Požiadavky ŠRVŠ zostavené na účely zapracovania do programového vyhlásenia vlády

0
1665

FINANCOVANIE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA NA ÚROVNI PRIEMERU KRAJÍN OECD.

financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne zvýšiť o 60 mil. € (okrem sociálnej podpory študentov a prostriedkov na valorizáciu miezd) tak,  bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na verejných vysokých školách,

každoročne zvyšovať platy tak, aby plat začínajúceho vysokoškolského učiteľa (odborného asistenta) dosiahol najmenej úroveň 1,7 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve. Proporcionálne zvýšiť tarifné platy ostatných kategórií vysokoškolských učiteľov. Pre daný účel zabezpečiť finančné prostriedky z verejných zdrojov,

dostatočne zabezpečiť systém na získavanie prostriedkov na podporu výskumu, vývoja inovácií súťažným spôsobom

PODPORA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL

  pripraviť modernú dlhodobú koncepciu rozvoja vysokého školstva v Slovenskej republike, na ktorú bude nadväzovať legislatívna úprava zákona o vysokých školách vrátane systémových zmien

zvýšiť váhu výsledkov komplexnej akreditácie pri financovaní verejných vysokých škôl

 

zmeniť postavenie Akreditačnej komisie tak, aby mala konečnú rozhodovaciu právomoc a bola akceptovaná v rámci ENQA

oslabiť vplyv počtu študentov na rozdeľovanie štátnej dotácie s cieľom podporiť smerovanie vzdelávania od kvantity ku kvalite

zmenu maximálneho možného počtu prijatých študentov externej formy štúdia, ktorá bude vychádzať z pomeru k prijatým študentom dennej formy štúdia. (pomer študentov prijatých na externú formu môže dosahovať max. 50 % počtu študentov prijatých na štúdium dennou formou)

podporiť zapojenie študentov II. a III. stupňa štúdia do tvorivej činnosti vysokých škôl (napríklad prostredníctvom súťažného financovania projektov)

zohľadňovanie medzinárodnej kvality výstupov vedy a výskumu s ohľadom na špecifiká jednotlivých oblastí výskumu

výrazne finančnespoločensky podporovať rozvoj doktorandského štúdia v súlade s odporúčaniami európskeho vysokoškolského priestoru

 

SOCIÁLNA PODPORA ŠTUDENTOV

zrovnoprávniť výhody študentov III. stupňa štúdia spolu s výhodami, ktoré majú študenti I. a II. stupňa štúdia- zľavy na cestovnom

zvýšiť podporu začínajúcich študentov – prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania

 

zlepšiť sociálne zabezpečenie doktorandov –  konkrétne doktorandiek, ktoré v priebehu štúdia nastúpia na materskú dovolenku

 

ZLEPŠENIE VZDELÁVANIA ŠTUDENTOV

prehodnotiť opisy študijných programov s cieľom zlepšiť implementácie Bolonského procesu

 

zlepšiť prepojenosť vysokoškolského vzdelania s praxou a to prostredníctvom stáži a povinnej praxe už počas prvého stupňa štúdia (cieľom je vychovať už z absolventa I. stupňa štúdia, človeka pripraveného plniť požiadavky praxe a trhu práce)

zlepšiť vzdelávanie na stredných školách za účelom pripravenosti vstupu študenta do prostredia vysokej školy tak, aby bol študent schopný narábať komplexne s informáciami, ktoré nadobúda, spájal ich do súvislostí a bol schopný myslieť kriticky a nie mechanicky

zlepšiť systém kreditového štúdia v rámci výberu predmetov na iných fakultách, ktorý je v súčasnosti nedostatočne implementovaný a teda v rozpore s platnou legislatívou

zvýšiť dôraz na transparentnosť a zverejňovanie výsledkov hodnotenia kvality vzdelávania

 

podpora neformálneho vzdelávania a činností študentských organizácií

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here