Aktuálna situácia neformálneho vzdelávania na základných a stredných školách v Slovenskej republike

0
2566

V čase pandémie, kedy je potrebná každá jedna pomocná ruka, sa v dobrovoľníckych činnostiach angažuje veľmi veľa študentov zo základných, stredných aj vysokých škôl. Aktívni sú najmä mladí ľudia, ktorí už skúsenosť s podobnou aktivitou majú napr. z organizácii poskytujúcich neformálne vzdelávanie. Tento typ vzdelávania je organizovaným, systematickým vzdelávaním určeným pre skupiny populácie, dospelých i deti vo vybraných typoch, formách ale aj obsahových oblastiach a organizované rôznymi inštitúciami.

Samotné vzdelávanie môžeme rozdeliť do troch kategórii – formálne, neformálne a informálne. Formálne vzdelávanie prebieha v inštitúciách na vzdelávanie a odbornú prípravu, školách i univerzitách, po jeho ukončení sú absolventom udelené doklady o jeho absolvovaní – diplom či vysvedčenie. Informálne vzdelávanie je súčasťou bežného života každého z nás, nie je inštitucionálne ale prebieha napr. v rodine alebo medzi priateľmi pričom si ho nemusíme vôbec uvedomovať.

A čo je neformálne vzdelávanie?

Prebieha súbežne s hlavným školským vzdelaním a zvyčajne nie je ukončené vydaním oficiálnych dokladov. Sú to rôzne aktivity vzdelávacieho, športového či umeleckého charakteru mimo formálneho procesu vzdelávania, napr. záujmové krúžky, skauting, dobrovoľnícke aktivity, vzdelávanie v základných umeleckých školách a mnoho iných aktivít. Mladých ľudí ovplyvňujú formujú a motivujú už počas štúdia. Realizujú ho rôzne inštitúcie, fyzické i právnické osoby, pričom môže byť akreditované alebo neakreditované. Žiaci stredných a základných škôl sa najčastejšie stretávajú s neformálnym vzdelávaním v školských kluboch, na záujmových krúžkoch, centrách voľného času, prípadne v umeleckých školách.

Neformálne vzdelávanie sa delí na: ďalšie odborové, rekvalifikačné, kontinuálne či záujmové neformálne vzdelávanie. Kladie väčší dôraz na výchovu, rozvoj osobnosti a osobný rast. Zručnosti, ktoré je možno nadobudnúť v neformálnom vzdelávaní je mnoho, hlavnými oblasťami tohto druhu vzdelávania je finančná gramotnosť, vzťahy, občianstvo, prosperita, zamestnanosť. Cieľom je aj participácia jedinca na živote spoločnosti. Neformálne vzdelávanie je jednou z podmienok prijatia na VŠ v zahraničí.

V rámci projektu „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“ (kód ITMS 314010Q423), ktorý je financovaný́ OP Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu sme realizovali prieskum na 150 základných a stredných školách, ktorým sme mapovali situáciu neformálneho vzdelávania na ZŠ a SŠ. Výsledky prieskumu boli miestami veľmi prekvapivé:

  • Až 92,7% škôl neformálne vzdelávanie poskytuje, preto by sa oplatilo podporiť tento druh vzdelávania. No 7,3% opýtaných škôl neposkytuje svojim žiakom neformálne vzdelávanie.
  • Najčastejšie je poskytované neformálne vzdelávanie je umeleckého charakteru (spev, výtvarná,…), výučba cudzích jazykov alebo IT vzdelávanie.
  • Informácie o záujme zo strany žiakov a rodičov taktiež potvrdili záujem o neformálne vzdelávanie. Najväčší záujem je o športové aktivity, umelecké krúžky, výučbu cudzích jazykov alebo IT vzdelávanie.
  • Pri porovnaní záujmu o neformálne vzdelávanie žiakov ZŠ a SŠ sme zistili najväčší rozdiel pri aktivitách umeleckého charakteru, a to konkrétne pokles záujmu študentov stredných škôl o 13,2%.
  • 91,2% škôl sa zapája do súťaží no až 8,8% sa nezapája. Najväčšie zastúpenie účasti majú vo všetkých krajoch matematické a jazykové olympiády a súťaže.
  • Až 65,3% škôl získalo prestížne ocenenie v súťažiach. Prekvapujúcim zistením bola nemalá účasť na zahraničných súťažiach či medzinárodných olympiádach.
  • Výrazný́ rozdiel podpory neformálneho vzdelávania je však zo strany zamestnávateľa pre vyučujúcich. Takmer 25,3% nepodporuje vzdelávanie vyučujúcich. Naopak 74,7% vyučujúcich podporuje pedagógov v návštevách rôznych workshopov, seminárov, školení nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
  • Prieskumom sme zistili že až 98,7% pedagógov si myslí, že neformálne vzdelávanie prispieva k rozvoju kognitívnych funkcii študentov, taktiež uvádzajú že u študentov, ktorí sa aktívne zapájajú v neformálnom vzdelávaní pozorujú najmä zodpovednejší prístup, schopnosť tímovej spolupráce, lepšie komunikačné schopnosti, väčšiu aktivitu a zapájanie sa do organizácii školských podujatí.

Podpora mladých ľudí tak zo strany rodiny, štátu, ale aj ďalších organizácií im môže pomôcť zdokonaľovať sa, rozvíjať a prehlbovať vedomosti, podporovať ich záujem o osobný rozvoj a zdokonaľovať schopnosti a zručnosti, v ktorých vynikajú. Neformálne vzdelávanie je jedným z hlavných aspektov budovania a posilňovania záujmu mladej generácie o štúdium prírodných a technických vied, ktoré patria stále medzi odbory so zníženým záujmom o štúdiom a ich absolventi patria medzi vyhľadávaných odborníkov, ktorých je na trhu v Slovenskej republike nedostatok. Tento typ vzdelávania je však potrebné rozvíjať a podporovať aspoň tak ako v zahraničí.

Autor:

Mgr. Roman Hapčo

Mgr. Monika Čičová

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here