Výstupy z Národnej študentskej konzultácie

0
2394

Dňa 6.3.2021 sa uskutočnila Národná študentská konzultácia organizovaná Študentskou radou vysokých škôl. Cieľom konzultácie bolo dať možnosť sa čo najväčšiemu počtu študentov zapojiť do diskusie o pripravovaných zmenách v oblasti vysokých škôl. Konzultácií k 4 okruhom sa zúčastnili študenti z 15 verejných a súkromných vysokých škôl a celkové trvanie diskusií bolo takmer 6 hodín. Z týchto plodných diskusií vzišlo množstvo podnetov, ktoré budú slúžiť členom expertnej pracovnej skupiny na ministerstve školstva za ŠRVŠ pri ďalších diskusiách o problémoch a smerovaní vysokého školstva. 

Viac ako 70 účastníkov sa na online podujatí venovalo okrem novely zákona o vysokých školách aj kvalite vysokoškolského vzdelávania a dopadom prípadných zmien na prebiehajúce procesy na vysokých školách. Účastníci boli rozdelení do pracovných skupín, v ktorých si pod vedením facilitátorov vymieňali poznatky a názory na preberané oblasti. Po pracovných skupinách nasledovala spoločná plenárna časť v rámci ktorej sa prezentovali jednotlivé závery.

Okrem rôznych podnetov prišlo medzi študentmi ku konsenzu na viacerých základných tézach, ktoré by mali byť východiskom pri príprave zmien vo vysokom školstve: 

  1. Vysoké školstvo na Slovensku má svoje problémy, ktorých vyriešenie však nie je možné bez zapojenia akademickej obce, vysokých škôl, študentov a reprezentácií vysokých škôl do diskusií. Prístup o nás bez nás povedie k opačnému efektu a prijatiu nedomyslených zmien, ktoré nielenže neposunú kvalitu vzdelávania vpred, ale naopak, pôjde o krok späť.
  2. Je potrebná dôkladná identifikácia problémov, ktoré vysoké školy trápia, nie je možné iba prebrať zahraničný model riadenia a predpokladať, že bude automaticky fungovať aj v slovenskom prostredí. 
  3. Zachovanie samosprávy vysokých škôl musí byť jasná červená čiara, ktorú ministerstvo školstva neprekročí. Ovládnutie kľúčových postov v orgánoch vysokých škôl nominantami vymeniteľného ministra školstva považujeme za ohrozenie nezávislosti akademickej pôdy. 
  4. Pri návrhoch fungovania fakultnej samosprávy je potrebné nechať možnosť výberu vhodného modelu na vysokej škole. Aj na jednej vysokej škole sú menšie aj väčšie fakulty, každá z nich má svoje špecifiká, veľkosť, počet programov, ktoré je dôležité zohľadniť pri nastavovaní štruktúry orgánov a ich právomocí. Zákon o vysokých školách by sa nemal snažiť nastaviť jednotný systém pre všetky vysoké školy, ale nastaviť rámec, ktorý by garantoval zastupiteľské princípy a ponechal možnosť výberu modelu na vysokej škole.
  5. Pri príprave rozsiahlych zmien v akademickej samospráve treba taktiež citlivo pristupovať k implementácii návrhu. Je ťažké si predstaviť, že v čase, keď vysoké školy nastavujú svoje vnútorné systémy kvality, zostane čas implementovať zmeny v riadení. Je dôležité, aby zmeny boli robené postupne a neohrozili chod školy. V zahraničí sa takéto rozsiahle zmeny v akademických samosprávach pripravovali roky a následne mali vysoké školy dosť času pred účinnosťou novely. 
  6. Veľkú pozornosť a obavy vzbudzuje protichodný prístup ministerstva školstva a akreditačnej agentúry. Kým štandardy akreditačnej agentúry hovoria o zodpovednosti vysokej školy za svoje fungovanie, návrh z dielne ministerstva skôr zamýšľa docieliť väčšiu kontrolu a obmedzenie samosprávy vysokých škôl. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here