. Akademické slobody, ktoré sme na Slovensku získali pred 30 rokmi, nie sú samozrejmosťou a treba o ne neustále bojovať.

ŠRVŠ oceňuje, že zamestnanci a vedenie fakulty boli schopní zaručiť priebeh hodnotenia počas skúškového obdobia. Na stretnutí bolo zo strany vedenia deklarované, že personálne garantovanie všetkých študijných programov a vedenie záverečných prác je zabezpečené tak, aby nič neohrozilo študentov a ich štúdium. ŠRVŠ víta upokojenie vzniknutej situácie a bude ju naďalej pozorne sledovať.

V Bratislave 16.1.2020

Vysokoškolské internáty sľúbené financie nedostali, rekonštrukcie to brzdí. O dodržanie sľubu žiadajú študenti spolu s rektormi.

0
Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny (foto Vladimír Kuric)
Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny (foto Vladimír Kuric)

Spoločné stretnutie zástupcov Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a riaditeľov vysokoškolských študentských domovov, ktoré sa konalo 25. –  26.11.2019 v Banskej Bystrici ukázalo, že väčšina univerzít sľúbené finančné prostriedky na rekonštrukcie internátov dodnes nedostala v plnej výške. Sľub, ktorý dal ešte bývalý premiér Fico v roku 2015, a na ktorého realizáciu čakali univerzity až do roku 2018, dodnes nebol splnený.

Na spoločnom zasadnutí ŠRVŠ a riaditeľov študentských domovov prezentovali riaditelia doterajšie rekonštrukčné práce ako aj projekty, ktoré majú v pláne realizovať pre zvýšenie komfortu študentov a zmodernizovanie prevádzky internátov. Slovenská rektorská konferencia (SRK) vyčíslila pred rokmi modernizačný dlh internátov vo výške 300 miliónov eur. Teraz rektori žiadajú ministerku školstva, aby poskytla univerzitám aspoň sľúbených 50 miliónov eur. Vyplýva to priamo z uznesenia SRK č. 10 z 90. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 08.11:2019 vo Zvolene.

Ministerstvá sa vyhovárajú na pomalé čerpanie univerzít. Je však potrebné poukázať na to, že mnoho projektov čaká na zelenú formou finančnej garancie. Sme presvedčení, že keby bola úprimná snaha zo strany ministerstva financií peniaze pustiť, univerzity by dokázali pružnejšie reagovať na potreby študentov a zrýchliť potrebné rekonštrukcie.“ uviedla podpredsedníčka ŠRVŠ pre sociálne záležitosti Viktória Jakubovičová. 

Kvôli meškajúcej príprave verejného obstarávania na najväčšom internátnom komplexe v Bratislave sa však držia financie, ktoré by univerzita mohla využiť na iné práce. „Z dohodnutých 14 miliónov eur sme dostali len cca 3,1 milióna eur. EUR, ktoré však boli účelovo viazané na komplexnú rekonštrukciu Internátu Ľ. Štúra – Výškového bloku „B“. Táto viazanosť však brzdí ďalšie plánované práce. Vysokým školám by viac pomohlo, ak by alokované prostriedky neboli viazané na špecifikovaný, konkrétny účel, ale boli poskytnuté na účel rekonštrukcie internátov v správe vysokých škôl všeobecne. Takto definovaný účel by pomohol vysokým školám efektívnejšie čerpať peniaze aj priebežne, čím by vysoké školy boli schopné vykonať potrebné práce pre modernizáciu internátov a zvýšenia komfortu ubytovaných študentov.“poznamenal Róbert Zsembera, bývalý dočasne poverený funkciou riadiť VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Bývalý predseda ŠRVŠ Lovász poukazuje, že na podobný scenár upozorňovala ŠRVŠ priamo ministerku školstva a predsedu školského výboru Petráka (SMER) už pred rokom. Vtedy ŠRVŠ žiadala aby financie pre internáty garantovali v rozpočte. „Univerzity sa potrebujú na veľké rekonštrukcie pripraviť. Ani vtedy, ani teraz nežiadajú o financie pre luxus, ale pre časť nutných rekonštrukcií na odstránenie havarijných stavov a skvalitnenie komfortu pre študentov. Okolité krajiny investujú milióny do ubytovania pre študentov, kým my nie sme schopní dôverovať univerzitám a poskytnúť im sľúbené financie ani po 3 rokoch. Takýto scenár len prehlbuje nedôveru študentov v akékoľvek zmeny.

