Organizácie

Študentské organizácie

Poslaním študentských organizácii je združovať mladých ľudí, študentov, so spoločnými záujmami a snažiť sa rozvíjať ich schopnosti v danom odbore, poskytovať služby študentom, reprezentovať  hlas mladých ľudí vo vysokoškolskom priestore i mimo neho. Študentské organizácie dnes na Slovensku združujú takmer 5000 mladých ľudí.

História študentských organizácii siaha až do 90. rokov. Ich záujmy sú širokospektrálne. Od profesne zameraných združení ako sú napríklad Slovenský spolok študentov zubného lekárstvaSlovenský spolok študentov farmácie, Študentský cech strojárov,  cez rôzne študentské televízie (Študentská televízia í-Téčko), rádia (Rádio TLIS), časopisy (ŠKRT), ešpotové spolky (Esport STUBA), divadlá (Univerzitné divadlo THE.ART.RE) až po organizácie, ktoré sú zamerané na stáže, medzinárodné stáže (IAESTE), prepojenie s praxou (BEST) či výskum a vývoj (STUBA GREEN TEAM). 

Často vykonávajú potrebnú pomoc a starostlivosť o mladých ľudí, vytvárajú neformálne prostredie pre stretnutia so zamestnávateľmi a odborníkmi z praxe, organizujú rôzne formy neformálneho vzdelávania, rôzne záujmové prednášky, odborné prednášky, webináre, atď.. Medzi činnosti patrí  taktiež organizovanie fakultných/univerzitných až národných a medzinárodných akcií, (Radio rally, Kongres študentov zubného lekárstva atď.), plesov, beánií. 

Podpora študentských organizácií

ŠRVŠ dlhodobo vidí potrebu zmapovania tohto prostredia. Dané mapovanie nadväzuje na aktivitu ŠRVŠ z roku 2018. V tom čase sme registrovali približne 120 študentských organizácii. Na základe týchto informácií sa ŠRVŠ podarilo rokovaniami získať financie na zvýšenie položky „Príspevok na kultúrne a športové aktivity VVŠ a UPC“ v metodike financovania VŠ o 300 000 €, z ktorých môžu byť financované iné aktivity študentov do ktorých spadajú i aktivity študentských organizácii.

ŠRVŠ však po dvoch rokoch konštatuje, že predmetné peniaze nie sú využívané na podporu iných záujmových činností študentov tak ako bolo s danými financiami zamýšlané. Dôvodom je začlenenie týchto financií do vyššie spomenutej položky z ktorej priamo nevyplýva podpora iných záujmových činností študentov.

Dôsledkami tejto neadresnosti pridelených financií je utlmenie činnosti organizácie, nesústredenie sa na primárnu činnosť ale na získavanie financií pre chod organizácie.

ŠRVŠ preto navrhuje vytvoriť vlastnú položku, ktorá bude súčasťou tabulky T9-kultúra-šport s názvom “Príspevok na podporu študentských organizácií”. Do tejto položky navrhujeme presunúť 300 000 €, z položky “Príspevok na kultúrne a športové aktivity VVŠ a UPC”, ktoré tam boli navýšené práve s týmto cieľom.