Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
2758

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 13.5.2023 na zasadnutí v Poprade.

Študentské ankety na vysokých školách

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. žiada vysoké školy, aby na dostatočne odbornej úrovni vyhodnocovali ankety o kvalite a zabezpečení štúdia. 
  2. žiada, aby získané dáta boli dostupné a prezentované akademickej obci a aby dochádzalo k systematickému prehodnocovaniu identifikovaných slabých stránok.
  3. dôrazne žiada, aby dochádzalo k následnej náprave predmetných nedostatkov, ktorá bude dostatočne komunikovaná so všetkými zainteresovanými stranami.

Prebiehajúce posudzovania na vysokých školách

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. zdôrazňuje, že zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania je dlhodobý proces, pri ktorom je potrebné dbať na študentský pohľad a skúsenosti. Posudzovanie kvality by nemalo byť iba formálne, ale malo by sa sústrediť na riešenie reálnych problémov na vysokých školách.

Fond na podporu vzdelávania

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. poskytuje prostredníctvom svojich aktivít súčinnosť pri procesoch efektívne smerujúcich k zlepšeniu podmienok a dostupnosti študentských pôžičiek poskytovaných Fondom na podporu vzdelávania.

Obnovenie programu Mládežnícky delegát/delegátka pri WHO

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. podporuje iniciatívu Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA) a žiada kompetentné orgány a zainteresované strany, aby v súčinnosti so všetkými zainteresovanými stranami obnovili program Mládežníckeho delegáta/delegátky pri WHO.

VZ ŠRVŠ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here