Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
2523
vz srvs

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 11.2.2023 na zasadnutí v Bratislave.

Poradenské centrá na vysokých školách

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. Zdôrazňuje, že vysoké školy by mali zabezpečiť a nepretržite zlepšovať podmienky pre optimálne fungovanie poradenských centier, ktoré svojou činnosťou a zámerom preukázateľne zlepšujú podmienky štúdia a mentálne zdravie študentstva.
  2. Apeluje na slovenské vysoké školy, aby vhodnými marketingovými nástrojmi a kanálmi rozširovali povedomie študentstva o možnostiach navštevovania poradenských centier.

Klíma ťa potrebuje

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. Podporuje iniciatívu Klíma ťa potrebuje vo veci presadzovania navrhovaného Klimatického zákona a apeluje na vysoké školy, aby sa k predmetnej iniciatíve pridali.
  2. Zdôrazňuje, že klimatická kríza je pre ŠRVŠ jednou z kľúčových tém, a preto je v jej záujme aktívne naďalej vzdelávať a zapájať do danej problematiky ďalších študentov a študentky.

Internacionalizácia VŠ

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. Poukazuje na nedostatočne riešenú situáciu zahraničných študentov a študentiek, ktorých situácia dodnes nie je vo vysokoškolskom priestore zmapovaná. Podľa zistení Valného zhromaždenia majú zahraniční študenti a študentky veľmi malý priestor na integráciu vo vysokoškolskom prostredí, napríklad pre nízku jazykovú pripravenosť. Pre ŠRVŠ je dôležité zabezpečiť prístup k poradenským centrám pre zahraničných študentov a študentky, ktoré im pomôžu efektívne sa začleniť do spoločnosti a pripraviť ich tak aj na uplatnenie na trhu práce.

Ovplyvňovanie študentiek a študentov

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. V plnom rozsahu odsudzuje akékoľvek nátlakové aktivity osôb zamestnaných v akademickom prostredí, politicky exponovaných osôb alebo iných aktérov verejného diania s cieľom manipulácie volieb zástupcov a zástupkýň nominovaných študentstvom v zastupiteľských orgánoch, súvisiacich so správou a činnosťou slovenských vysokých škôl. 

Podpora medikov a medičiek

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. Podporuje iniciatívu Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA) v oblasti zvyšovania kvality vzdelávania v medicíne, v riešení odchodu absolventov a absolventiek do zahraničia a postavenia medikov a medičiek.
  2. Vyzdvihuje snahu o zavádzanie inovácií v metódach a prístupe k vzdelávaniu a implementáciu medzinárodných dobrých príkladov praxe.
  3. Oceňuje otvorenie verejnej diskusie medzi zainteresovanými stranami za účelom dosiahnutia kvalitnejších odborných kompetencií a s tým súvisiacich zručností.

srvs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here