Kauza VŠ Danubius – čo na to študenti?

0
2238

Čo hovoria fakty ?

Vysoká škola Danubius so sídlom v Sládkovičove (VŠD) je súkromnou vysokou školou zriadenou v zmysle zákona o vysokých školách, ktorý ako základ jej fungovania, a teda realizovania vzdelávania, stanovuje povinnosť jej akreditácie.

 

V súčasnej dobe je táto vysoká škola akreditovaná na uskutočňovanie vzdelávania prvého a druhého stupňa (Bc., Mgr.) Otázka financovania vysokej školy je tu zjavne determinovaná jej statusom – súkromnej vysokej školy. Zatiaľ čo väčšinu príjmu verejnej vysokej školy predstavuje štátom poskytovaná dotácia, v prípade súkromných vysokých škôl sú tieto odkázané v základom financovaní len na výsledky svojej podnikateľskej činnosti. Vysoké školy sú ale okrem takéhoto základného financovania oprávnené uchádzať sa o externé prostriedky prostredníctvom grantov – či už národných alebo európskych. Granty fungujú na základe výziev, ktoré obsahujú všetky podmienky možnosti získania prostriedkov. Konkrétne v prípade VŠD boli nadobudnuté prostriedky: 4 410 918,02 EUR, a to na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Výskumnej agentúry. Táto zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Nakoľko v prípade takýchto zmlúv ide o čerpanie verejných zdrojov, musia byť takto nadobudnuté peniaze využité v súlade so zákonom o verenom obstarávaní. Na základe dostupných údajov z úradu verejného obstarávania je zjavné, že obstarávanie bolo uskutočnené v súlade so zákonom. Faktom je, že VŠD ako súkromná vysoká škola s plnou právnou subjektivitou bola plne spôsobilá na podanie žiadosti o grant, a to na základe zverejnených podmienok vo výzve agentúry.[1] Zaujímavá otázka vzniká pri kontrole jednotlivých dátumov. Predmetná výzva určovala deadline na predloženie žiadosti  do 17.6.2015. Čo znamená, že až do tohto dňa bolo možné predkladať projekty na získanie finančnej podpory. Dňa 18.6.2015 bolo zverejnené predbežné oznámenie plánovaného verejného obstarávania VŠD[2]. To znamená, že VŠD už deň po ukončení zberu žiadostí o grant predpokladala, že jej bude žiadosť o grant schválená.  Nehovoriac o tom, že dátum na predbežnom oznámení bol 12.6.2015. Zoznam všetkých prijímateľov príspevku z tejto grantovej schémy je dostupný aj online[3] a možno sa podobných nezrovnalostí nájde podstatne viac.

Napriek tomu, že zákonné náležitosti dokumentov týkajúcich sa predmetnej dotácie sú „v poriadku“, je viac než žiaduce tento stav vymedziť úvodzovkami. To, že formalistický a právny pohľad na vec obstoja aj v kritike, či dokonca politickom osočovaní ešte neznamená, že sa nás – študentov, nedotýka morálna stránka veci.

A čo na to študenti?

 

Jasnou prioritou Študentskej rady vysokých je presadzovanie systému financovania vysokých škôl s možným najväčším dôrazom na kvalitu vyučovacieho a vedecko-výskumného procesu. V poslednom období sa pod gesciou ministerstva uskutočnilo viacero diskusií, stretnutí či okrúhlych stolov, ktorých závery smerovali k jednoznačnému posilneniu kvalitatívnej stránky vysokoškolského prostredia. K tomuto základnému princípu sa hrdo hlási aj ministerstvo zosobnené pánom ministrom. Príkladom toho je aj posilnenie váhy výsledkov komplexnej akreditácie v metodike rozpisu štátnej dotácie verejným vysokým školám pre rok 2016. Verejné vysoké školy boli teda, do určitej miery, odmenené za výsledky akreditácie – za ich kvalitu.

 

Máme však za to, že pridelenie predmetnej dotácie VS Danubius nekorešponduje s hore uvedenými princípmi. Ako najvyšší zastupiteľský orgán vysokoškolských študentov na Slovensku cítime zodpovednosť poukázať aj na morálny aspekt; domnievame sa, že úlohou ministerstva je popri dodržiavaní legislatívy a predpisov sledovať svojimi rozhodnutiami víziu vysokého školstva, kde sami určili ako prioritu zohľadnenie kvality. Práve tu vidíme potrebu vytvorenia platformy na zaistenie transparentnejšieho súťažného rozdeľovania finančných prostriedkov.

Vzdelávacie inštitúcie, ktoré nedosahujú potrebnú úroveň by nemali byť podporované eurofondami ani inými, neúčelovými a mimorozpočtovými zdrojmi. Tento dôvod si predsedníctvo ŠRVŠ argumentuje aj tým, že identifikované špičkové vedecké tímy neboli doposiaľ potrebne honorované a že v situácii, kedy celý rezort školstva trpí akútnym nedostatkom finančných prostriedkov, je taká podpora vyslovene nežiadúca.

 

Takúto podporu zároveň možno považovať za krok vlády ako kompenzáciu menšej priamej podpory zo strany štátu formou štátnej dotácie určenej verejným vysokým školám z dôvodu zvýšenia vplyvu výsledkov KA v rámci poslednej metodiky. Zároveň predsedníctvo ŠRVŠ reaguje na zámer ministra školstva Juraja Draxlera, ktorý opakovane pripomínal, že pracuje na čistení vysokého školstva. Táto skutočnosť však nekorešponduje s podporou nekvalitných vysokých škôl prostredníctvom eurofondov.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here