Celosvetová pandémia spojená s vírusom COVID-19 skúša nielen naše zdravotníctvo, ale do veľkej miery testuje aj pripravenosť slovenského vzdelávacieho systému na dištančnú výučbu. Z tohto dôvodu Študentská rada vysokých škôl (ďalej už len ŠRVŠ) v dňoch 20. – 26. marca 2020 zmapovala situáciu výučby pomocou dotazníkového prieskumu o priebehu dištančnej výučby v jednotlivých študijných programoch. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 1130 respondentov, zastupujúcich 22 vysokých škôl pôsobiacich na Slovensku. Na základe ich odpovedí sme si dovolili vytvoriť tohto sprievodcu výučbou počas COVID-19 a dúfame, že v nej nájdete mnoho užitočných odkazov ako aj odporúčaní, ako priniesť študentom kvalitné vzdelávanie aj počas tejto mimoriadnej situácie. 

V prvom rade by sme chceli oceniť všetkých vyučujúcich, ústavy, katedry, fakulty a vysoké školy, ktoré vyvinuli maximálne úsilie plnohodnotne nahradiť prezenčnú výučbu, vytvárajú množstvo materiálov a ochotne odpovedajú na otázky svojich študentov. Musíme, bohužiaľ, konštatovať, že nie všetci študenti majú takéto skúsenosti. Prirodzene, niektoré pracoviská boli schopné promptnejšej adaptácie na dištančnú výučbu, než iné. Chápeme, že nie v každom študijnom programe je možné ponúkať dištančné štúdium.

Táto situácia predstavuje skúšku pre všetky vysoké školy a nemožno vybrať žiadnu, ktorá touto náhlou zmenou prechádza bez problémov. Napriek tomu veríme, že aspoň časť predmetov sa bude dať dokončiť tento semester, a to aj v prípade, že sa neobnoví prezenčná výučba do konca júna 2020. Ak je nevyhnutné presunúť predmety alebo nahradiť praktickú časť, bude tak možné urobiť po skončení mimoriadneho stavu. Tohto sprievodcu sme vydali preto, lebo nechceme “iba” dokončiť štúdium, ale chceme učivu naozaj rozumieť. Študentom nezáleží len na absolvovaní skúšok, ale najmä na nadobudnutí vedomostí, zručností a kompetencií. Preto ŠRVŠ považuje za nevyhnutné, aby napriek mimoriadnej situácii mali všetci študenti:

 • prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, aj keď prebieha dištančnou metódou,
 • uznané nadobudnuté vzdelanie, spolu s hodnotením zohľadňujúcim dané okolnosti,
 • možnosť dokončiť letný semester 2020 s čo najmenšími posunmi v harmonograme v tých predmetoch, kde nie je nevyhnutná praktická výučba,
 • prístup k jasným informáciám a pokynom zo strany vyučujúcich, predstaviteľov ústavov, katedier, fakúlt a vysokých škôl,
 • zastúpenie pri rozhodnutiach, študentský hlas by mal byť zohľadnený aj pri krízovom štábe.   

Veríme, že mimoriadna situácia čoskoro pominie a my, študenti, sa budeme môcť vrátiť k prezenčnej a praktickej výučbe. Nasledujúce dni a týždne budú pre všetkých náročné, ale spolu môžeme  túto nepríjemnú situáciu využiť na krok vpred, napríklad na digitalizáciu mnohých vnútorných aj vonkajších procesov, ale aj na skvalitnenie výučby ako takej. Sprievodca výučbou počas COVID-19 je pomocnou rukou od ŠRVŠ. Sumarizujeme v ňom hlavné zistenia rozsiahleho prieskumu a ponúkame praktické riešenia.

1. Prechod k interaktívnejším metódam dištančnej výučby

Jedným z najväčších problémov, ktorý trápil univerzity počas predošlých 2 týždňov, bol prechod z prezenčnej výučby na dištančnú. Väčšina škôl nebola vopred pripravená na takúto situáciu, no aj napriek tejto skutočnosti by študenti nemali byť ochudobnení o kvalitnú výučbu po celú dobu ich vzdelávacieho procesu. Aj v sťažených podmienkach by sa mali neustále rozvíjať ich schopnosti a vedomosti. Na základe dotazníka sme zistili, že viac ako 85% študentov sa v posledných týždňoch len okrajovo stretlo s prednáškou naživo alebo výučbou pomocou videokonferencie. Medzi najčastejšie metódy a spôsoby výučby, ktoré tvorili viac ako 75% z celkového dištančného vzdelávania, patrilo čítanie skrípt a literatúry (35,6%), učenie sa z prezentácii zdieľaných pedagógom (28,9%) a písanie seminárnych prác (23,1%). Z toho vyplýva, že medzi študentmi prevládajú skôr pasívne metódy výučby, pri ktorých študent nie je v priamej interakcii so svojim vyučujúcim, cvičiacim alebo prednášajúcim. Ako jeden z respondentov podotkol v dotazníku: ,,je ťažké nahradiť to, čo nám dokáže dať skúsený pedagóg pri prednáške, ale ešte ťažšie je si tieto veci naštudovať vo vlastnej réžii.”

