Stanovisko orgánov reprezentácie vysokých škôl

0
2616

Dňa 30.6.2020 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl formou telekonferencie za účelom prijatia spoločného stanoviska k aktuálnym témam v oblasti vysokoškolského vzdelávania. 

V kontexte napĺňania poslania vysokých škôl, ktoré, okrem iného a predovšetkým, zahŕňa výchovu odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, orgány reprezentácie vysokých škôl odmietajú vyjadrenia tých politických predstaviteľov, ktorí vyjadrili snahu zľahčiť alebo ospravedlniť plagiátorské správanie a naznačujú, že každý študent si rád skráti cestu k akademickému titulu. Získanie akademického titulu má byť výsledkom systematického svedomitého štúdia za prísneho dodržania akademických princípov.

Na politických zástupcov sú kladené vyššie morálne a etické nároky než na bežných ľudí, čakáme od nich, že nám budú vzorom vo svojom konaní. Cieľom vysokoškolského štúdia je nielen ukončiť všetky náležitosti v rámci právnych noriem, ale zvládnuť to poctivo a eticky. Teda za dodržania zvyklostí a pravidiel fungovania akademickej komunity, akademických slobôd a akademických práv, vrátane náležitého citovania myšlienok a duševného vlastníctva iných autorov.

Predstavitelia orgánov vysokoškolských reprezentácií vyzývajú samosprávne akademické orgány Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, aby ozrejmili medializované skutočnosti, zaujali k nim jasné stanovisko a vyvodili dôsledky v rámci akademickej samosprávy. Zároveň apelujú na kompetentné orgány – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo, aby prešetrili vzniknutú situáciu na danej vysokej škole a aby v rámci svojich kompetencií prijali systémové opatrenia pre zamedzenie vzniku takýchto problémov v budúcnosti.

V Bratislave 1.7.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here