Tlačová správa: Spoločná výzva študentov k voľbám

0
3949

Študentská rada vysokých škôl spolu s viac ako 70 študentskými organizáciami, spolkami, reprezentáciami a študentskými časťami akademických senátov pripravila spoločnú výzvu k blížiacim sa voľbám. V nej apeluje na študentov a všetkých ľudí aby prišli 29. februára 2020 k volebným urnám a odovzdali svoj hlas stranám s jasnou víziou a plánom pre zlepšenie vysokoškolského prostredia na Slovensku. Politické subjekty, ktoré nerešpektujú akademické slobody, spochybňujú hodnotu vzdelávania a výskumu, a nie sú ochotné viesť dialóg nepredstavujú pre nás riešenie našich problémov. Celé znenie výzvy:

My, dolu podpísané študentské spolky, organizácie, študentské časti akademických senátov fakúlt a univerzít, a zástupcovia študentov, vyzývame všetkých mladých ľudí, aby využili svoj hlas v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady SR. Mladí voliči dlhodobo patria medzi najmenej zastúpené skupiny pri voľbách, pritom je to práve naša budúcnosť o ktorej sa v nich rozhoduje. To, ktorým smerom sa Slovensko vydá nám napriek zdaniu nie je ľahostajné, a preto pozorne sledujeme, aké kroky navrhujú jednotlivé strany v oblasti vzdelávania a vedy, keďže tieto považujeme za kľúčové pre úspech a ďalší rozvoj Slovenska. Očakávame, že nová vláda bude v tomto duchu vytvárať na Slovensku prostredie v ktorom budeme chcieť zostať žiť, študovať, pracovať a tak rozvíjať našu krajinu.

Štát by za žiadnych okolností nemal zasahovať do akademických slobôd jednotlivých vzdelávacích a vedeckých inštitúcií. Všetci študenti by mali mať možnosť získať vzdelanie v programe podľa ich slobodného rozhodnutia. Pri pohľade na prebiehajúcu kampaň je potrebné rozlišovať medzi kritickou analýzou vysokého školstva na Slovensku a spochybňovaním vzdelávania, či výskumu ako spoločensky prospešnej činnosti. Na to aby sa zlepšovalo naše školstvo a veda bude potrebný celospoločenský dialóg, ktorý bude možný len vtedy, keď všetky strany budú pripravené počúvať a hľadať kompromisy pre dobro celej spoločnosti.

Je ťažké si predstaviť, že niekto bez jasnej stratégie, plánu a programu, bude schopný posunúť školstvo dopredu. O to viac, ak ide o politické subjekty, ktoré nerešpektujú akademické slobody, spochybňujú hodnotu vzdelávania a výskumu, a nie sú ochotné viesť dialóg. Mladí ľudia by nemali byť vnímaní ako ľahostajní, preto chceme ako študenti vydať jasnú správu, že tieto strany pre nás nepredstavujú riešenie našich problémov. Apelujeme na všetkých, ktorí 29. februára 2020 pristúpia k volebným urnám, aby svoj hlas využili zodpovedne. Tak, aby sme sa spoločne vydali na cestu ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu a výskumu, v slobodnom, demokratickom a atraktívnom prostredí.

Signatári výzvy:

 • Študentská rada vysokých škôl

Študentské časti akademických senátov univerzít:

 • ŠČ AS Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
 • ŠČ AS Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
 • ŠČ AS Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA)
 • ŠČ AS Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
 • ŠČ AS Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
 • ŠČ AS Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO)
 • ŠČ AS Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdii (BISLA)

Študentské časti akademických senátov fakúlt:

 • ŠČ AS Podnikovohospodárska fakulta EUBA
 • ŠČ AS Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
 • ŠČ AS Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
 • ŠČ AS Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
 • ŠČ AS Stavebná fakulta STU
 • ŠČ AS Fakulta informatiky a informačných technológií STU
 • ŠČ AS Pedagogická fakulta UK
 • ŠČ AS Fakulta architektúry STU
 • ŠČ AS Filozofická fakulta UK
 • ŠČ AS Právnická fakulta UK
 • ŠČ AS Prírodovedecká fakulta UK
 • ŠČ AS Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 • ŠČ AS Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU
 • ŠČ AS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
 • ŠČ AS Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
 • ŠČ AS Fakulta sociálnych vied UCM
 • ŠČ AS Lekárska fakulta UPJŠ
 • ŠČ AS Filozofická fakulta UPJŠ
 • ŠČ AS Strojnícka fakulta STU
 • Komora študentov AS UVLF v Košiciach
 • ŠČ AS Fakulta riadenia a Informatiky UNIZA

Študentské parlamenty a študentské rady:

 • Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Študentský parlament Obchodnej fakulty EUBA
 • Študentský parlament Národohospodárskej fakulty EUBA
 • Študentský parlament Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA
 • Študentský parlament Fakulty aplikovaných jazykov EUBA
 • Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu EUBA
 • Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU
 • Študentská rada Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave STU
 • Študentský parlament Fakulty architektúry STU
 • Študentská rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Študentská rada Trnavskej univerzity
 • Študentská rada BISLA
 • Študentská rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
 • Študentský parlament Fakulty verejnej správy UPJŠ
 • Študentská rada Jedlíkova 9

Študentské organizácie, spolky a iniciatívy:

 • AIESEC Slovensko
 • Slovenský spolok študentov farmácie
 • AZU – Aktivita zvyšuje úspech
 • Spolok košických študentov farmácie
 • Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
 • Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
 • Martinský Klub medikov
 • Spolok medikov mesta Košice
 • Komora študentov práva
 • Európske združenie študentov práva v Bratislave
 • Univerzitná rada mesta Trnava
 • Študentský rozhlas Košice (UPJŠ)
 • Rada ubytovaných študentov ŠD Mladosť (STU)
 • Združenie študentov stavebnej fakulty STU
 • CHEM – Spolok študentov FCHPT STU
 • Študentský Cech Strojárov STU SjF
 • Esport STUBA
 • Študentské združenie Cultura nostra (FiF UK)
 • ActofKAA Student Theatre (FiF UK)
 • Spolok Jozefa Miloslava Hurbana (EBF UK)
 • Časopis atteliér (FMK UCM)
 • Univerzitné divadlo THE.ART.RE (UCM)
 • Študentský spolok Fakulty práva PEVŠ
 • ELSA Košice (UPJŠ)
 • IVSA Slovakia (UVLF)
 • Univerzál – časopis študentov FF UPJŠ
 • Debatný klub UPJŠ
 • StudentiFMUK.online (FM UK)
 • Digital Marketing Club (FM UK)
 • Študentský radca na SvF STU
 • Debatný spolok Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

V Bratislave 24.2.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here