Ani v mimoriadnej situácii by sme nemali zabúdať na kvalitu výučby, a preto oceňujeme prácu všetkých, ktorí pripravili extra materiály pre svojich študentov a častokrát sú schopní aj v improvizovaných podmienkach plnohodnotne nahradiť prezenčnú výučbu. Cieľom by nemalo byť vyplniť študentom čas ďalším zadaním, ale pokračovať vo výučbe v čo najväčšej miere, napríklad aj pomocou jedného či viacerých z týchto nápadov:

 • Vďaka dnešným technológiám môže každý so smartfónom vysielať živý prenos z vlastnej obývačky do celého sveta, či už pomocou YouTube, Facebooku, Instagramu alebo Twitchu. Študenti by tak mali možnosť cítiť kontakt s vyučujúcim, mohli by sa pýtať priamo na konkrétne problémy daného učiva a neskôr by mu nezahltili mailovú schránku. Odporúčame vytvoriť skupiny alebo špeciálne účty len na tento účel. 
 • Mnohí študenti sa učia najmä vďaka prezentáciam, ktoré im poslali ich vyučujúci.  Veľkým posunom môže byť, ak študenti majú prístup k audio nahrávke alebo poznámkam, ktoré bližšie objasňujú danú problematiku.
 • Najinteraktívnejším spôsobom výučby v čase sociálnej izolácie sú videokonferencie. Prednášky alebo cvičenia môžu prebiehať pomocou aplikácií Skype, Zoom, Google Meet a mnohých iných. V ďalších sekciách sa budeme venovať aj komplexnejším e-learningovým riešeniam.

2. Koordinácia výučby

Jednou z najväčších výziev dištančnej výučby a práce z domu je koordinácia, hlavne ak ide o náhly prechod. Podľa prieskumu, len 37% študentov má dostatok informácií na to, aby samostatne zvládli dištančné štúdium. Okrem nesúrodej a niekedy chýbajúcej komunikácie je pre študentov veľkým problémom nadmerná záťaž a rozdielne nástroje, ktoré používajú jednotliví vyučujúci. Tu vidíme príležitosť na lepšiu koordináciu zo strany predstaviteľov vysokých škôl, fakúlt, katedier a ústavov, ale napríklad aj zo strany garantov. 

 • Je potrebné poskytovať jednotné a jasné informácie. Každá zložka vysokej školy by si mala ustanoviť jeden komunikačný kanál, cez ktorý sa študenti dostanú k všetkým potrebným informáciám o organizácii štúdia a ďalších krokoch. Tieto informácie by mali byť umiestnené buď na webovom sídle alebo v internom informačnom systéme VŠ. 
 • Jednotliví vyučujúci by si mohli zriadiť konzultačné hodiny, počas ktorých budú odpovedať študentom na otázky ohľadom obsahu výučby. Či už pomocou videohovoru alebo iných platforiem, ktoré dovoľujú študentom klásť otázky. Je to vítané hlavne v prípadoch, keď študenti dostávajú prezentácie od svojich vyučujúcich bez bližšieho komentára a potrebujú dovysvetľovať konkrétne časti. Je taktiež možné ponechať komunikáciu len pomocou emailu alebo iných písomných foriem. Avšak, v takomto prípade je potrebné zaviesť povinnosť odpovedať v stanovenej lehote tak, aby študenti dostali odpoveď v primeranom čase.
 • Zabezpečiť dostatočný prístup ku zdrojom. Medzi študentmi bolo možné pozorovať veľkú nerovnosť v rozsahu študijným zdrojov, ku ktorým mali prístup. Pre kvalitné dištančné štúdium je nevyhnutný prístup ku všetkej literatúre, ktorá je potrebná na vypracovanie zadania a úspešného absolvovania predmetu. V mnohých prípadoch vychádzajúcich z odpovedí respondentov bolo zrejmé, že predpísaná literatúra nie je verejne dostupná  a počas tejto situácie nie je možné si ju požičať z knižnice alebo kúpiť v kníhkupectve. Tejto téme sa budeme viac venovať v sekcii o záverečných a semestrálnych prácach. 
 • Pre viac ako 44% študentov je hlavnou súčasťou dištančnej výučby písanie seminárnych prác. Okrem toho ako priamu náhradu za prezenčnú výučbu študenti vypracúvajú krátkodobé zadania. Pre dlhodobé udržanie takéhoto spôsobu výučby je ale potrebné upraviť sylabus daného predmetu a rozvrhnúť zadania nielen v rámci predmetu, ale aj študijného programu. Ak majú študenti určené zadania aspoň na týždeň vopred, dokážu si lepšie rozložiť prácu a zadania aj kvalitnejšie vypracovať. Študenti by tiež mali mať zreteľne vysvetlené, ako dané zadanie prispieva k naplneniu výstupov vzdelávania v danom predmete.
 • Okrem vypracovania zadania alebo semestrálnej práce by mali mať študenti prístup k adekvátnej spätnej väzbe v primeranom čase. V mnohých prípadoch by stačilo zverejniť správne odpovede alebo ukázať riešenia s krátkym vysvetlením. Prípadne by mal mať študent možnosť dodatočného vysvetlenia spätnej väzby počas individuálnej konzultácie.