Mnohí riaditelia avizovali, že majú zazmluvnené projekty už nad rámec poskytnutej dotácie a ďalšie projekty čakajú na finančnú garanciu. Nechápu, prečo sa financie zadržiavajú aj v prípadoch, kedy sú univerzity pripravené rekonštruovať. 

Našim jediným cieľom je poskytnúť študentom dôstojné ubytovanie, za ktoré sa nemusia hanbiť. Boli by sme radi, keby sme videli súčinnosť manažmentu univerzít a ministerstiev namiesto komplikácií a zadržiavania financií. Univerzity sú schopné čerpať, napriek tomu sa k nim financie nedostali. Pýtame sa prečo?“ uviedla Jakubovičová a dodala, že sa plánujú stretnúť s rektormi a kvestormi, aby spolu pripravili prehľad plánovaných rekonštrukcií.

Študentská rada vysokých škôl taktiež požiadala ministerstvo financií a ministerstvo školstva o stretnutie, účelom ktorého by malo byť dosiahnutie spoločnej dohody na ďalšom postupe, aby bol sľub daný takmer pred 5 rokmi v plnej miere dodržaný. 

V Bratislave 06.12.2019

Tlačová správa zo zasadnutia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
Predsedníctvo ŠRVŠ 2019 - 2022

Valné zhromaždenie ŠRVŠ zasadalo v dňoch 28.11. – 01.12.2019 v Tvrdošíne. Zasadnutia sa zúčastnilo 54 delegátov, reprezentujúcich väčšinu slovenských vysokých škôl. 

Zasadnutia sa zúčastnili bývalí členovia Predsedníctva ŠRVŠ Bálint Lovász (predseda) a Eva Viglašová (podpredsedníčka pre sociálne záležitosti), ktorí boli vymenovaní do poradného orgánu Predsedníctva ŠRVŠ. 

V zmysle Štatútu ŠRVŠ prebehla inaugurácia nového predsedníctva na obdobie 2019 – 2022: Filip Šuran (predseda), Viktória Jakubovičová (podpredsedníčka pre sociálne záležitosti), Matej Gajdoš (podpredseda pre akademické záležitosti), Matej Bílik (podpredseda pre zahraničie), Anton Cvik (podpredseda pre mládež a šport), Róberta Slezáková (podpredsedníčka pre doktorandské štúdium), Peter Kováč (podpredseda pre zabezpečovanie kvality). Taktiež sa konali voľby na uprázdnené miesto podpredsedníčky pre vzťahy s verejnosťou, ktoré obsadila Ema Petriková. Nové predsedníctvo prijalo dva zásadné dokumenty: Programové vyhlásenie a Náplň práce členov predsedníctva.

Na základe Programového vyhlásenia Predsedníctva na obdobie 2019 – 2022 a diskusii, ktoré prebehli v rámci workshopov si predsedníctvo zadefinovalo úlohy na obdobie vo funkcii. Z týchto úloh boli následne vybrané tri priority, ktorým sa predsedníctvo bude primárne venovať. Sú to:

  • študentská infraštruktúra a životný štandard študentov – ubytovanie študentov (vrátane dofinancovania internátov), stravovanie, doprava, študentské spolky
  • zabezpečovanie kvality – postavenie študentov v novom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a ich vzdelávanie pri príprave na tieto úlohy
  • odliv študentov do zahraničia – sledujúc trend odchodu mladých ľudí do zahraničia na školy porovnateľnej kvality je zámerom ŠRVŠ tento trend spomaliť a v dlhodobom horizonte v kooperácii s vysokými školami zastaviť.

Predsedníctvo ŠRVŠ sa bude snažiť nadviazať na doterajšie aktivity členov predsedníctva a pokračovať v ich dobrej práci, ktorá sa odrazila na viacerých dosiahnutých úspechoch v posledných troch rokoch. 

Valné zhromaždenie ŠRVŠ na zasadnutí prijalo viacero uznesení, pričom medzi najvýznamnejšie patria:

  1. Valné zhromaždenie ŠRVŠ upozorňuje, že napriek sľubu o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 50 mil. eur do konca roka 2019 nie sú tieto finančné prostriedky alokované v návrhu rozpočtu vo forme účelového navýšenia rozpočtu pre rezort ministerstva školstva. V prípade, ak nedôjde k náprave a splneniu sľubu, bude ŠRVŠ tento postup vnímať ako porušenie verejného prísľubu zo strany politickej reprezentácie, čo bude vypovedať o postoji smerom k nevyhovujúcim sociálnym podmienkam študentov. Takýto postup považujeme za jasný signál ignorovania kritického stavu dôvery mladých ľudí v politickú reprezentáciu, čo negatívne vplýva na atraktivitu štúdia na Slovensku, čím sa prehlbuje problém odlivu študentov do zahraničia. 
  2. Valné zhromaždenie ŠRVŠ zaväzuje Predsedníctvo ŠRVŠ aby pokračovalo v rozbehnutých aktivitách a spolupráci s riaditeľmi internátov a kvestormi a taktiež spolupracovalo na rozvoji študentskej samosprávy na internátoch.

