ŠRVŠ a ESU požadujú spravodlivosť pre ukrajinských študentov

0
2294
SRVS-ESU-STATEMENT

Slovenská verzia:

Študentská rada vysokých škôl dlhodobo vníma a poukazuje na situáciu ukrajinských študentov, ktorým bolo odopreté ich zákonne stanovené právo na vzdelanie. Od leta roku 2022 spolu s Európskou študentskou úniou (ESU) evidujeme sťažnosti stoviek ukrajinských študentov, ktorí v dôsledku konania ukrajinských pohraničných orgánov nemohli nastúpiť na zahraničné vysokoškolské inštitúcie alebo pokračovať v štúdiu na nich. Študenti sa viackrát pokúšali prekročiť hranice, no aj napriek naplneniu všetkých podmienok, im bola táto možnosť odopretá. Tento problém sa priamo dotýka aj desiatok študentov slovenských vysokých škôl a univerzít, ktorí spĺňajú všetky podmienky na prekročenie hranice.

Študentská rada vysokých škôl sa už obrátila na viaceré politické subjekty so žiadosťou o spoluprácu a súčinnosť pri riešení tohto problému. Oslovení boli štátni tajomníci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; jednotliví veľvyslanci SR; Úrad vlády SR a prorektori všetkých vysokoškolských inštitúcii na Slovensku. Napriek tomu Študentská rada vysokých škôl doteraz nezaznamenala žiadne konkrétne kroky oslovených orgánov pri riešení tejto situácie. Slovensko pasivitou týchto orgánov prichádza o mladých ľudí na Slovensku.

Preto sa spolu s ESU obraciame na zástupcov Slovenskej republiky v Európskom parlamente so žiadosťou o prijatie konkrétnych krokov, ktoré by viedli k náprave pretrvávajúcej situácie študentov na hranici a k zabezpečeniu ich práva na vzdelanie. Pomôžte a bojujte spoločne s nami za spravodlivosť pre mladých ľudí z ukrajiny, ktorí nemôžu kvôli byrokracií pokračovať v štúdiu.

English version:

The Student Council for Higher Education (ŠRVŠ) has for a long time been aware of and pointing to the situation of Ukrainian students who were denied their legally established right to education. Since the summer of 2022, together with the European Students’ Union (ESU), we have been registering the complaints of hundreds of Ukrainian students who, as a result of the actions of the Ukrainian border authorities, could not enter foreign higher education institutions (HEIs) to continue their studies there. Students tried several times to cross the border, but despite fulfilling all the conditions, they were denied their right to education. This problem also directly affects dozens of students of Slovak HEIs who meet all the conditions for crossing the border.

ŠRVŠ has already turned to several political entities with a request for cooperation in solving this problem. The state secretaries of the Ministry of Foreign Affairs and European Affairs of the Slovak Republic; Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic; individual ambassadors of the Slovak Republic; The Office of the Government of the Slovak Republic and vice-rectors of all higher education institutions in Slovakia were addressed in this matter. Despite this, ŠRVŠ has so far not recorded any specific steps taken by the addressed authorities in solving this situation. Due to the passivity of these bodies, Slovakia is losing young people in Slovakia.

Therefore, together with ESU, we are turning to the representatives of the Slovak Republic in the European Parliament with a request to take concrete steps that would lead to the correction of the ongoing situation of students at the border and ensure their right to education. Help and fight together with us for justice for young people from Ukraine who cannot continue their studies due to bureaucracy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here