Obsahová ako aj časová náročnosť vzdelávania v rámci jednotlivých predmetov sa priamo odzrkadľuje v počte nadobudnutých kreditov (ECTS). Aj napriek mimoriadnej situácii, by študenti mali stráviť štúdiom podobný čas. Je veľmi pravdepodobné, že dištančná výučba bude prebiehať až do konca semestra, a preto je nevyhnutné podniknúť kroky k lepšej koordinácii výučby, ktoré ju spravia dlhodobo udržateľnou a hlavne kvalitnejšou. 

3. Záverečné a seminárne práce

Dištančná výučba poskytuje mnohým študentom viac času, ktorý môžu venovať svojím seminárnym a záverečným prácam. Kým pre študentov vo viacerých odboroch je čas doma ako stvorený na písanie, u mnohých si práca vyžaduje aj praktickú časť, na ktorú je potrebné mať špeciálne vybavenie alebo terénny výskum, ktorý kvôli okolnostiam nie je možné zrealizovať. 

 • Na základe možností jednotlivcov realizovať praktické časti prác, upraviť harmonogramy odovzdávania prác tak, aby všetci študenti mali dostatočný čas na zrealizovanie praktickej časti. Ak je to nevyhnutné a možné, zmeniť znenie zadania alebo vynechať praktickú časť, aby študenti mohli dokončiť prácu v rámci semestra. V prípade, ak nie je študentovi umožnené dopísať záverečnú prácu počas letného semestra 2020, tak by mu malo byť umožnené dokončiť svoje vzdelávanie v najbližšom semestri, čo si môže vyžadovať upravenie harmonogramu zo strany školy.
 • Posúdenie predĺženia odovzdania alebo zmena zadania práce by však mala nasledovať až po dohode s dotyčným študentom. Aj napriek mimoriadnej situácii by mali prebiehať pravidelné konzultácie medzi školiteľom a študentom, či už formou videohovoru, emailu alebo inej komunikácie.
 • Veľkým problémom je prístup k literatúre, a ten sa netýka len tých, ktorí pracujú na svojich prácach. Mnohé z kníh, vedeckých článkov alebo špecifických dokumentov nie sú voľne dostupné a počas tejto mimoriadnej situácie nie je možné si ich požičať. Preto apelujeme na vysoké školy, aby sprístupnili, aj keď len pre študentov danej vysokej školy, všetku potrebnú literatúru. Zadania zo strany vyučujúcich by mali reflektovať dostupnosť literatúry počas výnimočnej situácie. Vysoká škola môže napríklad vytvoriť VPN alebo proxy prístup, pomocou ktorého sa študenti budú môcť pripojiť k internej sieti inštitúcie z ich domova. Jednotlivé pracoviská by mali propagovať a ponúkať študentom návody na používanie vzdialených prístupov do vedeckých databáz a online knižníc.

