Valné zhromaždenie ŠRVŠ ako najvyšší orgán ŠRVŠ prijalo nasledovné uznesenia.

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

1. bezpodmienečne presadzuje, aby v prípade zmeny spôsobu výberu/voľby kandidáta na rektora mala naďalej rozhodujúce slovo akademická obec, či už priamo alebo sprostredkovane.
2. konštatuje, že v aktuálnom systéme volieb kandidáta na rektora sú problémy, ktoré je potrebné dôkladne analyzovať a navrhnúť také zmeny, ktoré by ich odstránili.
3. oceňuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo školstva”) ustúpilo od pôvodne zamýšľaných zmien na úrovni fakulty (vytvorenie vedeckopedagogických rád, zmena voľby dekana a pod.) ako aj novelizácie § 104 zákona o vysokých školách, ktorý by významne pridával kompetencie ministra školstva zasiahnuť do samosprávy vysokej školy.
4. žiada ministerstvo školstva, aby v spolupráci s reprezentáciami vysokých škôl a Ministerstvom zdravotníctva SR prehodnotilo aktuálne opatrenia a nastavilo podmienky na skorý návrat študentov vysokých škôl k prezenčnej forme výuky. Valné zhromaždenie žiada, aby bolo umožnené časti študentom nastúpiť na praktickú prezenčnú výučbu nevyhnutnú na získanie znalostí ešte v tomto semestri.
5. poveruje Predsedníctvo ŠRVŠ na vypracovanie stanoviska k otázkam položeným štátnym tajomníkom ministerstva školstva za účasti delegátov ŠRVŠ. Valné zhromaždenie následne žiada o predloženie stanoviska ŠRVŠ na schválenie Valnému zhromaždeniu ŠRVŠ.

5.5.2021