Tlačová správa zo zasadnutia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
2979
Predsedníctvo ŠRVŠ 2019 - 2022

Valné zhromaždenie ŠRVŠ zasadalo v dňoch 28.11. – 01.12.2019 v Tvrdošíne. Zasadnutia sa zúčastnilo 54 delegátov, reprezentujúcich väčšinu slovenských vysokých škôl. 

Zasadnutia sa zúčastnili bývalí členovia Predsedníctva ŠRVŠ Bálint Lovász (predseda) a Eva Viglašová (podpredsedníčka pre sociálne záležitosti), ktorí boli vymenovaní do poradného orgánu Predsedníctva ŠRVŠ. 

V zmysle Štatútu ŠRVŠ prebehla inaugurácia nového predsedníctva na obdobie 2019 – 2022: Filip Šuran (predseda), Viktória Jakubovičová (podpredsedníčka pre sociálne záležitosti), Matej Gajdoš (podpredseda pre akademické záležitosti), Matej Bílik (podpredseda pre zahraničie), Anton Cvik (podpredseda pre mládež a šport), Róberta Slezáková (podpredsedníčka pre doktorandské štúdium), Peter Kováč (podpredseda pre zabezpečovanie kvality). Taktiež sa konali voľby na uprázdnené miesto podpredsedníčky pre vzťahy s verejnosťou, ktoré obsadila Ema Petriková. Nové predsedníctvo prijalo dva zásadné dokumenty: Programové vyhlásenie a Náplň práce členov predsedníctva.

Na základe Programového vyhlásenia Predsedníctva na obdobie 2019 – 2022 a diskusii, ktoré prebehli v rámci workshopov si predsedníctvo zadefinovalo úlohy na obdobie vo funkcii. Z týchto úloh boli následne vybrané tri priority, ktorým sa predsedníctvo bude primárne venovať. Sú to:

  • študentská infraštruktúra a životný štandard študentov – ubytovanie študentov (vrátane dofinancovania internátov), stravovanie, doprava, študentské spolky
  • zabezpečovanie kvality – postavenie študentov v novom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a ich vzdelávanie pri príprave na tieto úlohy
  • odliv študentov do zahraničia – sledujúc trend odchodu mladých ľudí do zahraničia na školy porovnateľnej kvality je zámerom ŠRVŠ tento trend spomaliť a v dlhodobom horizonte v kooperácii s vysokými školami zastaviť.

Predsedníctvo ŠRVŠ sa bude snažiť nadviazať na doterajšie aktivity členov predsedníctva a pokračovať v ich dobrej práci, ktorá sa odrazila na viacerých dosiahnutých úspechoch v posledných troch rokoch. 

Valné zhromaždenie ŠRVŠ na zasadnutí prijalo viacero uznesení, pričom medzi najvýznamnejšie patria:

  1. Valné zhromaždenie ŠRVŠ upozorňuje, že napriek sľubu o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 50 mil. eur do konca roka 2019 nie sú tieto finančné prostriedky alokované v návrhu rozpočtu vo forme účelového navýšenia rozpočtu pre rezort ministerstva školstva. V prípade, ak nedôjde k náprave a splneniu sľubu, bude ŠRVŠ tento postup vnímať ako porušenie verejného prísľubu zo strany politickej reprezentácie, čo bude vypovedať o postoji smerom k nevyhovujúcim sociálnym podmienkam študentov. Takýto postup považujeme za jasný signál ignorovania kritického stavu dôvery mladých ľudí v politickú reprezentáciu, čo negatívne vplýva na atraktivitu štúdia na Slovensku, čím sa prehlbuje problém odlivu študentov do zahraničia. 
  2. Valné zhromaždenie ŠRVŠ zaväzuje Predsedníctvo ŠRVŠ aby pokračovalo v rozbehnutých aktivitách a spolupráci s riaditeľmi internátov a kvestormi a taktiež spolupracovalo na rozvoji študentskej samosprávy na internátoch.

V Tvrdošíne 01.12.2019

Na stiahnutie: Vyhlásenia – Tlačové správy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here