4. Prijímacie konania, ukončenie semestra a štúdia

Podľa vývoja situácie bude pravdepodobne nevyhnutné otvoriť otázku ukončenia semestra a vzdelávacieho procesu. Intenzívne počúvame obavy z predĺženia štúdia alebo prenášania niektorých predmetov do ďalších ročníkov a musíme konštatovať, že v niektorých prípadoch to bude nevyhnutné. Hlavne za predpokladu, že prezenčná výučba nebude obnovená do júna. Navrhujeme preto zvážiť nasledujúce odporúčania:

 • Ak je to možné, upraviť podmienky ukončenia predmetu a štúdia tak, aby ich bolo možné splniť aj v dištančnej metóde výuky. O takomto opatrení musia byť študenti včas informovaní. Hodnotenie by malo zohľadňovať nielen súčasnú situáciu, ale taktiež formu akou prebehne, tak aby preukázalo nadobudnuté vzdelanie. Sprievodca sa v ďalších častiach venuje aj možnostiam skúšok a testov v dištančnej metóde.
 • Kde to nie je možné, najmä v programoch s praktickou výučbou, by mala vysoká škola navrhnúť možnosti prenosu predmetu alebo časti predmetu do ďalších semestrov, prípadne môže byť navrhnutá bloková výučba. V prípade, že študent je v poslednom semestri svojho štúdia, táto náhrada by mu mala byť ponúknutá v čo najskoršom dátume. Ukončenie štúdia v tomto prípade by nastalo až po absolvovaní presunutých predmetov a záverečnej skúšky podľa alternatívneho harmonogramu.
 • Upraviť podmienky prijatia na vysokú školu ako aj harmonogram prijímacieho konania tak, aby reflektovali zrušenie písomných maturít a posunutie ústnych maturít. Tieto zmeny by mali prebiehať v koordinácii s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Taktiež by bolo vhodné upraviť prijímací proces tak, aby bolo možné doložiť originály dokumentov neskôr, alebo aby sa celý proces presunul do elektronickej podoby, čím sa minimalizuje počet nevyhnutných stretnutí s inými osobami.

5. Komplexné e-learningové riešenia 

V prvej sekcii tohto sprievodcu sme sa venovali jednoduchým aplikáciám, no pri dlhodobom pozastavení prezenčnej výučby, niektoré školy možno zvažujú prechod na komplexnejšie e-learningové riešenia. Aj prostredníctvom sprievodcu by sme chceli pomôcť, aby sa výučba diverzifikovala a neostala len pri emailovej komunikácii a zasielaní seminárnych prác. Preto by sme v nasledujúcich riadkoch chceli priblížiť pár digitálnych nástrojov, ktoré už teraz používajú niektoré slovenské vysoké školy. K jednotlivým nástrojom uvádzame aj inštruktážne videá a návody. 

 • Microsoft Teams bola vytvorená ako firemná platforma, ktorá umožňuje spojiť sa s neobmedzeným množstvom študentov, zdieľať  prezentácie, premietať online tabuľu a ešte omnoho viac. Microsoft taktiež ponúka v balíku Office 365 aj funkcionalitu classroom, vďaka čomu je možné si vytvoriť triedy a riadiť ich. Moderátor (vyučujúci) môže spravovať obsah, ktorý sa publikuje v kanáli a to, či príspevky môžu prijímať odpovede. 
 • Google Classroom je ďalšia platforma, na ktorej je výučba produktívnejšia a zmysluplnejšia. Pomáha zefektívniť úlohy posilnením spolupráce a podporou komunikácie aj pomocou videokonferencií cez Google Meet. Na tejto platforme je možné vytvárať triedy, distribuovať úlohy, posielať spätnú väzbu a vidieť všetko na jednom mieste. Učebňa sa tiež hladko integruje s inými nástrojmi Google, ako sú Dokumenty Google a Disk.
 • Moodle predstavuje spôsob výučby, ktorá prebieha v kurzoch vytváraných učiteľmi. Vyučujúci môžu pridávať študijné materiály, súbory na stiahnutie, animácie, štruktúrované prednášky,  vytvárať a hodnotiť zadania a úlohy. Taktiež sa pomocou tejto platformy dajú vytvárať a vyhodnocovať testy pozostávajúce z rôznych typov úloh. 
 • Canvas LMS je možnosťou pre tie vysoké školy, ktoré plánujú vybudovať komplexnejšie e-learningové prostredie.
 • Jednotlivé kurzy a predmety je možné pridať na jednu z mnohých platforiem, prostredníctvom ktorých môžu byť následne zdieľané aj so širším svetom.