V Tvrdošíne 01.12.2019

Na stiahnutie: Vyhlásenia – Tlačové správy

Univerzita Komenského začala rekonštruovať internáty (RTVS)

0

Pomaly sa začína aj posledná nerozbehnutá komplexná rekonštrukcia. Pozrite si reportáž RTVS.

Opakovane však za ŠRVŠ pripomíname, že peniaze na internáty musia byť zohľadnené v rozpočte pre univerzity. Inak sa na nich po voľbách môže opäť zabudnúť.

ŠTÚDIO TA3: B. Lovász o hodnotení kvality škôl študentami

0

Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász bol hosťom v Štúdiu Televízia TA3, kde porozprával o posudzovaní kvality vysokých škôl študentmi, ako aj o nových príležitostiach pre študentský hlas. Dozviete sa aj o prvom školení študentských expertov a o našich plánoch do budúcna.

Od budúceho roka posudzovanie kvality univerzít bude v rukách novovzniknutej Akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, členom výkonnej rady tejto agentúry je aj Bálint Lovász.

Dôležité je, aby sa študenti nebáli vyjadriť svoj názor a vedeli si ho aj konštruktívne obhájiť. Študentská rada vysokých škôl intenzívne pracuje na školení študentských expertov a vytváraní štruktúr expertov, aby sa študenti mali na koho obrátiť. Hlavným cieľom je aby sa študenti, ktorí sa venujú alebo sa v budúcnosti plánujú venovať kvalite vzdelávania mali možnosť sieťovať sa a vymieňať si cenné skúsenosti medzi sebou.

Pozrite si záznam štúdia TA3

Seminár pre študentských posudzovateľov kvality

0

V dňoch 20-21. júla sa na pôde STU uskutočnil seminár pre budúcich študentských posudzovateľov na tému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a školenie študentských expertov, organizované Študentskou radou vysokých škôl. 

V súvislosti s novým zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania sa ŠRVŠ rozhodla iniciatívne participovať na formovaní systémov kvality vysokých škôl vychovávaním a sieťovaním študentských expertov na kvalitu. Nový zákon predpokladá významné zapojenie študentov do procesov zabezpečovania kvality a taktiež s nimi ráta ako posudzovatelmi akreditačných procesov. ŠRVŠ preto vytýčila za cieľ sústavne vychovávať študentov ku kultúre kvality, poskytnúť školenia zamerané na zručnosti a schopnosti posúdiť kvalitu, motivovať ich k aktívnemu vnímaniu prostredia a zapájaniu sa do diskusií o potrebách študentov a formovaní kvality univerzít. 

Seminár otvoril predseda Slovenskej akreditačnej agentúry prof. Robert Redhammer. Účastníci školenia absolvovali prednášky zamerané na oboznámenie sa so zákonom o zabezpečovaní kvality a fungovaním Slovenskej akreditačnej agentúry. Prednášky boli vedené členom Slovenskej akreditačnej agentúry a predsedom Študentskej rady vysokých škôl Bálintom Lovászom. 

Účastníci absolvovali tiež množstvo interaktívnych školiacich aktivít. Zamerané boli hlavne na prácu s vnútornými predpismi, spoznávanie procesov vnútorného systému kvality a taktiež na vlastnú hodnotiacu tvorivosť.  Počas semináru sa budúci hodnotitelia tiež snažili prispieť k tvorbe štandardov definovaním kľúčových kritérií kvality z pohľadu. Prešli si etapami študentského života, spracovali rôzne aspekty vzdelávacej činnosti, hodnotili kvalitu infraštruktúry a služieb pre študentov. Cieľom bolo prispieť k diskusii o tom, čo by dokázala nová akreditácia na univerzitách zlepšiť a zatraktívniť ich tak pre študentov. 

Na záver získali účastníci cenné informácie o kvalifikačných rámcoch a uznávaní vzdelávania na Slovensku. ŠRVŠ počas semináru tiež informoval o získanom projekte, ktorý umožní pripraviť desiatky medzinárodných hodnotiteľov zo Slovenska. 

