ŠTRUKTÚRA ŠRVŠ

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentstva vysokých škôl na Slovensku a svojou činnosťou pôsobí ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni ako člen Európskej študentskej únie (ESU).

je najvyšším rozhodovacím orgánom ŠRVŠ, ktoré tvoria delegáti za jednotlivé vysoké školy (jeden zástupca zvolený študentskou časťou akademického senátu a ďalší delegát za každých, i započatých 2000 zapísaných študentov). Voľby do sa konajú každé tri roky a ten istý delegát môže byť zvolený aj opakovane. Vo volebnom období 2018 – 2021 tvorí valné zhromaženie 80 delegátov. Zasadnutia valného zhromaždenia sa konajú štyrikrát za akademický rok a do kompetencii patrí:
→  uznášať sa na vnútorných predpisoch,
→  schvaľovať návrh rozpočtu a výročnú správu,
→  kreovať Právnu komisiu, Kontrolnú radu, Etickú komisiu, voliť a odvolávať ich členov,
→  voliť a odvolávať: predsedu ŠRVŠ, ďalších členov predsedníctva ŠRVŠ, predsedníctvo valného zhromaždenia a iných zástupcov
(členovia Rady Fondu na podporu vzdelávania, koordinátor pre Erasmus +, atď.)
Zasadnutia zvoláva a vedie predsedníctvo valného zhromaždenia, ktoré tvorí predseda a podpredseda:
Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ: (neobsadené)
Podpredseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ: Izabela Trepáčová (STU)

je výkonným orgánom, ktorý rozhoduje o záležitostiach, ktoré sú mu zverené Štatútom ŠRVŠ a skladá sa z predsedu a podpredsedov. Predseda ŠRVŠ: zastupuje ŠRVŠ navonok v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia, predsedá predsedníctvu, riadi jeho záležitosti a podpisuje dokumenty v mene ŠRVŠ. Predsedníctvo ŠRVŠ sa okrem predsedu ďalej skladá z podpredsedov, ktorí sa venujú konkrétnym oblastiam na poli vysokého školstva.

Predsedníčka ŠRVŠ: Zuzana Hozlárová (UK)
Podpredseda pre vnútorné záležitosti: Patrik Prístupný (UK)
Podpredsedníčka pre zahraničie: Viktória Adamkovičová (TUKE)
Podpredseda pre mládež a šport: Marek Vojtko (UKF)
Podpredseda pre akademické záležitosti: Miroslav Malinovský (UK)
Podpredsedníčka pre sociálne záležitosti: Lucia Spodniaková (UKF)
Podpredseda pre vzťahy s verejnosťou: Maroš Gergeľ (SPU)
Podpredsedníčka pre zabezpečovanie kvality: Paula Höhrová (UNIZA)
Podpredseda pre doktorandské štúdium: Matej Šuránek (UMB)

je kontrolným orgánom ŠRVŠ, ktorý je oprávnený na činnosti v oblasti vnútornej kontroly najmä nahliadať do všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa činnosti ŠRVŠ. Kontrolná rada má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie a ktorí si spomedzi seba volia predsedu. Aktuálne zloženie kontrolnej rady je nasledovné.

Zloženie kontrolnej rady:
Martin Duránik - predseda
○ Alexandra Anna Floreková
○ Dominika Nádaská
○ Ester Tomajková
○ Adrián Žemlička

je stály kolektívny orgán ŠRVŠ. Rieši podozrenia zo spáchania deliktu a uznáša sa na prípadnom navrhovanom nápravnom opatrení, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie alebo zhromaždenie podľa čl. 8 ods. 10 Etického kódexu ŠRVŠ. Etická komisia má sedem členov, pričom z nich sú aspoň tri ženy a traja muži. Jej členkami a členmi nemôžu byť dvaja a viacerí študenti a študentky s rovnakou delegujúcou vysokou školou. Jej členkami a členmi nemôžu byť členky a členovia predsedníctva ani predsedníctva valného zhromaždenia. Členovia etickej komisie sú dôveryhodní a vykazujú vysoký eticko-morálny kredit.

Členovia komisie:
○ Štefan Mikla - predseda
Anna Prášilová 
Ester Tomajková 
Laura Blažíčková 
Michael Kapusta
Tamara Filová  
Michal Mazur

kontroluje súlad činnosti ŠRVŠ a jeho jednotlivých orgánov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, posudzuje súlad návrhov, uznesení s jestvujúcim právnym stavom a zaujíma k tomu stanovisko. Ďalej posudzuje rôzne právne otázky, a to na podnet orgánov, členov orgánov alebo z vlastného podnetu. Právna komisia má päť členov, štyroch volí a odvoláva Valné zhromaždenie a predseda Právnej komisie je podpredseda pre vnútorné záležitosti.

Členovia komisie:
○ Patrik Prístupný - predseda
○ Denis Dulovics
○ Daniela Hrušovská
○ Kristián Hockicko
○ Tomáš Čorej

Hlavnou úlohou tejto pozície je monitorovanie a nadväzovanie spolupráce ŠRVŠ s projektovými kanceláriami spadajúcimi pod grantovú schému Erasmus+. Koordinátor/ka je zodpovedný/á za komunikáciu s kanceláriami Erasmus+, distribúciu aktuálnych informácií delegátkam a delegátom ŠRVŠ. Medzi sekundárne úlohy koordinátora/ky patrí sledovanie aktuálnych grantových schém, zameraných najmä na možnosť získania finančných prostriedkov pre mobilitný pobyt počas štúdia na vysokej škole.


○ Vendelín Michal Hozzánk
vendelin.hozzank@srvs.sk

Aktualizované 14.05.2024
(podpredseda ŠRVŠ pre vzťahy s verejnosťou Maroš Gergeľ)