Sociálne zabezpečenie študentov je téma, ktorej sa treba venovať!

Študentská rada vysokých škôl je aktívnym členom Európskej študentskej únie (ESU), významného aktéra smerovania Európskeho vysokoškolského priestoru. Naša delagácia, ktorú tvoril tajomník pre zahraničie Frencien Bauer a delegát Andrej Bencel, nechýbala na 29. Európskom študentskom konvente. Organizátormi podujatia v lotyšskej Rige bolo ESU a LSA – Lotyšská študentská únia. Témou seminára bolo sociálne zabezpečenie študentov. Pomerne citlivá no nesmierne významná dimenzia študentského života.

Program pozostával z úvodných prednášok a vstupov popredných predstaviteľov mládežníckej politiky v Európe o ideálnom modely nastavenia podmienok s ohľadom na stav vysokého školstva spojený s poplatkami, možnosťami študentov študovať na vysokých školách, uplatnenia absolventov  po vysokej škole, možnosťami mobilít pre študentov, ako i zodpovednosť uplatňovania ľudských práv a boja proti prejavom diskriminácie medzi študentami. Súčasťou programu bolo aj riešenie interných dokumentov ESU a príprava na ďalšie obdobie.

Počas 5 dňového programu sa uskutočnilo aj  neformálne stretnutie predstaviteľov krajín V4+ so zámerom prezentovania dosiahnutých úspechov od posledného spoločného stretnutia, ale i ďalších odporúčaní v oblasti vysokého školstva. Zúčastnené krajiny konštatovali, že stav  spoločenského statusu študentov je relatívne dobrý, ale všetky krajiny prejavili svoje presvedčenie, že primárnou témou je stav kvality vysokého školstva spojeného s prebiehajúcou, resp. plánovanou akreditáciou v krajinách V4.

S ohľadom na Slovensko môžeme konštatovať, že status študenta prináša viacero výhod, okrem bezplatného štúdia (SR je jedna zo 6 krajín EHEA bez povinnosti platiť školné) majú študenti možnosť využívať školské internáty (na rozdiel od zabezpečovania individuálneho ubytovania, ako vo väčšine európskych krajín), ako i rad ďalších benefitov v oblasti dopravy študentov (verejná doprava). Za najväčší nedostatok považujeme nepružný systém v oblasti dotácii na stravovanie, nakoľko je možný a uplatniteľný len v stravovacích zariadeniach v priestoroch škôl, pričom v iných európskych krajinách (Slovinsko, Fínsko, atď.) môžu využiť systém dotácii na stravné aj v iných zariadeniach, ktoré splnili kritéria poskytovania dotácii na stravné. Zároveň vidíme priestor na opätovné prehodnotenie systému prerozdeľovania sociálnych štipendií, ako i zmenu kategorizácie krajín na príspevky v rámci programu Erasmus+.

ESU sa na stretnutí v Rige zhodlo, že sociálne zabezpečenie študentov je primárne pre správne smerovanie školstva v Európe. Kriticky sa pozeralo i na niektoré krajiny, ktoré neimplementovali jednotlivé body Bolonského procesu, resp. nemajú plán opatrení pre zlepšenie sociálneho zabezpečenia študentov. ESU verí, že pokiaľ sa vzdelávanie zameria na študenta a jeho potreby, bude vyriešená drvivá väčšina problémov vysokého školstva – začínajúc sociálnym zabezpečením až po samotnú kvalitu.

ŠRVŠ je pripravená sa aj naďalej venovať otázkam sociálneho zabezpečenia a nadviazať na predošlé úspechy, kedy sa nám podarilo vrátiť dotáciu na stravovanie na pôvodnú sumu, či vyrokovať sumu 200 EUR, ktorá je oslobodená od odvodového zaťaženia.