Tlačová správa: ŠRVŠ žiada zodpovednú diskusiu

0
2428

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) ako najvyšší orgán reprezentácie študentov vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo školstva“) k zvolaniu okrúhleho stola a konštruktívnu diskusiu so zástupcami vysokých škôl pred predložením novely zákona o vysokých školách.

Ministerstvo školstva pripravilo návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý významným spôsobom mení fungovanie verejných vysokých škôl. Navrhovaná úprava má viacero nedostatkov, ktoré ju robia nekonzistentnou a mohla by byť zneužitá aj na neadekvátne zasahovanie štátu do autonómie vysokých škôl. Predložený návrh vypracovalo ministerstvo školstva bez konzultácie so zástupcami vysokých škôl, čo vzbudilo prirodzený odpor vo vysokoškolskom prostredí. ŠRVŠ takýto postup považuje za nesprávny a žiada ministerstvo školstva o krok späť, aby sme spoločne pripravili taký návrh, ktorý bude smerovať k zvyšovaniu kvality vysokých škôl. 

ŠRVŠ verí, že vďaka dialógu s akademickou obcou by bolo možné pripraviť kvalitnejší návrh. ŠRVŠ v súčasnosti pracuje na viacerých alternatívnych riešeniach vo vzťahu ku kompetenciám jednotlivých orgánov a ich vzájomných vzťahov. Súčasný systém má svoje slabiny a tie by sme sa mali pokúsiť opraviť, ale nie nedomysleným riešením.

Taktiež považujeme za veľmi nevhodné, že je na celé vysokoškolské prostredie vytváraný tlak akceptovať novelu výmenou za prostriedky z fondu obnovy. Vysoké školstvo je dlhodobo podfinancované, bojuje s odchodom mladých ľudí do zahraničia a preto by malo byť snahou ministerstva školstva nielen využiť financie z fondu obnovy, ale tiež hľadať ďalšie dlhodobé prostriedky, ktoré môžu byť využité pre vysoké školy. 

Zároveň vyzývame vysoké školy, aby aj napriek kategorickému nesúhlasu s  novelou ponúkli ministerstvu školstva vlastné návrhy zmien, ktoré sa budú usilovať o zvýšenie kvality vzdelávania. Vysoké školstvo na Slovensku má svoje chyby, netreba sa tváriť, že všetko funguje absolútne dokonale. Využime však spoločne ako študenti, zamestnanci, dekani, rektori a ďalší, ktorým záleží na zvyšovaní kvality, túto možnosť vylepšiť vysokoškolský systém. Pozrime sa do vlastných radov, identifikujme problémy a spoločne diskutujme, ako zlepšiť a zatraktívniť vysoké školstvo na Slovensku – bola by škoda nevyužiť súčasný priestor na reformu. Apelujeme však na ministerstvo školstva, aby zmena zákona o vysokých školách bola výsledkom odborných diskusií a smerovala k zvyšovaniu kvality vysokých škôl.

V Bratislave 1.3.2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here