Prvé zasadnutie Študentskej rady vysokých škôl v novom akademickom roku má niekoľko zaujímavých záverov!

0
2015

Hlavnými témami zasadnutia reprezentácie slovenských vysokoškolákov boli študentské pôžičky, kvalita internátnych izieb, komplexná akreditácia, a spolupráca medzi ŠRVŠ a Odborou mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Došlo aj k výmene funkcionárov na niektorých funkciách,  študenti si zvolili nových členov predsedníctva.

Valné zhromaždenie ŠRVŠ  jednohlasne podporilo iniciatívu portálu studentskefinancie.sk spísať petíciu pre zvýšenie dotácií určené na poskytovanie pôžičiek pre študentov a pedagógov. Riaditeľ FNPV Pavol Kučmáš uviedol, že od 1.1.2015, keď sa FNPV stal subjektom verejného sektora, nie je možné financovanie zo zdrojov mimo štátneho rozpočtu, a tak rozpočet Fondu nie je dostačujúci na uspokojenie všetkých žiadateľov. „Záujem o výhodné pôžičky pre študentov a pedagógov rastie, no z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov jednoducho nemáme z čoho pôžičky poskytnúť; musíme odmietnuť aj žiadosti, ktoré ktirériám vyhovujú“-povedal. „Našou prioritou je, aby študent žiadajúci o pôžičku, v prípade spĺňania všetkých podmienok, pôžičku dostal“ – uviedla v reakcii predsedníčka ŠRVŠ, Jana Šmelková. Na podrobnostiach sa so študentmi majú dohodnúť v najbližšom období.

Horúcou témou boli aj internátne izby vysokoškolákov. Predmetnú problematiku priblížil Peter Vrábel, ktorý prítomným vysvetlil vzniknutú situáciu vyplývajúcu z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá špecifikuje požiadavky na ubytovacie zariadenia, kam patria aj internáty. Nakoľko na úrovni predsedníctva ŠRVŠ prebehla diskusia o uvedenom probléme už skôr, predsedníctvo podporilo zmienenú iniciatívu. Valné zhromaždenie túto otázku prerokovalo, o záveroch bude informovať predsedníctvo ŠRVŠ v najbližšom čase.

Svojim vystúpením prekvapila riaditeľka odboru mládeže MŠVVaŠ na zasadnutí. Mgr. Eva Masarová vo svojom prednese zdôraznila, že Odbor mládeže je otvorený k úzkej spolupráci so ŠRVŠ, ba čo viac, žiada a prosí študentov, aby sa aktívne zapájali do politiky vysokého školstva a mládeže. „Veľmi si vážim prácu mladých, dokážu svet vidieť inak, dokážu rozmýšľať progresívne. Sme otvorení, a som rada, že sme sa lepšie spoznali aj skrz úspešného stretnutia ministrov krajín V4 a Východného partnerstva zodpovedných za rezort školstva, ktoré sa konalo tento rok v Bratislave, a kde spolupracovala aj ŠRVŠ“. Budúci rok predsedá Slovensko Rade EÚ, a zároveň Európska študentská únia (ESU) v spolupráci so ŠRVŠ organizuje Európsku konferenciu vysokoškolákov. „Bude to ozaj nabitý rok plný aktivít, vítame spoluprácu s Odborou mládeže ministerstva, považujeme za kľúčové, aby sme ako vysokoškoláci boli prítomní pri dôležitých rozhodnutiach, ktoré sa nás týkajú,“ – uviedla predsedníčka ŠRVŠ. Mgr.Masarová prezentovala aj Stratégiu pre mládež na rok 2014-2020. „Práve mladí ľudia musia stratégiu aj naplniť“ – zdôraznila.

Na zasadnutí sa Študentská rada zoznámila aj s novým predsedom Rady vysokých škôl, doc. Putalom, ktorý zdôraznil, že spolupráca reprezentácií vysokých škôl je nevyhnutná k systémovým zmenám. Zdefinoval  svoje obavy, že ministerstvo málokedy príjme akýkoľvek návrh zo strany reprezentácií vysokých škôl. „Musíme spolu komunikovať, a identifikovať spoločné problémy, navrhovať spoločné a komplexné riešenia“ – povedal. Predsedníčka ŠRVŠ Šmelková tiež vidí najväčší problém v tom, že Ministerstvo neberie do úvahy pripomienky reprezentácií: „ …aký je potom zmysel, že sa vyjadrujeme k metodike? Pre skvalitnenie vysokého školstva na Slovensku je potrebné zo strany ministerstva akceptovať návrhy reprezentácií, a spolu ich prebrať, vytvoriť jasne stanovenú stratégiu zmien. Zatiaľ sa však nedočkáme ani odpovedi…“- dodala.

Na zasadnutí si študenti zvolili aj nových funkcionárov. Novým podpredsedom Valného zhromaždenia sa stal Jaroslav Linnyk (ŽU). Do predsedníctva ŠRVŠ si študenti zvolili novú tajomníčku pre zahraničie Nikolu Lehotskú (UMB), tajomníka pre sociálne záležitosti Michala Grajcara (TUKE) a tajomníka pre financie Miroslava Klucha (EUBA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here