Videokonferencie

Testovanie a skúšky

 • Rogo ponúka viacero možností testovania a integrácií multimédií, na ktorých je možné navrhovať a zadávať testy kdekoľvek na svete. 
 • ProctorU ponúka okrem testovania aj možnosť sledovať aktivity skúšaného, takže sa dá zabezpečiť integrita testovania.
 • Virtuálne ústne skúšky môžu prebiehať aj pomocou videohovorov. Ponuku rôznych služieb a nástrojov sme predstavili vyššie.

Laboratórne simulátory

6. Zahraniční študenti a študenti na mobilitách

Medzi obzvlášť zasiahnutú skupinu študentov patria zahraniční študenti a študenti na mobilitách. Kvôli opatreniam, ktoré zaviedli mnohé krajiny, je ťažké a finančne náročné cestovať, teda mnoho zahraničných študentov zostalo radšej na Slovensku, v prípade, že by sa obnovila prezenčná výučba. V posledných týždňoch sa takisto mnohí študenti na mobilitách vrátili domov, čím vzniká problém uznávania čiastočne nadobudnutého vzdelania. Zohľadňujúc súčasnú situáciu je dôležité udržať vzájomnú ústretovosť a rešpekt pri riešení individuálnych problémov, každý z nás môže prispieť.

 • Predísť nedorozumeniam sa dá  pomocou jasnej a otvorenej komunikácii všetkých zúčastnených strán. Čo vnímame ako výrazný nedostatok je komunikácia v cudzích jazykoch, je nevyhnutné aby oznamy o zásadných opatreniach boli komunikované minimálne aj v angličtine a prípadne aj v iných jazykoch podľa potreby. Pred tým, než študenti urobia rozhodnutie či ukončiť mobilitu alebo odcestovať domov, by mali mať všetky dostupné informácie a boli stotožnení s možnými následkami svojich rozhodnutí.
 • Mnoho zahraničných študentov na Slovensku, či už na mobilite alebo študentov slovenských vysokých škôl sa rozhodujú o svojom návrate. V tom prípade je dôležité nasmerovať študentov na relevantné zastupiteľské úrady jednotlivých krajín. Ak je to možné, dať im možnosť ukončiť semester a prípadne aj štúdium dištančne. Pre tých čo sa rozhodnú zostať, by malo byť umožnené bývať naďalej na internátoch, prípadne zabezpečiť náhradné ubytovanie. 
  • Pre všetkých študentov, ktorí potrebujú pomoc, sme v rámci Európskej študentskej únie pripravili tabuľku kontaktov na zástupcov jednotlivých únii, ktorí sú pripravení pomôcť v tejto ťažkej situácii.

Záver 

Pandémia a mimoriadny stav nám prekazili mnoho plánov, ale aj napriek tomu je možné, aby naše vzdelávanie do veľkej miery fungovalo naďalej. Veľmi dobre vieme, že táto situácia nie je ľahká pre nikoho, a preto vyzývame všetkých k trpezlivosti, vzájomnému rešpektu, ale aj k odvahe využívať moderné technológie. Jednou z problematík, ktorú sme nespomenuli, je duševné zdravie. V čase spoločenskej izolácie, ktorá môže trvať mesiace, je dôležité zmysluplne vyplniť svoj čas, ale aj mať príležitosť na interakciu s inými ľuďmi. Pre mnohých študentov, ale aj vyučujúcich a zamestnancov vysokých škôl, bola práve akademická pôda miestom väčšiny spoločenskej interakcie. Spoločné prednášky, semináre a cvičenia, napríklad pomocou videohovoru, môžu niekomu veľmi spríjemniť deň. Starajme sa nielen o svoje fyzické zdravie, ale aj o to psychické. 

Aj my, študenti, vieme pomôcť s výučbou počas tejto mimoriadnej situácie. Ak treba, ponúkame svoje skúsenosti s modernými technológiami, či už nastaviť videohovor alebo spustiť živý prenos. Ale tiež vieme pomáhať jeden druhému, napríklad starší študenti, ktorí pripravia materiály pre svojich mladších kolegov alebo študenti, ktorí si v rámci ročníka vytvoria virtuálnu skupinu, kde budú spoločne pracovať na jednotlivých zadaniach a prácach. V tomto sa chceme a budeme ako Študentská rada vysokých škôl patrične angažovať. Túto mimoriadnu situáciu zvládneme, len ak budeme držať pri sebe a čo najviac si budeme pomáhať.

Predsedníctvo ŠRVŠ

Stiahnuť: Sprievodca výučbou počas COVID-19.pdf (743 KB)