Delegáti ŠRVŠ

Delegát ŠRVŠ je študent vysokej školy, ktorý získal mandát na zastupovanie študentov danej vysokej školy..
Mandát delegáta vzniká zvolením a doručením zápisnice do sídla Študentskej rady, o zvolení
delegáta do Študentskej rady. Študentská rada vydá novozvolenému delegátovi menovací dekrét.