UZNESENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠRVŠ

0
2476
VZ ŠRVŠ v Liptovskom Mikuláši

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 10.12.2022 na zasadnutí v Liptovskom Mikuláši.

Metodika financovania verejných vysokých škôl na rok 2023

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. oceňuje predložený návrh Metodiky a rozpisu dotácií financovania verejných vysokých škôl na rok 2023 v dostatočnom časovom predstihu a víta navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu valorizácie miezd, ktoré aspoň čiastočne zohľadňuje nárast miery inflácie;
  2. dlhodobo vníma a upozorňuje na podfinancovanie vysokých škôl na Slovensku v porovnaní s financovaním vysokých škôl krajín V4, čo má priamy vplyv na chod a kvalitu vysokých škôl;
  3. upozorňuje, že navýšenie príspevku na stravovanie o 0,10 € na sumu 1,50 € je nedostačujúce, študentstvo ho prakticky nepocíti a zdôrazňuje, že táto čiastka tvorí len zlomok príspevku na stravovanie zamestnancov, a teda žiada MŠVVaŠ o navýšenie príspevku na stravovanie na sumu minimálne 2,50 €. Pre porovnanie uvádza, že doplatok študentstva  na jedlo sa medziročne v rokoch 2019 – 2022 zvýšil priemerne o 2,00 € a konštatuje, že vzhľadom na ekonomický vývoj situácie si značná časť študentstva nemôže dovoliť odoberať dve jedlá denne tak, ako bol stravovací systém nastavený v minulosti. Pre porovnanie uvádza, že zamestnanci majú dotáciu na jedlo vo výške 55 % + doplatok zo sociálneho fondu, čo spolu predstavuje priemerný príspevok na jedlo okolo 60 – 75 % doplatku na jedlo v závislosti od sociálneho fondu;
  4. považuje navýšenie príspevku na ubytovaného študenta/ študentku na sumu 10 € na ubytovanú/ubytovaného študentku/študenta na mesiac počas jej/jeho ubytovania za nedostačujúce. V súvislosti s nárastom inflácie a zvýšením nákladov spojených so zabezpečovaním základných potrieb študentstva a materiálnych výdavkov vyplývajúcich z fungovania ubytovacích zariadení žiada o navýšenie tohto príspevku minimálne na sumu 13 € na ubytovanú študentku/ubytovaného študenta na mesiac;
  5. súhlasí s finančnou podporou excelentných pracovísk, no dôrazne žiada, aby táto podpora (určený podiel 11,8 % z celkového objemu finančných prostriedkov, na excelentné výskumné pracoviská v podprograme 077 12 01) bola realizovaná navýšením celkovej dotácie pre verejné vysoké školy, nie prerozdelením celkového balíka;
  6. zaväzuje predsedníctvo ŠRVŠ, aby apelovalo na kompetentné orgány s požiadavkou zvýšiť objem verejných zdrojov určených na financovanie vysokého školstva na hodnotu minimálne 1 % HDP.

Sexuálne obťažovanie na vysokých školách

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. odsudzuje akékoľvek formy sexuálneho obťažovania prítomné na akademickej pôde;  
  2. apeluje na MŠVVaŠ na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať riešením tohto problému. Táto pracovná skupina by zároveň mala pozostávať z ľudí s odbornou praxou, ktorí majú s danou témou preukázateľné odborné skúsenosti;
  3. vníma, že sexuálne obťažovanie je vážnym porušením akademického étosu a ľudia z  akademickej obce by ho mali za také aj považovať a zaujať k nemu adekvátne stanovisko;   
  4. zdôrazňuje, že vysoké školy by mali vypracovať a zverejniť jasné a spravodlivé inštitucionálne postupy, na základe ktorých možno vzniesť obvinenia zo sexuálneho obťažovania na akademickej pôde, posúdiť ich a promptne konať.
VZ ŠRVŠ v Liptovskom Mikuláši
VZ ŠRVŠ v Liptovskom Mikuláši

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here