Návrhy na zvýšenie kvality vysokoškolského prostredia

0
2742

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) víta, že viaceré politické strany deklarovali, že školstvo bude jednou z priorít pre novú vládu. Ako zákonom zriadený orgán reprezentácie študentov, by ŠRVŠ rada prispela do debaty o tom, ako urobiť slovenské vysokoškolské prostredie viac atraktívne a konkurencieschopné. V rámci krajín OECD patrí Slovensku druhé miesto v počte študentov, ktorí študujú v zahraničí, zatiaľ čo nevieme prilákať dostatok uchádzačov z iných krajín. Tým sú naše vzdelávanie a výskum ochudobnené o tisícky šikovných a motivovaných mladých ľudí každý rok. Naším cieľom, ako reprezentácie študentov vysokých škôl, je atraktívne a konkurencieschopné prostredie, kvôli ktorému sa mladí ľudia rozhodnú zostať na Slovensku. Preto by sme radi predstavili súbor opatrení, ktoré môžu viesť k pozitívnej zmene. Aby sme vo vzdelávaní neumiestňovali na chvostoch rebríčkov v medzinárodných porovnaniach, ale smerovali k tým najlepším. Je najvyšší čas, aby politické strany skutkami ukázali, že vyhlásenia o priorite školstva nie sú len prázdnymi rečami. Po voľbách budeme apelovať na vznikajúcu vládu, aby zapracovala požiadavky študentov do programového vyhlásenia vlády alebo stratégie ministerstva školstva na nasledujúce obdobie. ŠRVŠ bude pozorne sledovať kroky novej vlády a plnenie svojich záväzkov v oblasti vysokého školstva.

ŠRVŠ definovala 4 piliere a v každom 2 konkrétne požiadavky, ktoré tvoria základný balík opatrení na odstránenie havarijného stavu ku ktorému slovenské vysoké školstvo smeruje.

1.     Sociálna podpora 

1.1. Navýšenie minimálnej výšky poskytovaného sociálneho štipendia (aktuálne nevyhovujúca suma 10 eur) zohľadňujúcu životné náklady študenta a odstránenie administratívnej záťaže v procese priznávania štipendia prostredníctvom digitalizácie procesov. Je dôležité, aby každý mladý človek, bez ohľadu na svojej socio-ekonomické pozadie, mal možnosť študovať na vysokej škole.

1.2. Riešenie otázky sociálneho zabezpečenia doktorandov prostredníctvom zmeny legislatívy. Pre doktorandov, ktorí budú v budúcnosti tvoriť súčasť špičkovej vedy a vzdelávania, ide o významnú pomoc a iba s minimálnym vplyvom na štátny rozpočet.

2.     Vzdelávanie

2.1. Plne implementovať Bolonský proces tak, aby sa Slovensko stalo plnou súčasťou európskeho vysokoškolského priestoru. Medzi nedostatočne implementované záväzky patrí zosúladenie európskeho a slovenského kvalifikačného rámca, Lisabonský dohovor o uznávaní kvalifikácií a zabezpečovanie kvality v súlade s európskymi štandardmi a usmerneniami (ESG 2015). Zníženie náročného administratívneho a byrokratického procesu za účelom uznávania vzdelania a zručností nadobnudnutých v zahraničí.

2.2. Podpora internacionalizácia štúdia prostredníctvom zníženia byrokratickej záťaže a odstránenia prekážok pri vízovom procese, získaní prechodného pobytu na cudzineckej polícii, ako aj podpora zahraničných študentov a vedeckých pracovníkov na Slovensku. 

3.     Infraštruktúra 

3.1. Každoročne systematicky dofinancovať rekonštrukcie internátov sumou najmenej 25 miliónov eur (aj s možnosťou spoluúčasti univerzít) a podporiť rozvoj infraštruktúry univerzít a fakúlt. Odstránenie havarijného stavu a vytvorenie minimálneho štandardu ubytovania pre študentov by malo byť prioritou každej vlády. 

3.2. Prehodnotenie adresnosti zliav poskytovaných pre študentov ako aj aktívne riešenie problému čerpania zliav v období pred nástupom na vysokú školu, medzi stupňami štúdia ako aj priznanie zľavy na cestovanie doktorandom. 

4.     Veda a výskum

4.1. Adresne podporovať excelentné vedecké a výskumné pracoviská na vysokých školách vo výške aspoň 30 miliónov eur ročne, čo by malo viesť k zlepšeniu postavenia vysokých škôl v medzinárodných hodnoteniach a zatraktívneniu vzdelávacieho priestoru.

4.2. Podporovať vedecké a výskumné aktivity študentov, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a post-doktorandov prostredníctvom grantových schém nad rámec APVV, KEGA, VEGA, ďalej podporovať študentské vedecké konferencie a nastaviť stabilné financovanie post-doktorandských miest.

Bratislava 22.1.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here