Peter Kováč, podpredseda ŠRVŠ pre zabezpečovanie kvality

Sociálne štipendiá pre vysokoškolákov budú vyššie!

0

Maximálna suma sociálneho štipendia pre vysokoškolákov sa zvýšila na 295 eur. Táto úprava súvisí s nárastom životného minima od 1. júla 2019. V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti poberať mesačne najviac 285 eur.

Uvedené sumy sa týkajú vysokoškolákov, ktorí študujú mimo miesta trvalého pobytu. Študenti vysokých škôl v mieste bydliska môžu po novom získať maximálne 245 eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o päť eur.

Sociálne štipendium slúži ako jeden z nástrojov štátu na podporu študentov zo sociálne slabšieho prostredia. V roku 2017 bolo formou týchto štipendií vyplatených celkovo vyše 14 miliónov eur, pričom počet poberateľov štipendia bol k 31. 12. 2017 takmer 10-tisíc.

Európsky dialóg s mládežou – dotazník

0

Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

Európsky dialóg s mládežou

  • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali. Výstupy z týchto diskusií by následne mali byť zohľadnené pri tvorbe politiky – aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • je prostriedkom politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

Preto prosím vyplň dotazník

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov.
Vyplnenie dotazníka by nemalo trvať viac ako 15 minút.

Spoločné vyhlásenie RVŠ a ŠRVŠ – nesúhlas s prílepkom k novele bez diskusie

0

Dňa 13.5.2019 v parlamente prešla novela zákona, ktorou sa doplnil zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách bez konzultácie s orgánmi vysokoškolských reprezentácií či odbornou verejnosťou.

Pôvodný návrh zákona predložený do NR SR obsahoval ustanovenia o možnosti vysokých škôl spájať sa a vytvárať konzorciá a bol riadne predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Tento zákon smerujúci ku skvalitneniu vysokého školstva vytváraním platformy pre čiastočnú integráciu vysokých škôl vítame. V priebehu legislatívneho procesu sa do pôvodného návrhu významne zasiahlo a školský výbor prijal štyri, s pôvodným návrhom nesúvisiace, pozmeňujúce návrhy, a to bez akejkoľvek diskusie k nim. 

Týmito, už parlamentom prijatými a prezidentom podpísanými, novinkami sa zo zákona o vysokých školách odstránili ustanovenia obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

zo zákona o vysokých školách odstránili ustanovenia obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Toto obmedzenie vrátil ešte pôvodný zákon o vysokých školách z roku 1990 ako prvok demokratizácie vysokoškolského prostredia. Od 1. júla 2019 bude môcť tá istá osoba kandidovať na funkciu rektora alebo dekana opakovane bez akéhokoľvek obmedzenia, čo vyvoláva obavy RVŠ a ŠRVŠ, najmä vzhľadom na fakt, že táto zmena vychádza z iniciatívy niektorých rektorov.

Akademická samospráva je nástrojom demokratického rozhodovania na univerzitách. Ochrana a budovanie demokratických inštitúcií je jedným z kľúčových predpokladov k budovaniu vyspelej spoločnosti. 

Obávame sa, že vzniknutá zmena práve naopak pomáha k vytvoreniu pasívneho prostredia, ktoré motivuje manažment univerzít zamedzeniu obmeny. Treba si uvedomiť, že manažment univerzít má priamy vplyv na ľudí, ktorými je volený. Pracovnoprávne či ekonomické nástroje vytvárajú priestor pre ovplyvnenie zdanlivo nezávislých zástupcov akademickej samosprávy, čo môže viesť k vytvoreniu prostredia, ktoré postráda kritický prístup a zamedzuje prirodzenú motiváciu vychovávať nových lídrov s názorovou diverzitou.

RVŠ a ŠRVŠ preto vyzývajú k budovaniu vyspelej akademickej a zastupiteľskej kultúry. Takej, kde bude o pozície zdravá súťaž. Vo vysokoškolskom prostredí je mnoho šikovných mladých ľudí, ktorí sú často obmedzovaní v kariérnom rozvoji. Vyzývame preto vedenia aj akademické samosprávy, aby sme sa spoločne zamerali na výchovu a motiváciu mladých perspektívnych ľudí s novými nápadmi. Potenciál obmeny je totiž to, čo naše vysoké školy potrebujú. Apelujeme na otvorenejší prístup k manažérskym pozíciám  a k budovaniu prostredia, ktoré je schopné aj ochotné vyprodukovať vhodných kvalitných a pripravených nástupcov pre potrebnú obmenu.  

Celé znenie nášho spoločného vyhlásenia si môžete prečítať nižšie.